Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 181/2003 (14.11.2003.), Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2666

Ustavni sud Republike Hrvatske, na temelju članka 131. stav­ka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/1990., 135/1997., 8/1998. – pročišćeni tekst, 113/2000., 124/2000. – pročišćeni tekst, 28/2001., 41/2001. – pročišćeni tekst, 55/2001. – ispravak), na sjednici održanoj 7. studenoga 2003. godine, donio je

POSLOVNIK

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Glava prva

OPĆE ODREDBE

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Poslovnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud), koje obuhvaća:

– ustavnosudska tijela,

– upravu Ustavnog suda.

(2) Poslovnikom se uređuju i temeljna pravila poslovanja vezana uz podneske kojima se sudionici ustavnosudskih postupaka i druge fizičke i pravne osobe obraćaju Ustavnom sudu.

SjediŠte Ustavnog suda

Članak 2.

(1) Sjedište Ustavnog suda je u Zagrebu, Trg sv. Marka 4.

(2) Ustavni sud zasjeda u Zagrebu, ali iznimno može, ako tako odluči, zasjedati i u drugim mjestima u Republici Hrvatskoj.

PeČat i znak Ustavnog suda

Članak 3.

(1) Ustavni sud ima pečat okruglog oblika promjera 37 mm, koji se sastoji od grba Republike Hrvatske smještenog u sredini ispod kojega su u luku ispisane riječi: »Ustavni sud Republike Hrvatske«, a stavlja se na sva pismena Ustavnog suda koja se otpremaju iz Ustavnog suda.

(2) Pečat Ustavnog suda koji se koristi za financijsko poslovanje Ustavnog suda, oblika i sadržaja istovjetnog onom iz stavka 1. ovog članka, ima promjer 24 mm.

(3) Oblik, sadržaj i vrste štambilja koji se koriste u ustavnosudskom poslovanju propisuju se Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(4) Ustavni sud može imati znak čiji se oblik, sadržaj i način uporabe određuju posebnim pravilima koja se donose na Sjednici Ustavnog suda.

Javnost djelovanja Ustavnog suda

Članak 4.

(1) Javnost djelovanja Ustavnog suda ostvaruje se:

1. objavom ustavnosudskih odluka, rješenja i izvješća (u daljnjem tekstu: odluke, rješenja i izvješća) u »Narodnim novinama« (članak 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, »Narodne novine«, broj 99/1999., 29/2002., 49/2002.–pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon);

2. izdavanjem zbirki odluka, rješenja i izvješća;

3. nazočnošću predstavnika tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja na Sjednici Ustavnog suda te javnim i savjetodavnim raspravama u Ustavnom sudu, osim kad postoje razlozi za isključenje javnosti (članak 47. stavak 3. u vezi s člankom 21. Ustavnog zakona);

4. televizijskim i radio-prijenosom iz Ustavnog suda (članak 47. stavak 4. Ustavnog zakona); 5. dostavom službenih priopće­nja sredstvima javnog priopćavanja;

6. održavanjem konferencija za tisak i druga sredstva javnog priopćavanja;

7. objavom ustavnosudske prakse, te važnijih podataka na službenim web-Internet stranicama Ustavnog suda (http://www.usud.hr).

(2) Na Sjednici Ustavnog suda te javnim i savjetodavnim raspravama u Ustavnom sudu mogu biti nazočni samo akreditirani novinari iz članka 61. ovog Poslovnika.

Imunitet suca Ustavnog suda

Članak 5.

(1) Sudac Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: sudac) ima imunitet kao i zastupnik u Hrvatskom saboru (članak 4. Ustavnog zakona).

(2) Sucu se izdaje imunitetna iskaznica u kojoj se nalazi njegova fotografija i podaci o identitetu, a koristi se za dokazivanje imunitetnih prava određenih člankom 126. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav).

(3) Sucu se izdaju i drugi službeni dokumenti i iskaznice potrebni za dokazivanje njegovog Ustavom utvrđenog položaja pred službenim osobama tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: državna tijela).

Gubitak imuniteta suca Ustavnog suda

Članak 6.

(1) Kad se steknu uvjeti za pritvor ili za pokretanje kaznenog postupka protiv suca, nadležno državno tijelo obvezno je prethod­no zatražiti odobrenje Ustavnog suda (članak 4. stavak 3. Ustavnog zakona).

(2) Zahtjev za odobrenje iz stavka 1. ovog članka podnosi se predsjedniku Ustavnog suda, koji ga razmatra i o njemu podnosi izvješće na prvoj narednoj Sjednici Ustavnog suda.

(3) Na temelju izvješća predsjednika Ustavnog suda, suci na Sjednici Ustavnog suda donose odluku o odobrenju ili odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenje pritvora, odnosno pokretanje kaznenog postupka protiv suca, koja se dostavlja podnositelju zahtjeva.

(4) Kad Ustavni sud odobri određivanje pritvora, odnosno pokretanje kaznenog postupka protiv suca, sudac može biti pritvoren, odnosno kazneni se postupak protiv njega može voditi samo za kažnjivo djelo za koje je dano odobrenje.

(5) Do okončanja pritvora, odnosno kaznenog postupka iz stavka 4. ovog članka imunitetna iskaznica suca pohranjuje se u Uredu predsjednika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: Ured pred­sjednika).

(6) Na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, suci na Sjednici Ustavnog suda mogu odlučiti da sudac protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ne obnaša dužnosti u Ustavnom sudu dok taj postupak traje (članak 4. stavak 5. Ustavnog zakona). Odluka se donosi većinom glasova svih sudaca, uz izuzeće suca protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak.

Pravila DrŽavnog protokola

Članak 7.

Kad Ustavni sud organizira određeno međunarodno savjetovanje ili kao domaćin ostvaruje bilateralnu i multilateralnu surad­nju s međunarodnim sudovima, drugim ustavnim sudovima, odnosno najvišim nacionalnim sudovima koji imaju položaj ustavnog suda u drugim zemljama, na postupak prijema i boravka stranih sudionika u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Državni protokol.

Glava druga

USTROJSTVO USTAVNOSUDSKIH TIJELA

Ustavnosudska tijela

Članak 8.

(1) Ustavnosudska tijela su:

1. Sjednica Ustavnog suda;

2. Vijeće za rješavanje postupovnih pretpostavki za odluči­va­nje o ustavnim tužbama (članak 68. stavak 2. i članak 71. stavak 3. Ustavnog zakona);

3. vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama (članak 68. stavak 1. Ustavnog zakona);

4. vijeća za izborne sporove (članak 92. stavak 2. Ustavnog zakona);

5. vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrje­šenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca (članak 97. stavak 2. Ustavnog zakona).

(2) Ustavnosudske dužnosti u tijelima iz stavka 1. ovog članka obnašaju suci čiji je broj određen Ustavnim zakonom.

Ustavnosudske duŽnosti

Članak 9.

(1) Ustavnosudske dužnosti su:

1. predsjednik Ustavnog suda;

2. zamjenik predsjednika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: zamjenik predsjednika);

3. predsjednici vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 2. do 5. ovog Poslovnika (u daljnjem tekstu: predsjednici vijeća);

4. suci-izvjestitelji.

(2) Za vrijeme trajanja mandata, sudac izabran na dužnost predsjednika Ustavnog suda ne obnaša nijednu drugu dužnost iz stavka 1. ovog članka.

Odjeljak prvi
Sjednica Ustavnog suda, predsjednik Ustavnog suda i njegov zamjenik

Sjednica Ustavnog suda

Članak 10.

Suci na Sjednici Ustavnog suda obavljaju sljedeće poslove iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda:

1. donose Poslovnik, te njegove izmjene i dopune, dvotrećin­skom većinom glasova svih sudaca;

2. biraju predsjednika Ustavnog suda u skladu s člankom 12. ovog Poslovnika;

3. na prijedlog Vlade, donose odluku o tome da predsjednik Hrvatskog sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike (članak 96. stavak 2. Ustava);

4. donose odluke i rješenja u postupcima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom (članak 47. stavak 1. Ustavnog zakona);

5. donose zaključke o održavanju javne rasprave u postupcima za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom (članak 50. stavak 1. Ustavnog zakona);

6. donose odluke i rješenja u postupcima zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u povodu ustavnih tužbi, te odluke i rješenja u izbornim sporovima u slučaju da na nadležnim vijećima nije postignuta jednoglasnost svih sudaca-članova vijeća ili u slučaju kad nadležno vijeće smatra da razmatrani predmet ima šire značenje (članci 68. stavak 4., 71. stavak 3. i 94. stavak 2. Ustavnog zakona);

7. rješavaju sukobe o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti (članci 81. i 82. Ustavnog zakona);

8. donose odluke u postupcima utvrđivanja odgovornosti predsjednika Republike (članak 84. Ustavnog zakona);

9. donose odluke u postupcima nadzora nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka (članak 85. Ustavnog zakona);

10. donose odluke, priopćenja i upozorenja i poduzimaju odgovarajuće mjere u postupcima nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma, te utvrđuju je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom i jesu li ispunjene ustavne pretpostavke za njegovo raspisivanje (članci 89., 95. i 96. Ustavnog zakona);

11. utvrđuju izvješća o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti (članak 104. stavak 2. Ustavnog zakona);

12. utvrđuju, temeljem nadzornih ovlasti, izvješća o donošenju propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa i odlučuju o njihovoj objavi u »Narodnim novinama« (članak 105. Ustavnog zakona).

Članak 11.

Osim poslova iz članka 10. ovog Poslovnika, suci na Sjednici Ustavnog suda:

1. imenuju zamjenika predsjednika u skladu s člankom 18. ovog Poslovnika;

2. imenuju članove vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 2. do 5. ovog Poslovnika u skladu s člankom 23. stavkom 1. ovog Poslovnika (u daljnjem tekstu: vijeća);

3. imenuju predsjednike vijeća u skladu s člankom 28. ovog Poslovnika;

4. imenuju suca-izvjestitelja u predmetima čiju obradu provodi Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odluči­vanje o ustavnim tužbama u skladu s člankom 82. stavkom 1. ovog Poslovnika;

5. rješavaju o prigovoru protiv rješenja predsjednika Ustavnog suda o prijamu u državnu službu i rasporedu na radno mjesto glavnog tajnika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: glavni tajnik) i predstojnika Ureda predsjednika, te o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe glavnog tajnika i predstojnika Ureda predsjednika;

6. utvrđuju godišnji proračun;

7. donose financijski plan;

8. na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, utvrđuju tarifu za troškove postupka ako ih je podnositelj ustavne tužbe prouzro­čio svojom krivnjom (članak 80. Ustavnog zakona);

9. odlučuju o imenovanju stalnih znanstvenih savjetnika Ustav­nog suda;

10. utvrđuju godišnji plan i raspored aktivnosti vezanih uz međunarodnu suradnju;

11. raspravljaju i utvrđuju temeljna načela uprave Ustavnog suda u slučaju da raspravu predloži predsjednik Ustavnog suda;

12. obavljaju druge poslove utvrđene Ustavnim zakonom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

Predsjednik Ustavnog suda

Članak 12.

(1) Predsjednik Ustavnog suda bira se na Sjednici Ustavnog suda tajnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrije­me od četiri godine (članak 15. Ustavnog zakona).

(2) Pravo kandidiranja za predsjednika Ustavnog suda imaju svi suci. Sudac može biti biran za predsjednika Ustavnog suda više puta.

(3) Ako u postupku glasovanja nijedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih sudaca, glasovanje se ponavlja, a u drugom krugu glasuje se za dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova. U slučaju da su dva ili više kandidata u prvom krugu dobila jednak najveći broj glasova, svi oni imaju pravo biti birani u drugom krugu. Glasovanje se ponavlja sve dok na izborima ne ostanu dva kandidata s najvećim brojem glasova.

