Dodatak Id. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN 182/2003 (17.11.2003.), Dodatak Id. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

KOLEKTIVNI UGOVORI

2681

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (u da­lj­njem tekstu: Vlada RH), kao poslodavac

i SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI:

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH,

Sindikat policije Hrvatske,

Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutar­njih poslova,

Sindikat vojnih službenika i namještenika udruženih u Hrvatsku udrugu sindikata,

Carinski sindikat Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Sindikati),

zak­ljučili su dana 16. listopada 2003. godine

DODATAK Id.

KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Članak 1.

Stranke su sporazumne da u članku 1. Dodatka Ia. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, sklop­ljenom 23. svib­nja 2003. godine, umjesto riječi »2003. godinu«, piše »za 2004. godinu«.

Članak 2.

Članak 36. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mije­nja se i glasi:

(1) Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica za izračun plaće za zaposlene u državnim službama poraste u postotku koji je za jedan indeksni poen ma­nji od rasta bruto domaće­g proizvoda u 2003. godini.

(2) Stranke su sporazumne da osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u 2004. godini iznosi 4.414,42 kune, osim u slučaju korekcije osnovice prema stavku 3. ovoga članka.

(3) Uočavajući promjene u odnosima plaća između državnih službi i plaća u gospodarstvu, sindikati potpisnici i Vlada RH obvezuju se raspraviti uočene promjene plaća u državnim službama, zajedničke metodologije praće­nja plaća, te započeti pre­govore o usklađe­nju osnovice za plaće u državnim službama s kreta­njima plaća u drugim sektorima, sukladno odredbama članka 36. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

(4) Moguća korekcija osnovice za plaće primje­njivat će se od 1. srp­nja 2004. godine prema ugovorenoj dinamici usklađiva­nja.

(5) Strane ugovora obvezuju se u siječ­nju 2004. godine zapo­četi pre­govore o usklađiva­nju koji moraju završiti u primjerenom vremenu s obzirom za usvaja­nje Državnog proračuna za 2004. godinu, a

• uk­ljučit će načelna metodološka pita­nja, kao što su izbor kate­gorija za usporedbe, ci­ljevi politike plaća, vremensko razdob­lje za usporedbu prošlih odnosa, kreta­nje plaća u vezi s kreta­njem bruto domaće­g proizvoda i stope nezaposlenosti, i slično, te će

• formirati zajedničko stalno Povjerenstvo za praće­nje kreta­nja plaća i njihovo usklađiva­nje u državnim službama«.

Članak 3.

Članak 42. stavak 1. Kolektivnog ugovora za državne služ­benike i namještenike mije­nja se i glasi:

»Stranke su sporazumne da će Vlada Republike Hrvatske službeniku i namješteniku isplatiti re­gres za korište­nje godiš­nje­g odmora u 2004. godini u iznosu od 1.000,00 kuna«.

Članak 4.

Članak 46. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mije­nja se i glasi:

»Stranke su sporazumne da visina dnevnice od 1. siječ­nja 2004. godine iznosi 170,00 kuna«.

Članak 5.

Članak 48. stavak 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mije­nja se i glasi:

»Stranke su sporazumne da visina naknade za odvojeni život od obite­lji službenika i namještenika od 1. siječ­nja 2004. godine iznosi 1.000,00 kuna«.

Članak 6.

Članak 51. stavak 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike mije­nja se i glasi:

»Iznimno od stavka 2. ugovorne strane utvrđuju da je osnovica za isplatu jubilarnih nagrada u 2004. godini 1.800,00 kuna.«

Članak 7.

Dodatak Id. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike primje­njuje se od 16. listopada 2003. godine.

Članak 8.

Ovaj Dodatak Id. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastavni je dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Članak 9.

Ovaj Dodatak Id. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike sastav­ljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih Vladi Republike Hrvatske pripadaju dva primjerka, a svakom potpisniku Pre­govaračkog odbora sindikata državnih službi po jedan primjerak.

ZA VLADU REPUBLIKE       ZA SINDIKATE DRŽAVNIH

HRVATSKE                                        SLUŽBI

Potpredsjednik Vlade RH         Sindikat državnih i lokalnih

dr. sc. Goran Granić, v. r.      službenika i namještenika

                                                Ivica Ihas, v. r.

                                                Sindikat policije Hrvatske

                                                Dubravko Jagić, v. r.

                                                Nezavisni sindikat djelatnika

                                                Ministarstva unutar­njih poslova

                                                Zdravko Lončar, v. r.

                                                Sindikat vojnih službenika i

                                                namještenika udruženih u

                                                Hrvatsku udrugu sindikata

                                                Radimir Delić, v. r.

                                                Carinski sindikat Hrvatske

Že­ljko Popović, v. r.