Pravilnik o znaku zaštite prirode

NN 178/2003 (10.11.2003.), Pravilnik o znaku zaštite prirode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

2593

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, broj 48/99 i 15/00) i članka 245. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 162/03) ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja, donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU ZAŠTITE PRIRODE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled znaka zaštite prirode, postupak i uvjeti za njegovo nošenje i korištenje, način izdavanja dopuštenja za nošenje znaka te način uvođenja evidencije o izdanim dopuštenjima.

Članak 2.

Cilj dodjele znaka zaštite prirode je promicanje zaštite prirode i identifikacija službene osobe u postupku nadzora i poduzimanja mjera na zaštiti prirode.

II. IZGLED ZNAKA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 3.

Znak zaštite prirode je okruglog oblika, obrubljen tankom linijom plave boje. U sredini znaka ucrtan je obris stabla zelene boje na bijeloj podlozi, obrubljen plavom bojom do horizontalno položene linije obrisa vala plave boje. Iznad plavog obruba, od linije obrisa plavog vala, u gornjem dijelu znaka kružno je ispisan tekst »ZAŠTITA PRIRODE – REPUBLIKA HRVATSKA«.

Izgled znaka zaštite prirode (u daljnjem tekstu: znak) prilog je ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Znak se izrađuje od metala, platna ili tiskan na papiru.

Znak može biti izrađen i od drugog materijala uz dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Odnosi između ucrtanih elemenata znaka, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika moraju biti poštivani bez obzira na veličinu znaka.

Članak 4.

Izvorni znak od metala i platna čuva se u Ministarstvu.

III. NOŠENJE ZNAKA ZAŠTITE PRIRODE

Članak 5.

Znak nose inspektori zaštite prirode, glavni nadzornici i nad­zornici, te čuvari prirode (rendžeri) u obavljanju poslova nadzora i provođenju mjera zaštite prirode.

Znak nose službenici Ministarstva za koje to odredi ministar.

Znak nose i djelatnici javnih ustanova koji upravljaju zašti­ćenim područjima ako obavljaju stručne poslove na zaštiti prirode u tim javnim ustanovama.

Znak mogu nositi ili isticati i druge fizičke i pravne osobe radi promicanja zaštite prirode uz dopuštenje Ministarstva.

Članak 6.

Viši inspektor zaštite prirode, inspektor zaštite prirode, glavni nadzornik i nadzornik u obavljanju poslova nadzora nose značku sa utisnutim znakom zaštite prirode u kožnom povezu kojim uz iskaznicu dokazuju svoj identitet i svojstvo.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje i trostrukog je pregiba, veličina svakog pregiba je 8x12 cm.

Iskaznice i znak inspektora zaštite prirode, glavnog nadzornika i nadzornika s pripadajućim kožnim povezom izdaje Ministarstvo.

Čuvari prirode (rendžeri) imaju pravo na znak sukladno stav­ku 1. i 2. ovoga članka ako su ovlašteni za obavljanje nadzora na zaštićenom području.

Članak 7.

Nadzornici, čuvari prirode i stručni djelatnici javnih ustanova koji upravljaju zaštićenim područjima dužni su nositi znak prišiven na odorama.

Znak na odorama prišiven je na lijevom rukavu, a na desnom rukavu prišiva se znak javne ustanove odnosno zaštićenog područja kojim upravlja javna ustanova.

Znak na odorama službenika javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode mora biti najmanjeg promjera 7 cm.

Znak i znak javne ustanove jednake su veličine.

Članak 8.

Osobe koje nose znak na temelju dopuštenja Ministarstva dužne su ga nositi prišivenog na lijevom rukavu ili na lijevoj strani odore u visini grudiju.

Članak 9.

Javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode dužne su otisnuti znak na vozilima i plovilima javne ustanove.

U slučaju korištenja znaka sukladno stavku 1. ovoga članka znak se koristi pored znaka javne ustanove, postavlja se s lijeve strane znaka javne ustanove, i mora biti iste veličine kao znak javne ustanove.

Članak 10.

Javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode mogu na pločama na kojima je ispisan naziv javne ustanove pored znaka ustanove otisnuti i znak, ako je to propisano aktom o osnivanju ili statutom javne ustanove.