(4) Ako nijedan od dva kandidata s najvećim brojem glasova ne dobije potreban broj glasova, glasovanje se za ta dva kandidata ponavlja najviše tri puta. Ako u tri provedena kruga glasovanja nijedan od njih ne dobije potreban broj glasova, izbori se u cijelosti ponavljaju, što obuhvaća i ponovljeni postupak kandidiranja svih sudaca.

Članak 13.

(1) Predsjednik Ustavnog suda zastupa i predstavlja Ustavni sud pred državnim tijelima Republike Hrvatske, te drugim doma­ćim i međunarodnim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu.

(2) Predsjednik Ustavnog suda brine se za:

– očuvanje neovisnog položaja Ustavnog suda o svim državnim tijelima,

– očuvanje samostalnosti u raspoređivanju sredstava, utvrđe­nih u državnom proračunu u skladu s godišnjim proračunom Ustavnog suda i zakonom, radi ostvarivanja ustavnih zadaća us­tav­nog sudovanja u Republici Hrvatskoj i nesmetanog djelovanja i poslovanja Ustavnog suda.

(3) Radi ostvarivanja zadaća iz stavka 2. ovog članka, pred­sjednik Ustavnog suda može se prema potrebi savjetovati sa sucima.

Članak 14.

Predsjednik Ustavnog suda obavlja sljedeće poslove iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda:

1. priprema, saziva i predsjedava sjednicama Ustavnog suda, te daje dozvole za televizijski i radio-prijenos iz Ustavnog suda (članak 47. Ustavnog zakona);

2. na temelju zaključka donesenog na Sjednici Ustavnog suda, zakazuje javnu raspravu i vodi je (članci 50. stavak 2. i 51. stavak 1. Ustavnog zakona);

3. upućuje zahtjev, odnosno prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom te druge podneske iz članka 17. Ustavnog zakona na obradu sucu-izvjestitelju (članak 41. Ustavnog zakona);

4. određuje novog suca-izvjestitelja u pojedinom ustavno­sud­skom predmetu pod uvjetima propisanim člankom 46. stav­kom 4. ovog Poslovnika;

5. potpisuje odluke, rješenja i izvješća donesena na Sjednici Ustavnog suda;

6. potpisuje zapisnike sa Sjednice Ustavnog suda, te pojedi­načne izvode iz zapisnika o zaključcima i glasovanju o svakoj donesenoj odluci, rješenju i izvješću;

7. saziva i predsjedava stručnim sastancima;

8. skrbi o pravilnoj i učinkovitoj provedbi ustavnosudskih postupaka;

9. obavlja druge poslove utvrđene Ustavnim zakonom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

Članak 15.

Podnesci iz članka 14. točke 3. ovog Poslovnika upućuju se sucima-izvjestiteljima i raspoređuju ustavnosudskim savjetnicima prema abecednom redu prezimena sudaca i ustavnosudskih savjetnika. Iznimno, predsjednik Ustavnog suda ovlašten je predmet uputiti na obradu sucu, odnosno rasporediti ga ustavnosudskom savjetniku i izvan utvrđenog rasporeda, uvažavajući njihova uža stručna usmjerenja.

Članak 16.

(1) Predsjednik Ustavnog suda predlaže sucima pokretanje postupka radi utvrđivanja trajnog gubitka sposobnosti suca da obnaša svoju dužnost (članak 12. stavak 3. Ustavnog zakona) i donošenje odluke o udaljenju suca od obnašanja dužnosti (članak 13. stavak 2. Ustavnog zakona) na Sjednici Ustavnog suda.

(2) Predsjednik Ustavnog suda obavještava suce o pristigloj obavijesti o pritvoru suca zatečenog u činjenju kažnjivog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina (članak 4. stavak 4. Ustavnog zakona) na Sjednici Ustavnog suda.

(3) Predsjednik Ustavnog suda obavještava predsjednika Hrvatskog sabora o nastupu činjenica iz članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Ustavnog zakona.

Članak 17.

(1) Predsjednik Ustavnog suda je čelnik uprave Ustavnog suda kojemu za svoj rad i upravljanje organizacijskim jedinicama neposredno odgovaraju glavni tajnik i predstojnik Ureda pred­sjednika.

(2) Predsjednik Ustavnog suda:

1. donosi Pravilnik o radu Ureda predsjednika, Pravilnik o radu Glavnog tajništva, Odluku o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu, te druge opće akte iz svoje nadležnosti;

2. odlučuje o osnivanju i sastavu povjerenstava i drugih radnih tijela u Ustavnom sudu u skladu s mjerodavnim zakonima i općim aktima Ustavnog suda;

3. na prijedlog glavnog tajnika ili ovlaštenog tajnika za financijsko-računovodstveno poslovanje, upravljanje i gospodarenje imovinom, donosi odluke o raspoređivanju sredstava utvr­đe­nih u državnom proračunu u skladu s godišnjim proračunom Ustavnog suda i zakonom;

4. donosi rješenja o prijamu u državnu službu i rasporedu na radna mjesta glavnog tajnika i predstojnika Ureda predsjednika, te rješenja o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe glavnog tajnika i predstojnika Ureda predsjednika;

5. donosi rješenja o prigovoru protiv rješenja glavnog tajnika o prijamu u državnu službu i rasporedu na radna mjesta, te protiv rješenja o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe savjetnika i drugih službenika i namje­štenika;

6. na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o imenovanju savjetnika na položaje iz članka 75. ovog Poslovnika;

7. na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o postavljenju ustavnosudskih savjetnika na mjesta iz članka 79. stavaka 1. i 3. ovog Poslovnika;

8. na prijedlog glavnog tajnika, donosi odluke o visini položajnog dodatka na osnovnu plaću savjetnika imenovanih na položaje iz članka 75. ovog Poslovnika, odnosno stalnog godiš­njeg dodatka na osnovnu plaću ustavnosudskih savjetnika postavljenih na mjesta iz članka 79. stavaka 1. i 3. ovog Poslovnika te nadređenih službenika i onih koji rade na poslovima s povećanim stupnjem odgovornosti u Ustavnom sudu, u skladu s ovlašću Ustavnog suda da samostalno raspoređuje sredstva utvrđena u državnom proračunu u okviru godišnjeg proračuna Ustavnog suda (članak 2. stavak 2. Ustavnog zakona).

(3) Predsjednik Ustavnog suda potpisuje odluke i druge akte o poslovanju Ustavnog suda donesene na Sjednici Ustavnog suda te obavlja druge poslove određene zakonima, ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

Zamjenik predsjednika Ustavnog suda

Članak 18.

(1) Zamjenik predsjednika imenuje se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, uz prethodnu suglasnost predloženika, javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

(2) U slučaju da sudac predložen za zamjenika predsjednika ne dobije većinu glasova svih sudaca, predsjednik Ustavnog suda dužan je u roku 30 dana umjesto njega predložiti drugog suca na tu dužnost.

Članak 19.

(1) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Ustavnog suda u razdoblju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obav­lja druge poslove za koje ga predsjednik Ustavnog suda ovlasti.

(2) U razdoblju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Ustavnog suda i njegovog zamjenika, poslove iz nadležnosti pred­­sjednika Ustavnog suda obavlja najstariji sudac.

StruČni sastanci

Članak 20.

(1) Stručni sastanci redoviti su radni sastanci sudaca na kojima se provode stručne rasprave radi zauzimanja stajališta o prav­nim pitanjima važnim za ustavnosudsko odlučivanje.

(2) Na stručnim sastancima raspravlja se o nacrtima odluka, rješenja i izvješća koja su suci-izvjestitelji dostavili predsjedniku Ustavnog suda radi upućivanja na Sjednicu Ustavnog suda.

(3) Radi ocjene je li određeni nacrt odluke, rješenja ili izvješća, o kojem su na stručnom sastanku izneseni različiti stavovi sudaca, podoban za upućivanje na Sjednicu Ustavnog suda, predsjednik Ustavnog suda može na stručnom sastanku zatražiti očitovanje sudaca u obliku prethodnog glasovanja o predloženom nacrtu odluke, rješenja ili izvješća, koje je po svojoj naravi i učincima neobvezujuće.

(4) Na poziv predsjednika Ustavnog suda, na stručnim sastancima nazočni su glavni tajnik i ustavnosudski savjetnici, koji mogu sudjelovati u raspravi.

Članak 21.

Osim poslova navedenih u članku 20. ovog Poslovnika, na stručnim sastancima:

1. provodi se prethodna rasprava o pitanjima poslovanja Ustavnog suda o kojima odlučuju suci na Sjednici Ustavnog suda;

2. predsjednik Ustavnog suda upoznaje suce s najvažnijim pitanjima poslovanja Ustavnog suda iz svoje nadležnosti;

3. provodi se rasprava o odnosima i suradnji Ustavnog suda s domaćim i međunarodnim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu;

4. podnose se usmena izvješća o obavljenim posjetima, te domaćim i međunarodnim susretima kojima je prisustvovao jedan ili više sudaca ili se suce upoznaje s podnesenim pisanim izvješ­ćima sa službenih putovanja koja su upućena predsjedniku Ustavnog suda;

5. raspravljaju se druga pitanja važna za poslovanje i ostvarenje ustavnog položaja Ustavnog suda.

Članak 22.

(1) Na stručnom sastanku vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka služi za unutarnje potrebe Ustavnog suda radi međusobnog usuglašavanja rada sudaca, ustavnosudskih savjetnika i stručnih službi, te unapređenja poslovanja Ustavnog suda u cjelini.

(3) Podaci sadržani u zapisniku iz stavka 1. ovog članka nisu dostupni javnosti.

Odjeljak drugi
Vijeća i predsjednici vijeća, suci-izvjestitelji

OpĆe odredbe o vijeĆima

Članak 23.

(1) Vijeća su stalna ustavnosudska tijela čiji se članovi imenuju na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca.

(2) Vijeća iz članaka 24. do 26. ovog Poslovnika donose odluke i rješenja jednoglasno i u punom sastavu (članak 68. stavak 3. Ustavnog zakona), a vijeća iz članka 27. ovog Poslovnika donose odluke i rješenja većinom glasova svih članova vijeća (članak 98. stavak 2. Ustavnog zakona).

(3) Ako je zbog naravi posla potrebno održati sjednicu vijeća, a izvjesna je odsutnost pojedinog suca koji je član vijeća ili je sudac, koji je član vijeća, najavio da će se uzdržati od glasovanja u predmetu koji je na dnevnom redu, predsjednik Ustavnog suda odredit će suca koji će za tu priliku na sjednici vijeća zamijeniti odsutnog suca, odnosno suca koji je najavio da će se u određenom predmetu uzdržati od glasovanja.

(4) Na poziv predsjednika vijeća, na sjednicama vijeća nazočni su glavni tajnik i ustavnosudski savjetnici, koji mogu sudjelovati u raspravi.

VijeĆe za rjeŠavanje postupovnih pretpostavki za odluČivanje o ustavnim tuŽbama

Članak 24.

(1) Vijeće za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljeno od troje sudaca, donosi rješenja o odbacivanju ustavnih tužbi, odnosno o obustavi postupaka u slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, odnosno za provedbu postupka zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda (članci 19. stavak 4., 32., 68. stavak 2., 72. i 79. Ustavnog zakona).

(2) Utvrdi li Vijeće iz stavka 1. ovog članka da podnositelj u ustavnoj tužbi nije istaknuo povredu ustavnog prava u smislu članka 62. stavka 1. Ustavnog zakona, donosi rješenje da se us­tav­na tužba neće uzeti u razmatranje (članak 71. stavak 2. Ustav­nog zakona).

