Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti

NN 183/2003 (19.11.2003.), Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti

KOLEKTIVNI UGOVORI

2692

Na teme­lju odredbe članka 3. stavak 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine« broj 27/01.), Vlada Repub­like Hrvatske, zastupana po dr. sc. Goranu Graniću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i sindikati potpisnici, 17. listopada 2003. godine sklopili su

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

Članak 1.

1. Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica za izračun plaće za zaposlene u javnim službama poraste u postotku koji je za jedan indeksni poen ma­nji od rasta bruto domaće­g proizvoda u 2003. godini.

2. Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica na plaću u 2004. godini iznosi 4.414,42 kuna, osim u slučaju korekcije osnovice prema stavku 4. i 5. ovoga članka.

3. Uočavajući promjene u odnosima plaća između javnih službi i plaća u gospodarstvu, sindikati potpisnici i Vlada Repub­like Hrvatske obvezuju se raspraviti uočene promjene plaća u jav­nim službama, zajedničke metodologije praće­nja plaća, te zapo­četi pre­govore o usklađe­nju osnovice za plaće u javnim službama s kreta­njem plaća u drugim sektorima, sukladno odredbama član­ka 86. Teme­ljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike.

4. Moguća korekcija osnovice za plaće primje­njivat će se od 1. srp­nja 2004. godine prema ugovorenoj dinamici usklađiva­nja.

5. Strane ugovora obvezuju se u siječ­nju 2004. godine zapo­četi pre­govore o usklađiva­nju iz stavka 2. ovoga članka koji moraju završiti u primjerenom vremenu s obzirom na usvaja­nje Državnog proračuna za 2004. godinu, a

• uk­ljučit će načelna metodološka pitanja, kao što su izbor kate­gorija za usporedbe, ci­ljevi politike plaća, vremensko razdob­lje za usporedbu prošlih odnosa, kreta­nje plaća u vezi s kreta­njem bruto domaće­g proizvoda i stope nezaposlenosti i slično, te će

• formirati zajedničko stalno Povjerenstvo za praće­nje kreta­nja plaća i ­njihovo usklađiva­nje u javnim službama.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da ukupno traja­nje godiš­nje­g odmora u 2004. godini ne može iznositi više od 30 radnih dana.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se službeniku i namješteniku isplati godiš­nja nagrada za godiš­nji odmor (re­gres) u 2004. godini, u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske i sindikalni potpisnici suglasni su da visina dnevnice iznosi 170,00 kuna od 1. siječ­nja 2004. godine.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da naknada za odvojeni život iznosi 1.000,00 kuna od 1. siječ­nja 2004. godine.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da osnovica za isplatu jubilarnih nagrada u 2004. godini iznosi 1.800,00 kuna.

Članak 7.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se svakom djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti, u prigodi Dana sv. Nikole u 2003. godini, isplati dar za djecu u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 8.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se službeniku i namješteniku isplati godiš­nja nagrada za božićne blagdane (božićnica) u 2003. godini u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske i sindikati potpisnici suglasni su da se iznosi, utvrđeni u člancima 7. i 8. ovog Ugovora isplate do kraja prosinca 2003. godine.

Članak 10.

1. Ovaj Ugovor sadrži odredbu o doprinosu solidarnosti, a stupit će na snagu i primje­njivat će se samo ako ga zaposlenici u području za koje je sklop­ljen prihvate na referendumu sukladno odredbama iz članka 187.a Zakona o radu.

2. Doprinos solidarnosti iznosi 0,65% neto plaće.

3. Referendum će se provesti najkasnije u prvom tromjesečju 2004. godine u skladu s odredbama Pravilnika o provođe­nju referenduma.

4. Nakon donoše­nja Pravilnika o provedbi referenduma iz članka 187.a Zakona o radu, stranke ugovora posebnim će Sporazumom, koji se smatra sastavnim dijelom ovog Ugovora, razriješiti sve potrebne elemente za provedbu referenduma, odrediti termine ­nje­gova provođe­nja, namjenu korište­nja sredstava, te način plaća­nja kao i sva druga pita­nja.

Članak 11.

1. Ovaj Ugovor važi i primje­njuje se od usvaja­nja na referendumu pa do 31. prosinca 2004. godine u djelatnostima osnovnog školstva i visokog obrazova­nja i znanosti.

2. Iznimno od odredbi prethodnog stavka božićnica i dar za djecu za 2003. godinu isplatit će se u 2003. godini.

Članak 12.

Ovaj Ugovor sači­njen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih svakom potpisniku sindikata pripada po jedan primjerak, a dva primjerka pripadaju Vladi Republike Hrvatske.

ZA VLADU REPUBLIKE       ZA SINDIKATE

HRVATSKE                        POTPISNIKE

dr. sc. Goran Granić, v. r.      Sindikat hrvatskih učite­lja

potpredsjednik Vlade RH         Dalimir Kuba, v. r.

Nezavisni sindikat znanosti
i visokog obrazova­nja
prof. dr. Krunoslav Pisk, v. r.