Pravilnik o ribočuvarskoj službi

NN 187/2003 (26.11.2003.), Pravilnik o ribočuvarskoj službi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

2934

Na temelju članka 38. stavka 5. i članka 41. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01 i 7/03), ministar poljoprivrede i šumarstva, uz suglasnost Državnog inspektorata, donosi

PRAVILNIK

O RIBOČUVARSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja ribočuvar­ske službe, te:

– obrazac zapisnika o osobi koja obavlja rekreacijsko – šport­ski ribolov protivno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na temelju njega (Prilog 1.);

– obrazac zapisnika i potvrde o privremenom oduzetom ulovu i/ili ribolovnom alatu i/ili opremi za ribolov i/ili drugom sred­stvu namijenjenom ribolovu (Prilozi 2. i 3.);

– obrazac ribočuvarske iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) i izgled ribočuvarske značke (u daljnjem tekstu: značka).

Članak 2.

Ovlaštenik ribolovnog prava može imenovati za ribočuvara osobu:

– stariju od 18 godina života;

– protiv koje nije u tijeku kazneni postupak;

– koja ima položen ribočuvarski ispit.

Članak 3.

Broj ribočuvara neophodnih da se osigura uspješan rad ribo­čuvar­ske službe i opseg područja djelovanja ribočuvara određuje se ribolovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja za ribolovno područje ili ribolovnu zonu.

Članak 4.

(1) Ribočuvar je dužan, prilikom identifikacije osobe koju zatekne na ribolovnoj vodi u tijeku obavljanja ribolova, predstaviti se i pokazati svoju iskaznicu i značku.

(2) Službenu odoru ribočuvara, njen izgled, svojstva i način korištenja, kao i uvjete za odabir proizvođača, propisuje i provodi Savez.

(3) Ribočuvar je dužan voditi evidenciju dnevnih aktivnosti u Dnevniku rada, kojeg ovjerava ovlaštenik ribolovnog prava.

Članak 5.

(1) Obrazac iskaznice tiska se u svijetloplavoj boji i sastoji se od prednje strane i poleđine dimenzija 6,5 x 10,5 cm.

(2) Na obrascu iskaznice na prednjoj strani otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– Hrvatski športsko-ribolovni savez;

– grb HŠRS;

– mjesto za fotografiju;

– tekst: ribočuvarska iskaznica;

– ime i prezime;

– broj osobne iskaznice;

– broj ribočuvarske značke;

– serijski broj iskaznice.

(3) Na obrascu iskaznice na poleđini otisnut je tekst sljede­ćeg sadržaja:

– Nositelj ove iskaznice ima ovlaštenja utvrđena Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnikom o načinu obavljanja ribo­čuvar­ske službe;

– ovlaštenik ribolovnog prava;

– mjesto i datum izdavanja;

– MP, ovlaštena osoba HŠRS.

Članak 6.

Ribočuvar koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iste, dužan je odmah o tome izvijestiti ovlaštenika ribolovnog prava, na čiji će zahtjev Savez izdati novu iskaznicu.

Članak 7.

Značka je izrađena od metala, dimenzija 5,5 ´ 4,5 cm, ovalnog je oblika, okružena pleterom i ugraviranim:

– Grb HŠRS;

– tekst: 27. 1. 1935. HŠRS;

– tekst: ribočuvar;

– broj ribočuvarske značke.

Članak 8.

(1) Obrazac iskaznice i značke propisan ovim Pravilnikom čini njegov sastavni dio ( Prilog 4.).

(2) Broj iskaznice i značke mora biti istovjetan.

Članak 9.

(1) Savez vodi evidenciju izdanih iskaznica i značaka.

(2) Savez dostavlja ovlašteniku ribolovnog prava potreban broj iskaznica i značaka za ribočuvare (sukladno evidenciji o položenim ribočuvarskim ispitima), te potreban broj obrazaca zapisnika i potvrde iz članka 1. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-01/11

Urbroj: 525-8-03-1

Zagreb, 13. studenoga 2003.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.

 

 

Prilog 1. Obrazac zapisnika o osobi koja obavlja rekreacijsko-športski ribolov ili druge radnje protivno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i propisima donesenim na temelju njega

 

 

___________________________

    ovlaštenik ribolovnog prava

 

 

___________________________

                    broj

 

U _____________________________, dana ____________________ godine.

                  (mjesto)                               (datum)

 

           

 

Na temelju članka 40., a u svezi s člancima 71-79. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br.106/01 i 7/03) koji se odnose na rekreacijsko-športski ribolov, ribočuvar podnosi nadležnom inspektoru

 

ZAPISNIK

 

 

Ovime se zabilježava da je dana_________ godine,________________________

                                                                                     (ime i prezime osobe)

 

ime oca ____________, rođen-a ____________,u mjestu___________________          

                                                        (datum)

  

općina _____________________, država ___________________s  prebivalištem

 

u ____________________, ulica i kbr. ________________________________,

 

općina/grad _______________, država ____________ i s osobnom iskaznicom/

 

putovnicom broj _______________________, izdanom u __________________

 

dana ______________, počinio-la:

              (datum)

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 (opisati izvršene radnje i navesti članke Zakona o slatkovodnom ribarstvu, “Narodne novine” br.106/01 i 7/03, koji ih reguliraju, te navesti relevantne podatke za tijek postupka – eventualne svjedoke, njihove iskaze i sl.)