VijeĆa za odluČivanje o ustavnim tuŽbama

Članak 25.

U Ustavnom sudu ustrojavaju se dva vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljena od po šestero sudaca, koja odlučuju je li osporenim pojedinačnim aktom iz članka 62. stavka 1. i članka 63. stavka 1. Ustavnog zakona povrijeđeno ustavno pravo podnositelja istaknuto u njegovoj pravodobnoj i dopuštenoj ustavnoj tužbi podobnoj za ustavnosudsko odlučivanje.

VijeĆa za izborne sporove

Članak 26.

(1) U Ustavnom sudu ustrojavaju se četiri vijeća za izborne sporove, sastavljena od po troje sudaca, koja zasjedaju u razdob­lju provedbe redovitih ili izvanrednih izbora za predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatski sabor i članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Vijeća iz stavka 1. ovog članka odlučuju o žalbama protiv rješenja nadležnih izbornih povjerenstava u zaštiti izbornog prava (članci 91. do 94. Ustavnog zakona).

(3) Vijeća iz stavka 1. ovog članka zasjedaju i u razdoblju provedbe državnog referenduma (članak 96. Ustavnog zakona).

VijeĆa za odluČivanje o Žalbama protiv odluka o razrjeŠenju sudaČke duŽnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti suca

Članak 27.

(1) U Ustavnom sudu ustrojavaju se dva vijeća za odluči­vanje o žalbama protiv odluka Državnog sudbenog vijeća o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca redovnih sudova, sastavljena od po šestero sudaca.

(2) Ako na sjednici vijeća iz stavka 1. ovog članka za odluku koju je predložio sudac-izvjestitelj nije glasovala većina sudaca ili je za odluku glasovalo troje sudaca, a troje je bilo protiv pred­ložene odluke, smatrat će se da odluka nije donesena. U tom slučaju, predsjednik vijeća dostavlja predmet predsjedniku Ustavnog suda koji ga upućuje na Sjednicu Ustavnog suda radi donošenja odluke.

Predsjednici vijeĆa

Članak 28.

(1) Predsjednici vijeća imenuju se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda, javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca.

(2) Predsjednici vijeća imenuju se između sudaca koji su članovi vijeća na razdoblje od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

Članak 29.

Predsjednik vijeća:

1. priprema i predlaže dnevni red sjednica vijeća;

2. saziva i vodi sjednice vijeća;

3. potpisuje odluke i rješenja donesena na sjednici vijeća;

4. potpisuje zapisnike sa sjednica vijeća i pojedinačne izvode iz zapisnika o zaključcima i glasovanju o svakoj donesenoj odluci i rješenju;

5. na stručnom sastanku sudaca iznosi i obrazlaže jednoglasno prihvaćene zaključke vijeća kojima se predlažu rješenja za ubrzanje ustavnosudskih postupaka i mjere za djelotvornije usklađivanje rada dva ili više vijeća s istovjetnom nadležnošću.

Suci-izvjestitelji

Članak 30.

(1) Ustavnosudske postupke provode suci (članak 20. stavak 1. Ustavnog zakona).

(2) Sudac koji provodi ustavnosudski postupak obnaša u tom postupku dužnost suca-izvjestitelja i odgovoran je za pravnu obradu predmeta.

(3) Sudac-izvjestitelj, odnosno sudac koji ga zamjenjuje supotpisuje izvornike odluka, rješenja i izvješća.

(4) Sudac koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika, odnosno predsjednika vijeća može obnašati dužnost suca-izvjestitelja u smanjenom opsegu u skladu s odlukom koja se donosi na Sjednici Ustavnog suda.

Članak 31.

(1) U ustavnosudskom postupku u kojem obnaša dužnost suca-izvjestitelja, sudac je ovlašten:

1. utvrđivati razloge za isključenje javnosti u postupku i navesti ih u referatu iz stavka 2. ovog članka (članak 21. Ustavnog zakona);

2. predlagati na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća donošenje odluke o sudioniku koji će snositi troškove ustavnosudskog postupka (članak 23. Ustavnog zakona);

3. zahtijevati isprave i obavijesti potrebne za provedbu postupka, te na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća predložiti izdavanje naloga za oduzimanje isprava u slučaju neudovoljavanja opetovanom zahtjevu za njihovu dostavu (članak 25. Ustavnog zakona);

4. tražiti stručna mišljenja o pojedinim predmetima od znanstvenih savjetnika Ustavnog suda;

5. nakon obrade predmeta, podnijeti nacrt odluke, rješenja ili izvješća predsjedniku Ustavnog suda, odnosno predsjedniku nadležnog vijeća u pisanom obliku (članak 46. Ustavnog zakona);

6. na Sjednici Ustavnog suda i sjednici nadležnog vijeća usmeno obrazložiti nacrte odluka, rješenja i izvješća i prema potrebi dati dopunska obrazloženja ili za to ovlastiti ustavnosudskog savjetnika (članak 48. stavci 1. i 2. Ustavnog zakona);

7. na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća predložiti objavu odluke ili rješenja čija objava u »Narodnim novinama« nije obvezna (članak 29. stavak 2. Ustavnog zakona);

8. ocijeni li potrebnim, na Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća predložiti tijelo kojem bi trebalo povjeriti provedbu ili način provedbe odluke, odnosno rješenja (članak 31. stavci 4. i 5. Ustavnog zakona).

(2) Uz nacrt odluke, rješenja ili izvješća iz stavka 1. točke 5. ovog članka, sudac-izvjestitelj prilaže pisani referat koji sadrži osnovne podatke o predmetu, dotadašnju ustavnosudsku praksu u istim ili sličnim predmetima i obrazloženje spornih pravnih pitanja vezanih uz predmet (u daljnjem tekstu: referat).

Članak 32.

Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugog propisa s Ustavom i zakonom, ovlašten je:

1. predložiti dostavu zahtjeva, odnosno prijedloga na odgovor tijelu koje je donijelo osporeni propis (članak 42. stavak 1. Ustavnog zakona);

2. na Sjednici Ustavnog suda predložiti privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa čija se ustavnost, odnosno us­tav­nost i zakonitost ocjenjuje (članak 45. Ustavnog zakona);

3. sazvati savjetodavnu raspravu i o njoj izvijestiti predsjednika Ustavnog suda (članak 49. stavak 2. Ustavnog zakona);

4. na javnoj raspravi, koju zakazuje i vodi predsjednik Ustav­nog suda, izvijestiti o činjeničnom i pravnom stanju u pred­metu zbog kojega je javna rasprava zakazana (članak 51. Ustavnog zakona).

Članak 33.

(1) Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi postupak za rješavanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnoj tužbi, ovlašten je:

– pozvati podnositelja nerazumljive ili nepotpune ustavne tužbe da je u određenom roku dopuni ili ispravi (članak 69. alineja 1. Ustavnog zakona).

(2) Iznimno, sudac-izvjestitelj iz članka 82. ovog Poslovnika može ovlastiti voditelja Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama da pozove podnositelja nerazumljive ili nepotpune ustavne tužbe da je u odre­đenom roku dopuni ili ispravi.

Članak 34.

(1) Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi postupak za odlučivanje o ustavnoj tužbi ovlašten je:

1. na prijedlog podnositelja ustavne tužbe, na nadležnom vijeću predložiti odgodu ovrhe do donošenja odluke o ustavnoj tužbi (članak 67. stavak 2. Ustavnog zakona);

2. dostaviti, prema potrebi, primjerak ustavne tužbe zainteresiranim osobama i pozvati ih da se o njoj izjasne (članak 69. alineja 2. Ustavnog zakona);

3. zahtijevati, prema potrebi, dostavu spisa koji se odnosi na predmet ustavne tužbe, odnosno dostavu izvješća o povredama ustavnih prava učinjenih osporenim aktom (članak 69. alineja 3. Ustavnog zakona);

4. na nadležnom vijeću predložiti da se podnositelju koji nije uspio s ustavnom tužbom naloži naknada troškova postupka prema tarifi iz članka 11. točke 8. ovog Poslovnika, ako ih je podnositelj prouzročio svojom krivnjom (članak 80. Ustavnog zakona).

(2) Iznimno, sudac-izvjestitelj može ovlastiti ustavnosudskog savjetnika koji s njim surađuje na obradi predmeta da zahtijeva dostavu spisa, odnosno izvješća iz stavka 1. točke 3. ovog članka.

Članak 35.

Osim općih ovlasti iz članka 31. ovog Poslovnika, sudac-izvjestitelj koji provodi žalbeni ustavnosudski postupak iz članka 97. i članka 98. Ustavnog zakona dužan je:

1. osigurati strankama u postupku (Državnom sudbenom vijeću i žalitelju) dostavu podnesaka koje zaprimi od suprotne strane (članak 99. stavak 2. Ustavnog zakona);

2. zatražiti pisano očitovanje od osoba čije je očitovanje pred­ložio žalitelj (članak 99. stavak 3. Ustavnog zakona);

3. osigurati donositelju osporene odluke pravo pisanog odgovora na očitovanja iz točke 2. ovog članka (članak 99. stavak 3. Ustavnog zakona).

Odjeljak treći
Prestanak ustavnosudskih dužnosti

Razlozi za prestanak ustavnosudskih duŽnosti

Članak 36.

(1) Ustavnosudske dužnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 1. do 3. ovog Poslovnika prestaju:

1. protekom vremena na koje je sudac izabran, odnosno imenovan na dužnost;

2. ostavkom suca na dužnost na koju je izabran, odnosno imenovan;

3. prestankom dužnosti suca.

(2) Sucu prestaje dužnost suca-izvjestitelja pod pretpostavkama propisanim člankom 46. stavkom 4. ovog Poslovnika.

Ostavka na duŽnost na koju je sudac izabran, odnosno imenovan

Članak 37.

(1) Ustavnosudska dužnost predsjednika Ustavnog suda, zamjenika predsjednika i predsjednika vijeća prestaje istekom dana u kojem je sudac podnio pisanu ostavku na tu dužnost.

(2) Predsjednik Ustavnog suda podnosi pisanu ostavku sucima i upućuje je na Sjednicu Ustavnog suda, a zamjenik predsjednika i predsjednici vijeća podnose pisanu ostavku predsjedniku Ustavnog suda koji je upućuje na Sjednicu Ustavnog suda.

Postupak nakon Što sucu prestane duŽnost prije isteka mandata

Članak 38.

(1) Kad je sucu prestala dužnost prije isteka mandata iz razloga navedenih u članku 36. stavku 1. točki 2. ili 3. ovog Poslovnika, izbor, odnosno imenovanje drugog suca na tu dužnost mora se provesti u roku 30 dana od dana prestanka dužnosti prethodnom sucu.

(2) U razdoblju iz stavka 1. ovog članka, dužnost predsjednika Ustavnog suda obnaša zamjenik predsjednika, dužnost zamjenika predsjednika obnaša najstariji sudac, a dužnost pred­sjednika vijeća obnaša sudac kojeg na tu dužnost privremeno imenuje predsjednik Ustavnog suda između članova vijeća.

Odjeljak četvrti
Poslovnički red na Sjednici Ustavnog suda

Dostava poziva za Sjednicu Ustavnog suda

Članak 39.

Poziv, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, pripadajućom ustavnosudskom dokumentacijom i ostalim radnim materijalima, mora biti dostavljen sucima, glavnom tajniku i ustavnosudskim savjetnicima, koji su sudjelovali u obradi predmeta predloženih za dnevni red, najmanje tri dana prije održavanja Sjednice Ustav­nog suda.

OdrŽavanje reda na Sjednici Ustavnog suda

Članak 40.

(1) Dužnost je svih nazočnih, kojima je pristup Sjednici Ustavnog suda dopušten temeljem članka 47. Ustavnog zakona, uvažavati poslovnički red pri zasjedanju Ustavnog suda.

