Uredba o dopuni Zakona o telekomunikacijama

NN 177/2003 (7.11.2003.), Uredba o dopuni Zakona o telekomunikacijama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2579

Na teme­lju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvatskog sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. studenoga 2003. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/2003 i 158/2003) u članku 121. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Vijeće za telekomunikacije iz stavka 2. ovoga članka donosi odluke iz članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 29. stavak 2. ovoga Zakona uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske«.

Dosadaš­nji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-03/03-01/05
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 6. studenoga 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.