 

 

 

                                                                              RIBOČUVAR

 

                        __________________________

                                                                                                (potpis i broj značke)

 

 

 

 

 

 

Prilog 2. Zapisnik o privremenom oduzimanju ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

 

 

___________________________

    ovlaštenik ribolovnog prava

 

 

___________________________

      broj

 

U ___________________________, dana ____________________ godine.

                   (mjesto)                                                  (datum)

 

           

 

Na temelju članka 39. i članka 40., a u svezi s člankom 79. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br.106/01 i 7/03), ribočuvar podnosi nadležnom inspektoru

 

ZAPISNIK O PRIVREMENOM ODUZIMANJU

ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

 

 

 

Ovime se zabilježava da su dana ________________________ godine, privremeno oduzeti

 

ulov i/ili ribolovni alati  i/ili  oprema za ribolov i/ili  drugo sredstvo namijenjeno

 

ribolovu u ______________________________________________________, od                                                                          

                                       (mjesto oduzimanja i ribolovna zona)                         

 

____________________________ ime oca ________, rođen-a ___________, u 

       (ime i prezime osobe)                                                                   (datum)

 

mjestu __________________, općina ________________, država ___________,

 

s prebivalištem u ___________, ulica i kbr. ______________________________,

 

općina/grad___________________, država ___________________ i s osobnom

 

iskaznicom/putovnicom broj _______________ izdanom u _________________

 

dana __________________, kako slijedi:

 

ODUZETO

JEDINIČNA MJERA

KOLIČINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANKA                                                                              RIBOČUVAR

 

___________________                                                     _______________________

                                  (potpis i broj značke)


 

Prilog 3. Potvrda o privremenom oduzimanju ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov  i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

 

 

___________________________

   ovlaštenik ribolovnog prava

 

 

___________________________

     broj

 

 

U ____________________________, dana ____________________ godine.

                    (mjesto)                                                (datum)

 

 

Na temelju članka 39. i članka 40., a u svezi s člankom 79. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br.106/01 i 7/03), ribočuvar izdaje

 

 

 

POTVRDU O PRIVREMENOM ODUZIMANJU

ulova i/ili ribolovnog alata i/ili opreme za ribolov i/ili drugog sredstva namijenjenog ribolovu

 

 

 

Ovime se potvrđuje da su dana ________________________ godine, privremeno oduzeti

 

ulov i/ili ribolovni alati  i/ili  oprema za ribolov i/ili  drugo sredstvo namijenjeno

 

ribolovu u ______________________________________________________, od                                                                           

                                           (mjesto oduzimanja i ribolovna zona)                                 

 

____________________________ ime oca ________, rođen-a____________, u 

       (ime i prezime osobe)                                                                   (datum)

 

mjestu __________________, općina ________________, država ___________,

 

s prebivalištem u ____________, ulica i kbr. _____________________________,

 

općina/grad___________________, država ___________________ i s osobnom

 

iskaznicom/putovnicom broj _______________ izdanom u _________________

 

dana __________________, kako slijedi:

ODUZETO

JEDINIČNA MJERA

KOLIČINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova potvrda sastavljena je u 4 istovjetna primjerka, od kojih stranci ostaje jedan primjerak, a ostale primjerke zadržava ribočuvar za potrebe vođenja postupka.

 

 

 

            STRANKA                                                                  RIBOČUVAR

 

___________________                                              _______________________

                                                                                             (potpis i broj značke)


 

Prilog 4. Obrasci ribočuvarske iskaznice i ribočuvarske značke

 

1.1. Ribočuvarska iskaznica

 

prednja strana:                                                                        poleđina:

 

 

HRVATSKI ŠPORTSKO

RIBOLOVNI SAVEZ            GRB HŠRS

  

    FOTOGRAFIJA

 
 


        FOTO    

 

                                

          RIBOČUVARSKA

               ISKAZNICA

 

_________________________________________

                                ime i prezime

 

_________________________________________

broj osobne iskaznice

 

________________________________________

broj ribočuvarske značke

 

   ________________________________________

serijski broj

 

Nositelj ove iskaznice ima ovlaštenja utvrđena Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnikom o načinu obavljanja ribočuvarske službe.

 

Ovlaštenik ribolovnog prava:

 

 

 

_________________________________________________

 

 

_________________________________________________

 

 

 

________________________________________

                          mjesto i datum izdavanja

 

 

 

 

 

 

 

     M.P.

                                             

                     _____________

                                 ovlaštena osoba HŠRS

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Ribočuvarska značka