(2) Predsjednik Ustavnog suda ima pravo upozoriti i izreći opomenu, a u najtežim slučajevima udaljiti iz raspravne dvorane s jedne točke dnevnog reda ili do okončanja Sjednice Ustavnog suda, glavnog tajnika, ustavnosudskog savjetnika, predstavnika tiska ili drugog sredstva javnog priopćavanja i drugu osobu, ako se ponaša protivno ili ometa primjenu poslovničkog reda iz članaka 41. do 46. ovog Poslovnika.

(3) Predsjednik Ustavnog suda ima pravo upozoriti i izreći opomenu sucu ako se sudac ponaša protivno ili ometa primjenu poslovničkog reda iz članaka 41. do 46. ovog Poslovnika.

(4) Predsjednik Ustavnog suda ovlašten je privremeno ili trajno prekinuti Sjednicu Ustavnog suda ako ocijeni da prilike u raspravnoj dvorani ne osiguravaju uredan i nesmetan poslovnički red njezina zasjedanja.

UtvrĐivanje dnevnog reda Sjednice Ustavnog suda

Članak 41.

(1) Nakon što predsjednik Ustavnog suda objavi da Ustavni sud zasjeda i predloži dnevni red, svaki sudac ima pravo pred­ložiti dopunu, odnosno skidanje pojedinog predmeta s dnevnog reda uz usmeno obrazloženje prijedloga.

(2) Ako je skidanje predmeta s dnevnog reda predložio i usmeno obrazložio sudac koji je ujedno sudac-izvjestitelj, o tom se prijedlogu ne raspravlja niti se o njemu glasuje, nego se zapisnički utvrđuje da je predmet skinut s dnevnog reda.

(3) Ako je skidanje predmeta s dnevnog reda predložio i usmeno obrazložio sudac koji nije sudac-izvjestitelj u tom predmetu, a sudac-izvjestitelj prihvati prijedlog, odgovarajuće se primjenjuje stavak 2. ovog članka.

(4) Ako je skidanje predmeta s dnevnog reda predložio i usmeno obrazložio sudac koji nije sudac-izvjestitelj u tom predmetu, a sudac-izvjestitelj nije prihvatio prijedlog, odluka o skidanju predmeta s dnevnog reda donosi se većinom glasova svih sudaca.

Članak 42.

(1) Ako sudac predloži i usmeno obrazloži dopunu s jednom ili više novih točaka dnevnog reda, odluku o dopuni dnevnog reda donosi predsjednik Ustavnog suda.

(2) Prihvati li predsjednik Ustavnog suda prijedlog, dopunjeni dnevni red smatra se prijedlogom dnevnog reda predsjednika Ustavnog suda.

(3) Ne prihvati li predsjednik Ustavnog suda prijedlog, suci glasuju za prvotni, neizmijenjeni dnevni red predsjednika Ustavnog suda.

Tijek Sjednice Ustavnog suda

Članak 43.

(1) Predsjednik Ustavnog suda vodi Sjednicu Ustavnog suda prema prihvaćenom dnevnom redu u skladu s člankom 48. Ustavnog zakona.

(2) Dužina trajanja usmenog obrazloženja nacrta odluke, rješenja, odnosno izvješća koje na Sjednici Ustavnog suda izlaže sudac-izvjestitelj, odnosno ustavnosudski savjetnik (članak 48. stavci 1. i 2. Ustavnog zakona), nije vremenski ograničena, ali predsjednik Ustavnog suda ima pravo upozoriti suca-izvjestitelja, odnosno ustavnosudskog savjetnika na dužinu usmenog izlaganja ocijeni li ga neosnovano predugim.

(3) Prije otvaranja rasprave iz članka 48. stavka 3. Ustavnog zakona, predsjednik Ustavnog suda je ovlašten:

– naznačiti dužinu trajanja cjelokupne rasprave o predmetu,

– odrediti dužinu trajanja rasprave pri prvom javljanju za riječ,

– odrediti dopušteni broj i dužinu trajanja replika na pojedinu raspravu.

(4) Pri određivanju vremenskih trajanja radnji iz stavka 3. ovog članka predsjednik Ustavnog suda uvažava složenost predmeta, te jasnoću, preglednost i iscrpnost obrazloženja nacrta odlu­ke, rješenja, odnosno izvješća i uvodnog usmenog obrazloženja suca-izvjestitelja, odnosno ustavnosudskog savjetnika.

Članak 44.

(1) Ocijeni li da se sudac ili ustavnosudski savjetnik u raspravi bitno udaljio od sadržaja predmeta o kojem se raspravlja, predsjednik Ustavnog suda ga upozorava na tu činjenicu.

(2) U slučaju da sudac ili ustavnosudski savjetnik ne okonča svoju raspravu u naznačenom vremenu, predsjednik Ustavnog suda ga upozorava na istek vremena i određuje jednu minutu za okončanje i sažimanje rasprave. Nakon proteka tog vremena, pred­sjednik Ustavnog suda ovlašten je prekinuti izlaganje suca ili ustavnosudskog savjetnika i dati riječ sljedećem sudioniku u raspravi.

(3) U slučaju da sudac ili ustavnosudski savjetnik ne okonča svoju repliku u naznačenom vremenu, predsjednik Ustavnog suda ovlašten je nakon proteka vremena ostavljenog za repliku prekinuti suca ili ustavnosudskog savjetnika i dati riječ sljedećem sudioniku u raspravi.

Postupak odluČivanja na Sjednici Ustavnog suda

Članak 45.

(1) Odluke, rješenja i izvješća donose se na Sjednici Ustavnog suda većinom glasova svih sudaca (članak 27. stavak 1. Ustav­nog zakona).

(2) Nakon završene rasprave o predmetu, predsjednik Ustavnog suda sažima prijedloge koji su izneseni u raspravi i poziva suca-izvjestitelja da se o njima očituje.

(3) Prijedlozi koje sudac-izvjestitelj prihvati smatraju se sastavnim dijelom predloženog nacrta odluke, rješenja ili izvješća suca-izvjestitelja.

(4) O prijedlozima koje sudac-izvjestitelj ne prihvati iznova se ne raspravlja, osim ako predsjednik Ustavnog suda ne odluči drugačije.

(5) Nakon očitovanja suca-izvjestitelja, predsjednik Ustavnog suda stavlja predloženi nacrt odluke, rješenja ili izvješća suca-izvjestitelja na glasovanje.

Članak 46.

(1) Ne dobije li predloženi nacrt odluke, rješenja ili izvješća potrebnu većinu glasova, predmet se skida s dnevnog reda Sjednice Ustavnog suda, a predsjednik Ustavnog suda stavlja na glasovanje druge prijedloge iznesene u raspravi koje sudac-izvjestitelj nije prihvatio (članak 48. stavak 4. Ustavnog zakona).

(2) Nacrt odluke, rješenja ili izvješća dopunit će se ili izmijeniti u skladu s prijedlogom ili prijedlozima iz stavka 1. ovog članka za koje glasuje većina sudaca.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, sudac-izvjestitelj može uvažiti stajalište većine sudaca, prihvatiti obradu drugog stajališta i izraditi novi nacrt odluke, rješenja ili izvješća usklađen sa stajalištem većine sudaca (članak 48. stavak 5. Ustavnog zakona).

(4) Ne prihvati li sudac-izvjestitelj obradu drugog stajališta i izradu novog nacrta odluke, rješenja ili izvješća usklađenog sa stajalištem većine sudaca iz stavka 2. ovog članka, predsjednik Ustavnog suda zadužit će drugog suca da obradi predmet u skladu sa stajalištem većine sudaca i izradi novi nacrt odluke, rješenja ili izvješća (članak 48. stavak 5. Ustavnog zakona). Taj se sudac smatra novim sucem-izvjestiteljem, dok dotadašnjem sucu pres­taje dužnost suca-izvjestitelja u tom predmetu, što se zapisnički utvrđuje.

OdgovarajuĆa primjena odredbi o poslovniČkom redu na sjednice vijeĆa i struČne sastanke

Članak 47.

Članci 39. do 46. ovog Poslovnika odgovarajuće se primjenjuju i pri održavanju sjednica vijeća i stručnih sastanaka.

Zapisnici

Članak 48.

(1) Zapisnike na sjednicama Ustavnog suda, stručnim sastancima i sjednicama vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 3. do 5. ovog Poslovnika vodi voditelj Centra za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: Centar) ili ovlašteni ustav­nosudski savjetnik u Centru.

(2) Zapisnike na sjednicama Vijeća iz članka 8. stavka 1. točke 2. ovog Poslovnika vodi voditelj Službe za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama ili ovlašteni ustavnosudski savjetnik u toj Službi.

(3) Zapisnike iz stavaka 1. i 2. ovog članka, kao i izvode iz zapisnika, supotpisuju zapisničar i predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća ili sudac koji je predsjedavao Sjednicom Ustavnog suda, stručnim sastankom, odnosno sjednicom nadležnog vijeća.

UsklaĐivanje odluka i rjeŠenja s ustavnosudskom praksom

Članak 49.

(1) Utvrdi li se da odluka, odnosno rješenje doneseno na Sjednici Ustavnog suda ili sjednici vijeća nije usklađeno s ustavnosudskom praksom, a još nije otpremljeno sudionicima u postupku, predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća ovlašten je zaustaviti njegovu otpremu i vratiti ga sucu-izvjestitelju radi ispitivanja postoji li potreba daljnjeg rada na predmetu radi njegova usuglašavanja s ustavnosudskom praksom. Na prvoj narednoj Sjednici Ustavnog suda, odnosno sjednici nadležnog vijeća zapisnički se utvrđuje da je otprema odluke, odnosno rješenja zaustavljena i predmet vraćen sucu-izvjestitelju na preispitivanje.

(2) Nakon što preispita usklađenost odluke, odnosno rješenja iz stavka 1. ovog članka s ustavnosudskom praksom, sudac-izvjestitelj upućuje predmet na ponovno odlučivanje na Sjednicu Ustavnog suda, odnosno sjednicu nadležnog vijeća.

Odjeljak peti
Izdvojeno mišljenje, pisano obrazloženje suprotnog glasovanja i uzdržavanje od glasovanja

Izdvojeno miŠljenje

Članak 50.

(1) Sudac ima pravo na izdvojeno mišljenje ako većina sudaca na Sjednici Ustavnog suda prihvati odluku ili rješenje čijoj se izreci i/ili čijem se obrazloženju sudac protivi.

(2) Sudac koji na Sjednici Ustavnog suda izdvoji mišljenje u pogledu izreke i/ili obrazloženja odluke ili rješenja i usmeno ga obrazloži na Sjednici Ustavnog suda, dužan ga je pisano obrazlo­žiti (članak 27. stavak 4. Ustavnog zakona).

(3) Izdvojeno mišljenje može izraditi i više sudaca zajedno ako se protive izreci i/ili obrazloženju odluke ili rješenja zbog istovjetnih pravnih razloga koji su usmeno obrazloženi na Sjednici Ustavnog suda (skupno izdvojeno mišljenje). Skupno izdvo­jeno mišljenje potpisuju svi suci koji su izdvojili svoja mišljenja.

Članak 51.

(1) Izdvojeno mišljenje sudac je dužan usmeno najaviti na Sjednici Ustavnog suda nakon što predsjednik Ustavnog suda, poslije provedenog postupka glasovanja, objavi da je odluka, odnosno rješenje, čijoj se izreci i/ili obrazloženju sudac protivi, donesena.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, sudac koji je najavio izdvojeno mišljenje ima pravo istodobno zahtijevati da se donesena odluka ili rješenje, zajedno s izdvojenim mišljenjem, objavi u »Narodnim novinama« i u slučaju kad objava odluke ili rješenja nije obavezna prema članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.