U slučaju korištenja znaka sukladno stavku 1. ovoga članka znak se nalazi s lijeve strane pored znaka javne ustanove i mora biti iste veličine kao znak javne ustanove.

Članak 11.

Javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode dužne su znak koristiti na obavijesnim plo­čama na kojima se nalazi naziv zaštićenog područja ili druge zaštićene prirodne vrijednosti, i to pored znaka javne ustanove koja upravlja tim zaštićenim područjem ili zaštićenom prirodnom vrijednosti, a mora biti s lijeve strane toga znaka i iste veličine kao znak javne ustanove.

Članak 12.

Znak se može koristiti radi promicanja zaštite prirode na pisanim materijalima i elektroničkim zapisima uz dopuštenje Ministarstva.

Članak 13.

Znak se ne može koristiti u komercijalne svrhe bez dopu­štenja Ministarstva.

Znak u komercijalne svrhe mogu koristiti samo javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima.

IV. POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOPUŠTENJA ZA KORIŠTENJE ZNAKA

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje mogu koristiti znak samo na temelju dopuštenja Ministarstva za dodjelu znaka zahtjev podnose Ministarstvu.

Zahtjev za dodjelu znaka mora sadržavati:

– ime/naziv i djelatnost podnositelja zahtjeva,

– sjedište odnosno adresu podnositelja zahtjeva,

– razloge zbog kojih se traži dopuštenje za korištenje znaka,

– izjavu da će se znak koristiti samo radi promicanja prirod­ne baštine i njene zaštite.

Članak 15.

Zahtjev za dodjelu znaka mora biti uredan.

Ako je zahtjev nepotpun zatražit će se od podnositelja za­htjeva da nedostatke ukloni i odrediti rok u kojem je podnositelj to dužan učiniti.

Ako podnositelj zahtjeva ukloni nedostatke u određenom roku smatra se da je zahtjev uredan.

Ako podnositelj zahtjeva ne ukloni nedostatke u određenom roku pa se zbog toga ne može o zahtjevu odlučivati, smatrat će se da zahtjev nije podnesen.

Članak 16.

Odluku o korištenju znaka donosi ministar.

Članak 17.

Korištenje znaka može se oduzeti pravnoj i fizičkoj osobi ako Ministarstvo utvrdi da se znak koristi suprotno odredbama ovoga Pravilnika i odluci o korištenju znaka.

O oduzimanju prava na korištenje znaka odluku donosi ministar.

V. EVIDENCIJA O DOPUŠTENJU ZA KORIŠTENJE ZNAKA

Članak 18.

Za korištenje znaka Ministarstvo vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. sadrži:

– redni broj,

– naziv, odnosno ime i prezime osobe kojoj je izdano dopuštenje za korištenje znaka,

– serijski broj znaka (metalnog),

– nadnevak izdavanja,

– nadnevak povrata (metalnog),

– odjeljak za napomenu.

Članak 19.

Ovlaštena službena osoba koja temeljem ovog Pravilnika ima pravo na metalni znak, i koja taj znak izgubi ili bez znaka ostane na drugi način, dužna je o tome obavijestiti neposrednog čelnika.

Novi znak izdat će se nakon što je izgubljeni ili na drugi način nestali znak oglašen nevažećim u »Narodnim novinama«.

U oglašavanju se navodi i serijski broj znaka.

Članak 20.

Ovlaštena službena osoba koja temeljem ovoga Pravilnika ima pravo na metalni znak, ili koja metalni znak ima na temelju dopuštenja Ministarstva, dužna je prestankom službe ili postav­ljenja u drugo zvanje znak vratiti Ministarstvu u roku 8 dana od dana prestanka službe ili dana postavljanja u drugo zvanje.

Članak 21.

Ovlaštenoj službenoj osobi koja ima pravo na metalni znak sukladno ovom Pravilniku, ili kojoj je dodijeljen taj znak, može se znak privremeno oduzeti ako je protiv nje povedena istraga ili podignuta optužnica do okončanja postupka, ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-04/03-01/0006
Urbroj: 531-04/1-2-03-1
Zagreb, 29. listopada 2003.

Ministar
Ivo Banac, v. r.