Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

NN 176/2003 (5.11.2003.), Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

MINISTARSTVO PROSVJETE
I ŠPORTA

2573

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o ograničavanju upo­rabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 128/99), ministar prosvjete i športa uz suglasnost ministra zdravstva, donio je

pravilnik

o naČinu provoĐenja aktivnosti u Školskim ustanovama na promicanju spoznaje o Štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Članak 1.

Ustanove predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, učenički domovi, te ostale ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja obvezno promiču spoznaju o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži u svim aktivnostima provedbe redovite naobrazbe.

Članak 2.

Pored obveze iz članka 1. ovoga pravilnika u provođenju redovite naobrazbe, ustanove predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, učenički domovi, te ostale ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja dužne su poduzimati mjere za provođenje sustavnih odgojnih, informativnih i propagandnih aktiv­nosti, čiji je cilj promicanje spoznaje o štetnosti uporabe du­han­skih proizvoda za zdravlje, a osobito:

– osnovati povjerenstvo za borbu protiv pušenja;

– trajno i planski predlagati provedbene aktivnosti kojima je cilj smanjenje uporabe duhanskih proizvoda i usvajanje zdravijeg i kvalitetnijeg života bez pušenja;

– organizirati programe odvikavanja od pušenja te predlagati i organizirati izdavanje publikacija čiji je cilj promicanje nepu­šenja kao zdravog načina života;

– poduzimati druge aktivnosti od značaja za zaštitu zdravlja djece i omladine od štetnih utjecaja pušenja duhana i duhanskih proizvoda.

Način i uvjete poduzimanja aktivnosti iz stavka 1. ovoga član­ka škola uređuje općim aktom.

Članak 3.

Za provedbu sustavnih odgojnih i informativnih aktivnosti utvrđenih ovim pravilnikom sredstva se osiguravaju državnim proračunom.

Članak 4.

Ustanove predškolskog odgoja, osnovne i srednje škole, učenički domovi, te ostale ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja uskladit će svoje opće akte s odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 5.

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/03-01/191
Urbroj: 532/1-03-1
Zagreb, 10. listopada 2003.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.