(3) Sudac je dužan pisano obrazložiti i dostaviti predsjedniku Ustavnog suda izdvojeno mišljenje u roku osam dana od dana donošenja odluke, odnosno rješenja na Sjednici Ustavnog suda.

(4) Do dostave izdvojenog mišljenja ili do isteka roka iz stav­ka 3. ovog članka, odluka, odnosno rješenje ne otprema se na objavu. Ako izdvojeno mišljenje nije dostavljeno predsjedniku Ustavnog suda do isteka roka iz stavka 3. ovog članka, odluka, odnosno rješenje otprema se radi objave u »Narodnim novinama«, a naknadno dostavljeno izdvojeno mišljenje uvezuje se u ustavnosudski spis i čini njegov sastavni dio.

(5) Ovjerovljeni prijepis odluke, odnosno rješenja otprema se sudionicima u postupku i prije isteka roka iz stavka 3. ovog članka.

(6) Odredbe stavaka 1. do 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na skupno izdvojeno mišljenje više sudaca, te na izdvojeno mišljenje u postupcima u kojima se na Sjednici Ustavnog suda utvrđuju izvješća u skladu s člancima 104. i 105. Ustav­nog zakona.

ObrazloŽenje suprotnog glasovanja

Članak 52.

(1) Sudac ili više sudaca zajedno imaju pravo pisano obraz­ložiti i objaviti svoje mišljenje u slučaju kad su za odluku, rješenje ili izvješće glasovali suprotno većini sudaca, ali ga nisu posebno usmeno obrazlagali na Sjednici Ustavnog suda (članak 27. stavak 5. Ustavnog zakona).

(2) U slučaju pisanog obrazloženja suprotnog glasovanja iz stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju članci 50. i 51. ovog Poslovnika.

UzdrŽavanje od glasovanja

Članak 53.

(1) Sudac se ne može uzdržati od glasovanja, osim u slučaju kada je sudjelovao u donošenju zakona, drugog propisa ili odluke, odnosno rješenja koji su predmet odlučivanja (članak 27. stavak 6. Ustavnog zakona).

(2) Ako su ispunjene pretpostavke za uzdržavanje od glasovanja iz stavka 1. ovog članka, sudac je dužan prije održavanja Sjednice Ustavnog suda ili sjednice nadležnog vijeća o tome obavijestiti predsjednika Ustavnog suda.

(3) Ako je donošenje odluke ili rješenja u nadležnosti vijeća na kojem se odluke i rješenja donose jednoglasno, a sudac koji je član vijeća najavi da će se uzdržati od glasovanja u pojedinom predmetu koji je na dnevnom redu sjednice vijeća, predsjednik Ustavnog suda postupit će u skladu s člankom 23. stavkom 3. ovog Poslovnika.

Odjeljak šesti
Ustavnosudske odluke, rješenja i izvješća

OznaČavanje ustavnosudskih predmeta

Članak 54.

(1) Oznake ustavnosudskih predmeta su:

U-I – postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom;

U-II – postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom;

U-III – postupak pokrenut ustavnom tužbom za zaštitu ljud­skih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom;

U-IIIA – postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put zbog nerazumno dugog trajanja sudskog postupka;

U-IIIB postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice;

U-IV – postupak rješavanja sukoba o nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti;

U-V – postupak odlučivanja o odgovornosti predsjednika Republike;

U-VI – postupak nadzora nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka;

U-VII – postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora i državnog referenduma;

U-VIIA rješavanje izbornih sporova koji nisu u djelokrugu sudova;

U-VIII – postupak privremene obustave izvršenja pojedi­načnih akata ili radnji koji se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se suglasnost s Ustavom, odnosno s Ustavom i zakonom ocjenjuje;

U-IX – postupak u povodu žalbi protiv odluka Državnog sud­benog vijeća o razrješenju sudaca;

U-IXA – postupak u povodu žalbi protiv odluka Državnog sud­benog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudaca;

U-X – praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti i izvješ­ćivanje predsjednika Hrvatskog sabora o pojavama neustavnosti i nezakonitosti;

U-XA – nadzor nad donošenjem propisa za izvršenje Ustava, zakona i drugih propisa;

R – podnesci građana koji se odnose na pitanja o kojima Ustavni sud ne provodi postupak (razne predstavke i pritužbe građana na rad Ustavnog suda ili drugih državnih tijela, molbe za pomoć različitog sadržaja, pisma građana u kojima se iznose njihova stajališta o raznim pitanjima, preslike sudskih i upravnih spisa sa zamolbama za stručnu pomoć ili pravni savjet, itd.).

(2) Na podneske građana pod oznakom »R« Ustavni sud odgovara dopisom.

(3) Uvredljivi podnesci i podnesci koji sadrže obilježja kaznenih djela uvrede ili klevete kažnjivih po Kaznenom zakonu ne vode se pod oznakama iz stavka 1. ovog članka, niti na takve podneske Ustavni sud odgovara. Oni se odmah razvrstavaju pod oznaku »riješeno« (»a.a.«).

(4) Protiv p otpisnika podneska s obilježjima kaznenih djela iz stavka 3. ovog članka Ustavni sud podnosi kaznenu prijavu nad­ležnom državnom tijelu.

SadrŽaj odluka, rjeŠenja i izvjeŠĆa

Članak 55.

(1) Odluke i rješenja Ustavnog suda imaju uvod, izreku i obrazloženje (članak 28. Ustavnog zakona).

(2) Izvješća Ustavnog suda iz članaka 104. i 105. Ustavnog zakona imaju uvod, naziv »Izvješće« i naznaku predmeta izvješća. Ostale dijelove izvješća utvrđuje Ustavni sud ovisno o predmetu o kojem izvješćuje Hrvatski sabor ili Vladu Republike Hrvatske.

(3) U uvodu odluke, rješenja i izvješća prvo se navodi ime i prezime predsjednika Ustavnog suda, odnosno predsjednika nadležnog vijeća ili suca koji je predsjedavao sjednicom, a potom imena i prezimena sudaca koji su sudjelovali u donošenju odluke, rješenja ili izvješća abecednim redom prema početnom slovu njihovih prezimena, bez navođenja znanstvenih ili stručnih titula.

(4) Izvornik odluke, rješenja i izvješća potpisuje predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća ili sudac koji je predsjedavao sjednicom, te sudac-izvjestitelj i ustavnosud­ski savjetnik koji je surađivao u obradi predmeta.

(5) Izvornik iz stavka 4. ovog članka pohranjuje se u ustavnosudski spis, a otprema se njegov ovjerovljeni prijepis u kojem nisu naznačena osobna imena sudaca-izvjestitelja i ustavnosud­skih savjetnika. Za istovjetnost prijepisa s izvornikom odgovoran je tajnik za ustavnosudsko poslovanje, koji potpisuje ovjerovljeni prijepis odluke, rješenja i izvješća.

SkraĆivanje imenâ i naziva u odlukama i rjeŠenjima za objavu u »Narodnim novinama«

Članak 56.

(1) Odluke, rješenja i izvješća objavljuju se u »Narodnim novinama« u skladu s člankom 29. i člankom 105. stavkom 4. Ustav­nog zakona.

(2) Osobna imena fizičkih osoba, nazivi pravnih osoba, izuzimajući nazive pravnih osoba s javnim ovlastima, te nazivi mjesta i stranih država navedeni u izvornicima odluka i rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB moraju se prije objave u »Narodnim novinama« skratiti i označiti početnim slovima osobnih imena i nazivâ navedenih u izvorniku (npr. »M. M. iz Lj., RS«).

(3) Podnositelj ustavne tužbe, u povodu koje je donesena i objavljena odluka, odnosno rješenje iz stavka 2. ovog članka, ima pravo podnijeti pisani zahtjev Ustavnom sudu da se ista odluka, odnosno rješenje objavi u »Narodnim novinama« i s njegovim punim osobnim imenom, odnosno nazivom, na njegov trošak. I u tom se slučaju sva druga osobna imena i nazivi navedeni u izvorniku odluke, odnosno rješenja označuju na način propisan stav­kom 2. ovog članka.

(4) Stavak 2. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kad se ovjerovljeni prijepisi odluka i rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB dostavljaju trećim osobama u skladu s člancima 57. i 58. ovog Poslovnika.

Odjeljak sedmi
Dostupnost odluka, rješenja i izvješća te ustavnosudskih spisa

Dostupnost neobjavljenih odluka, rjeŠenja i izvjeŠĆa

Članak 57.

(1) Preslike odluka, rješenja i izvješća koji nisu objavljeni u »Narodnim novinama«, a ne nalaze se ni na službenoj web-Internet stranici Ustavnog suda, dostupne su svima na temelju pisanog zahtjeva Ustavnom sudu u kojem je potrebno navesti:

– osobno ime, odnosno naziv podnositelja zahtjeva,

– prebi­va­lište i adresu stanovanja, odnosno sjedište pravne osobe,

– broj i mjesto izdavanja osobne iskaznice, odnosno matični broj pravne osobe,

– poslovni broj tražene odluke, rješenja i izvješća.

(2) Ako podaci o poslovnom broju odluke, rješenja ili izvješ­ća nisu poznati podnositelju zahtjeva, u zahtjevu je potrebno što podrobnije opisati predmet o kojem se odlučivalo u ustavnosud­skom postupku i godinu u kojoj je odluka donesena.

Članak 58.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 57. ovog Poslovnika ima pravo na po jednu besplatnu presliku svake neobjavljene odluke, rješenja i izvješća. Iznimno, zatraži li podnositelj zahtjeva dostavu preslika za više od 10 odluka, rješenja ili izvješća dužan je snositi pripadajuće troškove prema tarifi objavljenoj na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

(2) Zatraži li podnositelj zahtjeva poštansku dostavu preslika neobjavljenih odluka, rješenja i izvješća, dužan je snositi troškove poštarine.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se u slučajevima kada preslike odluka, rješenja i izvješća zatraže držav­na tijela, akreditirani novinari i međunarodne organizacije i institucije.

(4) Prije otpreme preslike neobjavljenih odluka ili rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB, tajnik kabineta suca-izvjestitelja dužan je odluku, odnosno rješenje urediti u skladu s člankom 56. stavkom 2. ovog Poslovnika.

(5) Za zaprimanje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka te za urednu dostavu preslika neobjavljenih odluka, rješenja i izvješća odgovoran je tajnik za ustavnosudsko poslovanje.

Zbirke odluka, rjeŠenja i izvjeŠĆa

Članak 59.

(1) Ustavni sud može izdavati zbirke odluka, rješenja i izvješća prema samostalnom izboru sudaca.

(2) Sredstva za izdavanje zbirki iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu. Ako se zbirke pripremaju u okviru stručnog projekta Ustavnog suda, sredstva za izdavanje zbirki mogu se osigurati i iz sredstava iz kojih se financira pro­jekt.

SluŽbena priopĆenja Ustavnog suda

Članak 60.

(1) Predsjednik Ustavnog suda odlučuje o potrebi objave službenog priopćenja Ustavnog suda o pojedinoj odluci, rješenju i izvješću ili o tijeku ustavnosudskog postupka koji još nije okončan, odnosno o određenom događanju u Ustavnom sudu ili o pitanju vezanom uz položaj Ustavnog suda ili sudaca Ustavnog suda od šireg značenja za javnost.

(2) Službeno priopćenje iz stavka 1. ovog članka potpisuje predsjednik Ustavnog suda, a ako se radi o priopćenju vezanom uz određeni ustavnosudski predmet može ga potpisati i sudac-
-izvjestitelj po prethodnoj ovlasti predsjednika Ustavnog suda.

