Rješenje o izmjeni i dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 179/2003 (12.11.2003.), Rješenje o izmjeni i dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRASTVA

2620

Na temelju članka 61. stavka 2., a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03), ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNAMA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« broj 159/03) u točki I. redni broj 11. mijenja se i glasi:

»11. Poliklinika prometna medicina

     Zagreb, Park prijateljstva 1.«

Iza rednog broja 23. dodaje se redni broj 24. koji glasi:

»24. Ustanova za medicinu rada MEDIRAD

     prim. Ljiljana Buntić, dr. med., spec. medicine rada

     Podružnica Zagreb, Žitnjak bb«

II.

U točki II. iza rednog broja 60. dodaje se redni broj 61. koji glasi:

»61. Specijalistička ordinacija medicine rada prim. mr. sc.
Zlatko Rački, dr. med. Rijeka, Uljarska 1«

III.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Ur. broj: 534-03-01-01/5-03-02

Zagreb, 3. studenoga 2003.

Ministar
mr. sc Andro Vlahušić, dr. med., v. r.