IzvjeŠĆa akreditiranih novinara sa Sjednica Ustavnog suda

Članak 61.

(1) Na Sjednici Ustavnog suda mogu biti nazočni akreditirani novinari koji potpišu izjavu o čuvanju tajnosti osobnih podatka o fizičkim osobama i odgovarajućih podataka o pravnim osobama i drugim strankama o kojima se raspravljalo, odnosno koji su navedeni u nacrtima odluka i rješenja što su bili na dnevnom redu Sjednice Ustavnog suda u predmetima pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB.

(2) Obveza čuvanja tajnosti podataka iz stavka 1. ovog članka traje 15 dana od dana otpreme ovjerovljenog prijepisa odluke ili rješenja sudionicima u postupku, odnosno 15 dana od objave ovjerovljenog prijepisa odluke ili rješenja na oglasnoj ploči Ustavnog suda nakon neuspješno izvršene dostave.

Ustavnosudski spisi

Članak 62.

(1) Ustavnosudski spis obuhvaća podneske kojim je ustavnosudski postupak pokrenut, odnosno kojim je predloženo pokretanje ustavnosudskog postupka, referate, promemorije, stručne radove i razlikovno mišljenje ustavnosudskog savjetnika koji je surađivao u obradi predmeta, pisana mišljenja znanstvenih savjetnika Ustavnog suda, pisana očitovanja državnih tijela što su zaprimljena tijekom provedbe ustavnosudskog postupka, izdvojena mišljenja sudaca i njihova pisana obrazloženja suprotnog glasovanja, te izvornik i ovjerovljene prijepise odluka, rješenja i iz­vješća.

(2) Dokumentacija sadržana u ustavnosudskom spisu služi potrebama sudaca i ustavnosudskih savjetnika u postupcima obrade istovjetnih ili sličnih ustavnosudskih predmeta.

(3) Dijelove dokumentacije sadržane u ustavnosudskom spisu iz stavka 1. ovog članka mogu do okončanja postupka razgledati ovlaštene osobe u skladu s člankom 94. ovog Poslovnika.

(4) Dokum entacija sadržana u ustavnosudskom spisu, uz izuzetak pisanih očitovanja državnih tijela zaprimljenih tijekom provedbe postupka i ovjerovljenih prijepisa odluka, rješenja i iz­vješća, nije dostupna sudovima i drugim državnim tijelima. Suci na Sjednici Ustavnog suda odlučuju hoće li se službenoj osobi, temeljem pisanog i obrazloženog zahtjeva suda ili drugog državnog tijela, iznimno dopustiti uvid u cjelokupni ustavnosudski spis zbog posebno opravdanog državnog razloga.

Povjerljiva ustavnosudska dokumentacija, spisi sudova i drugih drŽavnih tijela

Članak 63.

(1) Povjerljiva ustavnosudska dokumentacija obuhvaća re­zul­tate glasovanja i zapisnike o glasovanju, nacrte odluka, rje­še­nja i izvješća, predložene izmjene i dopune izreke i obrazlo­ženja nacrta odluke i rješenja, predložene izmjene pojedinih reče­ničnih sklopova u nacrtu odluke, rješenja i izvješća, vlasto­ručne ili vlastoručno potpisane bilješke suca-izvjestitelja i ustavnosudskog savjetnika koji je surađivao u obradi predmeta, te podatke koji se temelje na dokumentaciji sudova i drugih državnih tijela klasificiranoj kao državna, vojna, službena ili poslovna tajna za koju nije proveden postupak deklasifikacije tajnosti.

(2) Povjerljiva ustavnosudska dokumentacija ne smatra se dijelom ustavnosudskog spisa, a pohranjuje se na odgovarajući način uz pripadajući ustavnosudski spis. Pristup toj dokumentaciji nije dopušten nikome izvan kruga sudaca i ustavnosudskih savjetnika.

(3) Spisi sudova koji se odnose na predmet ustavne tužbe, spisi i dokumentacija drugih državnih tijela čiju je dostavu sudac--izvjestitelj zahtijevao tijekom provedbe ustavnosudskog postupka (članak 69. alineja 3. Ustavnog zakona), te isprave i obavijesti pribavljene tijekom provedbe ustavnosudskog postupka (članak 25. Ustavnog zakona) ne smatraju se dijelom ustavnosudskog spisa.

(4) Preslike zaprimljenih spisa sudova i drugih državnih tijela iz stavka 3. ovog članka pohranjuju se na odgovarajući način uz pripadajući ustavnosudski spis. Pristup tim spisima nije dopušten nikome izvan kruga sudaca i ustavnosudskih savjetnika.

Uvid u ustavnosudski spis nakon okonČanja postupka

Članak 64.

(1) Predsjednik Ustavnog suda, odnosno predsjednik nadležnog vijeća odobrava sudioniku u postupku uvid u ustavnosud­ski spis iz članka 62. stavka 1. ovog Poslovnika i nakon što je ustavnosudski postupak okončan, a predmet razvrstan pod oznaku »a.a.«, ako sudionik pisanim podneskom obavijesti Ustavni sud da priprema zahtjev za zaštitu prava pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, te navede razloge zbog kojih uvid u spis smatra potrebnim.

(2) Predsjednik Ustavnog suda može odobriti fizičkoj osobi, koja nije bila sudionik u postupku, uvid u ustavnosudski spis iz članka 62. stavka 1. ovog Poslovnika nakon što je ustavnosudski postupak okončan, a predmet razvrstan pod oznaku »a.a.«, ako osoba nedvojbeno dokaže da za to ima opravdan stručni, znanstveni, istraživački ili slični interes, uz vlastoručno potpisano jamstvo da osobna imena, nazive pravnih osoba i nazive mjesta i stranih država, sadržane u spisima pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB, neće objaviti.

(3) Odobrenje, odnosno službena bilješka o uskrati odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka daje se u pisanom obliku i smatra se dijelom ustavnosudskog spisa.

Postupanje s ustavnosudskom dokumentacijom nakon proteka odreĐenog vremena

Članak 65.

(1) Ustavni sud može donijeti odluku o uništavanju ustavnosudskog spisa nakon proteka najmanje 30 godina od donošenja odluke, rješenja ili izvješća. Zajedno s ustavnosudskim spisom uništavaju se pripadajuća mu povjerljiva ustavnosudska dokumentacija i preslike spisa sudova i drugih državnih tijela (u dalj­njem tekstu: pripadajuća dokumentacija), izuzimajući izvornike odluka, rješenja i izvješća.

(2) Odluka iz stavka 1. donosi se na sjednici Ustavnog suda većinom glasova svih sudaca.

(3) Ustavnosudski spisi i pripadajuća dokumentacija moraju biti izuzeti od uništavanja ako imaju pravno-povijesnu vrijednost. Odluka o spisima koji imaju pravno-povijesnu vrijednost donosi se na sjednici Ustavnog suda većinom glasova svih sudaca prema popisu koji izrađuje Centar.

Pohrana ustavnosudske dokumentacije u Hrvatskom drŽavnom arhivu

Članak 66.

(1) Ustavnosudski spisi i pripadajuća dokumentacija mogu biti pohranjeni u Hrvatski državni arhiv nakon proteka najmanje deset godina od okončanja ustavnosudskog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.

(2) Ustavnosudski spisi i pripadajuća dokumentacija pohra­njeni u Hrvatskom državnom arhivu ne smiju biti korišteni za istraživanja prije proteka rokova propisanih zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi, osim izvornika i ovjerovljenih prijepisa odluka, rješenja i izvješća.

(3) Stavak 2. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju kad korištenje ustavnosudskih spisa i pripadajuće dokumentacije po­hranjene u Hrvatskom državnom arhivu zatraži Ustavni sud ili sudac Ustavnog suda.

Glava treća

USTROJSTVO UPRAVE USTAVNOG SUDA

Organizacijske jedinice

Članak 67.

U Ustavnom sudu ustrojavaju se:

– Ured predsjednika Ustavnog suda i

– Glavno tajništvo Ustavnog suda.

Odjeljak prvi
Ured predsjednika Ustavnog suda

Djelokrug poslova Ureda predsjednika

Članak 68.

(1) Ured predsjednika obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz djelokrug poslova predsjednika Ustavnog suda, osim onih koje u skladu s odredbama Poslovnika obavljaju druga ustavnosudska tijela i službe, te poslove protokola i međunarodne suradnje, poslove vezane uz odnose Ustavnog suda s javnošću i uz službene i druge poslovne potrebe sudaca koje proizlaze iz njihovog Ustavom utvrđenog položaja.

(2) Rad Ureda predsjednika uređuje se Pravilnikom o radu Ureda predsjednika u skladu s ovim Poslovnikom.

Predstojnik Ureda predsjednika

Članak 69.

(1) Ured predsjednika vodi i njime upravlja predstojnik Ureda predsjednika primljen u državnu službu i raspoređen na radno mjesto predstojnika Ureda u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom 4. ovog Poslovnika i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

(2) Voditelj kabineta, koji je i poslovni tajnik predsjednika Ustavnog suda, obavlja uredske poslove za potrebe predsjednika Ustavnog suda.

Kabinet suca

Članak 70.

(1) U kabinetu suca obavljaju se priprema ustavnosudske dokumentacije za suca, potrebne na sjednici Ustavnog suda, struč­nom sastanku i sjednici vijeća, te poslovi praćenja i evidentiranja ustavnosudskog spisa od njegova zaprimanja u kabinetu suca do okončanja postupka, poslovi konačne obrade teksta izvornikâ odluka, rješenja i izvješća, odnosno njihovih prijepisa i drugi uredski poslovi vezani uz ustavnosudske predmete suca-izvjestitelja.

(2) Kabinet suca vodi tajnik kabineta.

Odjeljak drugi
Glavno tajništvo Ustavnog suda

Glavno tajniŠtvo Ustavnog suda

Članak 71.

(1) U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

– službe ustavnosudskih savjetnika,

– opća uprava Ustavnog suda.

(2) Glavno tajništvo vodi i njime upravlja glavni tajnik primljen u državnu službu i raspoređen na radno mjesto glavnog tajnika u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom 4. ovog Poslovnika i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

(3) Rad Glavnog tajništva uređuje se Pravilnikom o radu Glavnog tajništva u skladu s ovim Poslovnikom.

(4) Uredsko poslovanje uređuje se Pravilima o uredskom poslovanju Ustavnog suda, koja donosi glavni tajnik u skladu s ovim Poslovnikom, Pravilnikom o radu Ureda predsjednika i Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(5) Nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu, poslovi koji se obavljaju na tim radnim mjestima, potrebni stručni uvjeti za raspored na radna mjesta i broj potrebnih savjetnika i drugih službenika i namještenika određuju se Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu u skladu s ovim Poslovnikom, Pravilnikom o radu Ureda predsjednika i Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

Glavni tajnik Ustavnog suda

Članak 72.

(1) Glavni tajnik nazočan je na sjednici Ustavnog suda i može sudjelovati u raspravi, ako suci na sjednici Ustavnog suda ne odluče drugačije (članak 47. stavak 2. Ustavnog zakona).

(2) Glavni tajnik saziva i vodi kolegij ustavnosudskih savjetnika i odgovoran je za zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad službi ustavnosudskih savjetnika iz članaka 74. do 85. ovog Poslovnika.

Članak 73.

(1) Glavni tajnik odgovoran je za zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad stručnih službi u općoj upravi Ustavnog suda iz članaka 87. do 90. ovog Poslovnika.

(2) Glavni tajnik:

1. opći je nalogodavac za materijalno-financijsko poslovanje Ustavnog suda, osim u poslovima koji su pridržani predsjedniku Ustavnog suda ili su po odluci predsjednika Ustavnog suda preneseni na tajnika za financijsko-računovodstveno poslovanje, uprav­ljanje i gospodarenje imovinom;

2. donosi rješenja o prijmu u državnu službu i rasporedu na radna mjesta, te rješenja o premještaju na druga radna mjesta u Ustavnom sudu i prestanku državne službe, kao i rješenja o ostalim pravima i obvezama iz radnog odnosa savjetnika i drugih službenika i namještenika u skladu sa zakonom kojim se uređuju opći položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;

3. provodi postupke zbog lake povrede službene dužnosti i donosi rješenja o odgovornosti savjetnika i drugih službenika i namještenika za učinjene lake povrede službene dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju opći položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;

4. utvrđuje tarifu Ustavnog suda za troškove preslikavanja neobjavljenih odluka, rješenja i izvješća iz članka 58. stavka 1. ovog Poslovnika i tarifu za troškove preslikavanja cjelokupne ili dijela ustavnosudske dokumentacije iz članka 94. stavka 4. ovog Poslovnika;

5. obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i Odlukom o radu Glavnog tajništva, te druge poslove po nalogu predsjednika Ustavnog suda.

Pododjeljak prvi
Službe ustavnosudskih savjetnika

Ustrojstvo sluŽbi ustavnosudskih savjetnika

Članak 74.

Službe ustavnosudskih savjetnika su:

– Savjetnička služba,

– Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odluči­vanje o ustavnim tužbama,

– Centar za evidenciju i dokumentaciju Ustavnog suda.

SavjetniČka sluŽba

Članak 75.

(1) Savjetničku službu obavljaju savjetnici imenovani na položaje:

– višeg ustavnosudskog savjetnika,

– ustavnosudskog savjetnika,

– nižeg ustavnosudskog savjetnika.

(2) Nakon prijma u državnu službu i rasporeda na radno mjesto savjetnika, savjetnik se odlukom predsjednika Ustavnog suda, donesenom na prijedlog glavnog tajnika, može imenovati na neki od položaja iz stavka 1. ovog članka.

(3) Imenovanjem na položaj iz stavka 1. ovog članka, savjetnik postaje ustavnosudski savjetnik s ovlašću neposrednog obav­ljanja nesudačkih poslova iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda, koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi ustavnosudskih postupaka i obradu ustavnosudskih predmeta u skladu s Ustavnim zakonom, ovim Poslovnikom i Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

Djelokrug poslova ustavnosudskih savjetnika

Članak 76.

Ustavnosudski savjetnici:

1. pripremaju i obrađuju raspore­đe­ne im ustavnosudske predmete;

2. izrađuju dopise koji se upućuju sudionicima u ustavnosud­skim postupcima, državnim tijelima i znanstvenim savjetnicima Ustavnog suda;

3. izrađuju nacrte odluka, rješenja i izvješća i sastavljaju referate iz članka 31. stavka 2. ovog Poslovnika;

4. nazočni su na sjednicama Ustavnog suda, stručnim sastancima i sjednicama vijeća, ako suci ne odluče drugačije (članak 47. stavak 2. Ustavnog zakona), i na poziv sudaca-izvjestitelja uvodno izlažu predmete, odnosno usmeno obrazlažu nacrte odluka, rješenja i izvješća i prema potrebi daju dopunska obrazloženja (članak 48. stavci 1. i 2. Ustavnog zakona), te sudjeluju u raspravama i mogu o pitanjima o kojima se raspravlja davati mišljenja i prijedloge;

5. supotpisuju izvornike odluka, rješenja i izvješća u čijoj su pripremi i izradi sudjelovali (članak 78. stavak 1. Ustavnog zakona);

6. vode i supotpisuju zapisnike o tijeku javne rasprave kad su sa sucem-izvjestiteljem surađivali u obradi predmeta zbog kojega je javna rasprava zakazana (članak 51. stavci 2. i 3. Ustavnog zakona);

7. obavljaju druge nesudačke poslove iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda koje im povjere suci na Sjednici Ustavnog suda, odnosno predsjednik Ustavnog suda.

Posebna prava i odgovornosti ustavnosudskih savjetnika

Članak 77.

(1) Ustavnosudski savjetnik odgovoran je za pravno-teh­ničku pripremu i obradu raspoređenog mu ustavnosudskog predmeta.

(2) Pri obradi predmeta iz stavka 1. ovog članka, ustavno­sud­ski savjetnik dužan je uvažavati praksu i pravna stajališta Ustavnog suda u predmetima istovrsnim ili sličnim onom koji obrađuje.

(3) Ustavnosudski savjetnik vlastoručno potpisuje izrađeni nacrt odluke, rješenja i izvješća u čijoj je pripremi i obradi sudjelovao i odgovoran je za njegov sadržaj i urednost.

(4) U slučaju da nije suglasan s nacrtom odluke, rješenja ili izvješća izrađenim prema uputi suca-izvjestitelja, ustavnosudski savjetnik ima pravo napisati razlikovno mišljenje koje se dostav­lja predsjedniku Ustavnog suda, odnosno predsjedniku nadležnog vijeća zajedno s nacrtom odluke, rješenja, odnosno izvješća.

Savjetnici

Članak 78.

Savjetnici koji su primljeni u državnu službu u Ustavni sud i raspoređeni na radno mjesto savjetnika, ali nisu imenovani na položaje iz članka 75. ovog Poslovnika, obavljaju pripremne stručne poslove potrebne za započinjanje provedbe ustavnosud­skih postupaka i za pravnu obradu predmeta iz Ustavom propisanog djelokruga poslova Ustavnog suda i druge stručne poslove po nalogu glavnog tajnika i nadređenoga ustavnosudskog savjetnika.

Postavljenje u sluŽbe

Članak 79.

(1) Viši ustavnosudski savjetnik može odlukom predsjednika Ustavnog suda, donesenom na prijedlog glavnog tajnika, biti postavljen na mjesto voditelja Centra, odnosno voditelja ili ovla­šte­nog savjetnika u ustrojstvenim jedinicama Centra.

(2) Glavni tajnik odlučuje koji će opseg poslova na ustavnosudskim predmetima obavljati viši ustavnosudski savjetnik u razdoblju u kojem je postavljen na mjesto voditelja Centra, odnosno voditelja ili ovlaštenog savjetnika u ustrojstvenim jedinicama Centra.

(3) Viši ustavnosudski savjetnik ili ustavnosudski savjetnik može odlukom predsjednika Ustavnog suda, donesenom na prijedlog glavnog tajnika, biti postavljen na mjesto voditelja, a niži ustavnosudski savjetnik i, iznimno, savjetnik na mjesto ovlaštenog savjetnika u Službi za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama.

(4) U službe iz stavaka 1. i 3. ovog članka glavni tajnik postavlja službenike u skladu s Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

SluŽba za utvrĐivanje postupovnih pretpostavki za odluČi­vanje o ustavnim tuŽbama

Članak 80.

(1) Služba za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama provodi obradu i izrađuje nacrte rješenja u predmetima koji su u nadležnosti Vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika.

(2) Služba iz stavka 1. ovog članka pribavlja, prema potrebi, spise drugih državnih tijela koji se odnose na postupke što su prethodili donošenju odluke protiv koje je podnesena ustavna tužba.

Članak 81.

U slučaju opsežnijeg povećanja broja zaprimljenih ustavnih tužbi tijekom godine, a radi otklanjanja opasnosti od zastoja u radu Ustavnog suda, glavni tajnik može u Službu iz članka 80. ovog Poslovnika, rješenjem o privremenom premještaju, rasporediti povećani broj savjetnika, osim onih koji su imenovani na položaj viših ustavnosudskih savjetnika, te povećani broj drugih službenika, koji može biti veći od broja predviđenog u Odluci o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu.

Sudac-izvjestitelj u VijeĆu za rjeŠavanje postupovnih pretpostavki za odluČivanje o ustavnim tuŽbama

Članak 82.

(1) Sudac-izvjestitelj u predmetima čiju obradu provodi Služba iz članka 80. ovog Poslovnika imenuje se na Sjednici Ustavnog suda na prijedlog predsjednika Ustavnog suda javnim glasovanjem, većinom glasova svih sudaca, na vrijeme od dvije godine uz mogućnost ponovnog imenovanja na istu dužnost.

(2) Sudac-izvjestitelj podnosi nacrte rješenja iz članka 80. stavka 1. ovog Poslovnika predsjedniku Vijeća iz članka 24. ovog Poslovnika radi upućivanja na sjednicu i donošenja rješenja, te obavlja druge poslove određene člancima 31. i 33. ovog Poslovnika.

(3) Sudac-izvjestitelj usklađuje rad Službe iz članka 80. ovog Poslovnika.

(4) Predsjednik Ustavnog suda odlučuje u kojem će smanjenom opsegu sudac-izvjestitelj iz stavka 1. ovog članka obavljati poslove vezane uz ustavnosudske postupke u kojima se odlučuje o ustavnim tužbama.

Centar za evidenciju i dokumentaciju

Članak 83.

(1) U Centru se obavljaju sljedeći stručni poslovi:

1. dodjeljuju se oznake predmeta za svaki zaprimljeni podnesak u skladu s člankom 54. ovog Poslovnika;

2. vodi se evidencija odluka, rješenja i izvješća;

3. pripremaju se Sjednice Ustavnog suda i stručni sastanci prema nalogu predsjednika Ustavnog suda;

4. pripremaju se sjednice vijećâ, osim sjednica vijeća iz članka 8. stavka 1. točke 2. ovog Poslovnika;

5. pregledavaju se predloženi nacrti odluka i rješenja radi njihova usklađivanja s ustavnosudskom praksom;

6. sravnjuju se sadržaji odluka, rješenja i izvješća objavljeni u »Narodnim novinama« sa sadržajem njihovih izvornika, te se u slučaju uočenih pogrešaka »Narodnim novinama« dostavljaju službeni tekstovi njihovih ispravaka;

7. obavljaju se drugi stručni poslovi određeni ovim Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda.

(2) U Centru se ustrojavaju:

– Služba za elektroničku obradu ustavnosudske prakse,

– Knjižnica Ustavnog suda.

(3) Voditelj Centra nazočan je na Sjednici Ustavnog suda i može sudjelovati u raspravi, ako suci na Sjednici Ustavnog suda ne odluče drugačije (članak 47. stavak 2. Ustavnog zakona).

SluŽba za elektroniČku obradu ustavnosudske prakse

Članak 84.

(1) Služba za elektroničku obradu ustavnosudske prakse ustrojava se radi stvaranja elektroničke baze podataka o odlukama, rješenjima i izvješćima i omogućavanja njihova pretraživanja na službenim web-internetskim stranicama Ustavnog suda na hrvatskom i engleskom jeziku.

(2) Odluke i rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB, što se objavljuju na službenim web-internetskim stranicama Ustavnog suda, moraju se prethodno urediti u skladu s člankom 56. stav­kom 2. ovog Poslovnika.

KnjiŽnica Ustavnog suda

Članak 85.

(1) U Knjižnici se obavlja bibliotečna djelatnost odgova­rajućom primjenom mjerodavnog zakona o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama.

(2) U Knjižnici se ustrojava poseban odjel knjiga, monografija, časopisa i drugih publikacija o vladavini prava, te o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti.

(3) Za potrebe odjela iz stavka 2. ovog članka, Knjižnica ostvaruje suradnju i međubibliotečnu razmjenu s bibliotekama odgovarajućih međunarodnih tijela i institucija, te mjerodavnim zakladama i fundacijama u zemlji i inozemstvu.

Pododjeljak drugi
Opća uprava Ustavnog suda

NaČela poslovanja opĆe uprave Ustavnog suda

Članak 86.

(1) Poslovi koje obavlja opća uprava Ustavnog suda od­vojeni su od djelokruga poslova Ustavnog suda propisanog Ustavom, odnosno od provedbe ustavnosudskih postupaka i donošenja odluka, rješenja i izvješća.

(2) Savjetnici i drugi službenici i namještenici primaju se u državnu službu u Ustavni sud, raspoređuju se na radna mjesta, premještaju se na druga radna mjesta, te im državna služba u Ustavnom sudu prestaje u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuju opći položaj, prava, obveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

(3) Primitkom u državnu službu u Ustavni sud državni službenici i namještenici dobivaju položaj ustavnosudskih službenika i namještenika.

Ustrojstvo opĆe uprave Ustavnog suda

Članak 87.

Za obavljanje poslova opće uprave Ustavnog suda, u Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

– Ured glavnog tajnika,

– Tajništvo za ustavnosudsko poslovanje, i

– Tajništvo za financijsko-računovodstveno poslovanje, up­rav­­ljanje i gospodarenje imovinom.

Ured glavnog tajnika

Članak 88.

(1) U Uredu glavnog tajnika ustrojavaju se kabinet glavnog tajnika i druge unutarnje jedinice u skladu s Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(2) U Uredu glavnog tajnika obavljaju se opći pravni, uprav­ni i kadrovski poslovi, te poslovi vezani uz službu tajnika kabineta sudaca, pismohranu i arhiviranje ustavnosudske građe i informatizaciju i internetizaciju Ustavnog suda.

TajniŠtvo za ustavnosudsko poslovanje

Članak 89.

(1) Tajništvo za ustavnosudsko poslovanje je samostalna ustrojstvena jedinica Glavnog tajništva čije se unutarnje ustrojstvo uređuje Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(2) U Tajništvu iz stavka 1. ovog članka neposredno se obav­ljaju poslovi ustavnosudskog uredskog poslovanja, a osobito poslovi prijma stranaka i zaprimanja podnesaka, unosa podataka, otpreme i dostave, te tehničke pripreme materijala za sjednice i sastanke.

(3) Tajništvom za ustavnosudsko poslovanje upravlja tajnik za ustavnosudsko poslovanje u položaju nadređenog ustavnosud­skog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad i za zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Tajništva neposredno odgovara glavnom tajniku.

(4) Tajnik iz stavka 3. ovog članka u okviru ovlasti koje na njega prenese glavni tajnik obavlja poslove koje odredi predsjednik Ustavnog suda.

TajniŠtvo za financijsko-raČunovodstveno poslovanje, upravljanje i gospodarenje imovinom

Članak 90.

(1) Tajništvo za financijsko-računovodstveno poslovanje, up­rav­ljanje i gospodarenje imovinom je samostalna ustrojstvena jedinica Glavnog tajništva čije se unutarnje ustrojstvo uređuje Pravilnikom o radu Glavnog tajništva.

(2) U Tajništvu iz stavka 1. ovog članka neposredno se obav­ljaju upravni, stručni i administrativno-tehnički poslovi za uspostavljanje sustava planiranja, programiranja, izrade i izvršenja proračuna Ustavnog suda vezanog uz sustav Državne riznice, normativni, plansko-analitički i financijsko-računovodstveni poslovi.

(3) U Tajništvu iz stavka 1. ovog članka obavljaju se i poslovi vezani uz nabavu, održavanje, upravljanje i gospodarenje imovinom koju koristi Ustavni sud, te se organizira i nadzire obav­ljanje stručno-tehničkih, pomoćno-tehničkih i uslužnih poslova potrebnih za redovito i nesmetano poslovanje Ustavnog suda.

(4) Tajništvom iz stavka 1. ovog članka upravlja tajnik za financijsko-računovodstveno poslovanje, upravljanje i gospodarenje imovinom u položaju nadređenog ustavnosudskog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji za svoj rad i za zakonit, pravilan, učinkovit i ekonomičan rad Tajništva neposred­no odgovara glavnom tajniku.

(5) Tajnik iz stavka 4. ovog članka u okviru ovlasti koje na njega prenese glavni tajnik obavlja poslove koje odredi predsjednik Ustavnog suda.

Glava četvrta

USTAVNI SUD I SUDIONICI
U USTAVNOSUDSKIM POSTUPCIMA

Podnesci upuĆeni Ustavnom sudu

Članak 91.

(1) Ustavni sud ne pruža pravnu pomoć niti je nadležan za davanje tumačenja i objašnjenja primjene odluka, rješenja i izvješća.

(2) Podnesci se podnose Ustavnom sudu u skladu s člankom 17. Ustavnog zakona i ne mogu se predavati neposredno na zapisnik u Ustavnom sudu.

(3) Podnesci se podnose Ustavnom sudu u tri primjerka, a prilozi koje podnositelji dostavljaju uz podnesak u dva primjerka.

Članak 92.

(1) Elektronička pošta, pismena dostavljena putem telefaksa Ustavnog suda, te brzojavi upućeni Ustavnom sudu ne smatraju se podnescima kojima se pokreće ustavnosudski postupak, odnosno kojima se predlaže pokretanje ustavnosudskog postupka.

(2) Iznimno, zbog hitnosti postupka rješavanja izbornih sporova, žalbe protiv rješenja nadležnoga izbornog povjerenstva koje je to povjerenstvo dostavilo Ustavnom sudu putem službenog telefaksa smatrat će se pravovaljanom osnovom za pokretanje postupka ako:

– nadležno izborno povjerenstvo uz žalbu stranke i ostalu pripadajuću dokumentaciju dostavi Ustavnom sudu i posebno službeno očitovanje kojim potvrđuje vjerodostojnost žalbe,

– predsjednik nadležnoga izbornog povjerenstva u usmenom telefonskom razgovoru s tajnikom za ustavnosudsko poslovanje potvrdi činjenicu dostave podneska Ustavnom sudu putem služ­benog telefaksa nadležnoga izbornog povjerenstva.

Obavijesti o tijeku ustavnosudskog postupka

Članak 93.

(1) Sudionici u ustavnosudskom postupku i njihovi puno­moćnici mogu do okončanja postupaka zatražiti obavijesti o njegovom tijeku.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovog članka daje tajnik za ustavnosudsko poslovanje na osnovi podataka iz upisnika i ustavno­sud­skog spisa.

Razgledanje ustavnosudskog spisa tijekom trajanja postupka

Članak 94.

(1) Sudionici u ustavnosudskom postupku, njihovi opuno­moćenici i druge osobe koje imaju pravni interes mogu do okončanja postupka zatražiti razgledanje sljedeće dokumentacije iz pripadajućega ustavnosudskog spisa:

1. podnesaka kojima je predloženo pokretanje ili je pokrenut ustavnosudski postupak;

2. pisanih očitovanja suprotne strane (ako su zatražena i dostavljena);

3. pisanih mišljenja znanstvenih savjetnika Ustavnog suda (ako su zatražena i dostavljena);

4. pisanih očitovanja državnih tijela nastalih ili primljenih u postupku obrade predmeta (ako su zatražena i dostavljena).

(2) Zahtjev za razgledanje dokumentacije iz stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanom obliku tajniku za ustavnosudsko poslovanje.

(3) Razgledanje se obavlja u Prijemnom uredu Tajništva za ustavnosudsko poslovanje u vrijeme koje određuje tajnik za ustav­nosudsko poslovanje.

(4) Pod razgledanjem ustavnosudske dokumentacije razumijeva se i pravo na prijepis cjelokupne ili dijela dokumentacije iz stavka 1. ovog članka ili pravo na presliku te dokumentacije na trošak ovlaštenog podnositelja zahtjeva prema tarifi objavljenoj na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

Uredovno vrijeme prijma stranaka

Članak 95.

(1) Sudionici u ustavnosudskom postupku, njihovi opuno­moć­enici i drugi građani (u daljnjem tekstu: stranke) primaju se u Prijemnom uredu Tajništva za ustavnosudsko poslovanje u uredov­no vrijeme objavljeno na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

(2) Primanje stranaka u Uredu predsjednika i Uredu glavnog tajnika određuje predstojnik Ureda predsjednika, odnosno glavni tajnik, o čemu se stranke obavještavaju isticanjem obavijesti na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

(3) Voditelj Centra može, temeljem prethodne ovlasti glavnog tajnika, davati obavijesti o ustavnosudskoj praksi u određenim pravnim pitanjima.

Stranke i ustavnosudski predmeti

Članak 96.

(1) Nitko nema pravo tražiti podatke o sucu-izvjestitelju i ustavnosudskom savjetniku kojima je predmet raspoređen, niti podatke koji se odnose na odlučivanje o predmetu.

(2) Nitko nema pravo tražiti obavijesti o sadržaju donesenih odluka i rješenja pod oznakama U-III, U-IIIA i U-IIIB prije njihove dostave sudionicima u ustavnosudskom postupku ili objave u »Narodnim novinama«.

Stranke u Ustavnom sudu

Članak 97.

Pravila ponašanja stranaka u Ustavnom sudu oglašavaju se na oglasnoj ploči Ustavnog suda.

Glava peta

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

(1) Imenovanje zamjenika predsjednika, te imenovanje članova vijeća iz članka 8. stavka 1. točaka 2. do 5. ovog Poslovnika i njihovih predsjednika provest će se najkasnije do 31. prosinca 2003. godine u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

(2) Suci koji su na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika zatečeni u obnašanju dužnosti dopredsjednikâ Ustavnog suda, te članova i predsjednikâ vijeća nastavljaju obnašati te dužnosti do imenovanja zamjenika predsjednika, te članova vijeća i njihovih predsjednika u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 99.

(1) Unutarnji opći akti donijet će se u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika, a dotada ostaju na snazi opći akti doneseni na temelju Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 29/1994.).

(2) Do donošenja Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu ostaje na snazi Poslovnička odluka o uvjetima za radna mjesta savjetnika i stručnih suradnika u Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 68/2003.).

Članak 100.

(1) Odredbe članka 75. ovog Poslovnika počinju se primjenjivati od dana stupanja na snagu Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu donesene u skladu s odred­bama ovog Poslovnika.

(2) Savjetnici primljeni u državnu službu u Ustavni sud do dana stupanja na snagu ovog Poslovnika zadržavaju radna mjesta nižih ustavnosudskih savjetnika, ustavnosudskih savjetnika i viših ustavnosudskih savjetnika na koja su raspoređeni na dan njegova stupanja na snagu.

(3) Pojedinačne odluke o postavljenju ustavnosudskih savjetnika iz stavka 2. ovog članka na mjesta iz članka 79. stavaka 1. i 3. ovog Poslovnika donijet će se u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika.

(4) Ustavnosudski službenici i namještenici primljeni u državnu službu u Ustavni sud do dana stupanja na snagu ovog Poslovnika zadržavaju radna mjesta na koja su raspoređeni na dan njegova stupanja na snagu. Pojedinačna rješenja, kojima će se nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika i općoj upravi Ustavnog suda, ustrojenoj u Glavnom tajništvu, uskladiti s nazivima određenim ovim Poslovnikom i Odlukom o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu, donijet će se u roku 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o nazivima i uvjetima za radna mjesta u Ustavnom sudu donesene u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

Članak 101.

Do unutarnjeg ustrojavanja Ustavnog suda u skladu s odredbama ovog Poslovnika predsjednik Ustavnog suda ovlašten je organizirati rad ustavnosudskih tijela i uprave Ustavnog suda na način koji će omogućiti ostvarivanje poslova iz Ustavom propisane nadležnosti Ustavnog suda i nesmetano djelovanje i poslovanje Ustavnog suda.

Članak 102.

Na dan stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 29/1994.).

Članak 103.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: Su-184/2003.
Zagreb, 7. studenoga 2003.

Predsjednik
Ustavnog suda
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.