Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov

NN 187/2003 (26.11.2003.), Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

2935

Na temelju članka 64. stavak 4. točke 2. i 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01 i 7/03 ) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi:

PRAVILNIK

O DOZVOLAMA ZA REKREACIJSKO – ŠPORTSKI RIBOLOV

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuju se:

 

(1) obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje rekreacijsko – športskog ribolova (u daljnjem tekstu: dozvola);

(2) obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje rekreacijsko – športskog ribolova članova Udruge športskih ribolovaca invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu UŠRIDRRH);

(3) visine naknada za dozvole za obavljanje rekreacijsko – športskog ribolova;

(4) visina naknade za dozvolu za obavljanje rekreacijsko – športskog ribolova članova UŠRIDRRH.

 

Članak 2.

 

Dozvolu izdaje ovlaštenik ribolovnog prava s rokom važenja za:

 

1. jedan (1) dan (u daljnjem tekstu: dnevna dozvola);

2. tri (3) dana (u daljnjem tekstu: vikend dozvola);

3. tekuću kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: godišnja dozvola).

 

Članak 3.

 

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 14 X 10,5 cm.

 

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je u dva dijela, a svaki od njih ima dimenzije 7 X 10,5 cm.

 

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice označene brojevima 1. i 3., a na poleđini su stranice označene brojevima 2. i 4.

 

Članak 4.

 

(1) Na obrascima svih dozvola navedenih u ovom Pravilniku, u dijelovima označenim rednim brojevima 1. i 3., od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

 

- grb Republike Hrvatske u boji;

- naziv ministarstva koje izdaje dozvolu;

- naziv dozvole;

- tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

- serijski broj dozvole;

- cijena dozvole.

 

(2) Kod godišnjih dozvola navedeno je za koju dobnu skupinu ribiča se pojedina dozvola izdaje, te da iste za članove UŠRIDRRH vrijede samo uz predočenje članske iskaznice UŠRIDRRH.

 

Članak 5.

 

Na obrascima dnevnih i vikend dozvola u dijelovima označenim rednim brojevima 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte na koje se upisuju sljedeći podaci:

 

- ime i prezime ribiča;

- broj osobne iskaznice ili broj putovnice ribiča;

- državljanstvo ribiča;

- mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču;

- ovlaštenik ribolovnog prava;

- potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

 

Članak 6.

 

Na obrascima godišnjih dozvola u dijelovima označenim 2. i 4. od vrha prema dnu su vodoravne crte na koje se upisuju slijedeći podaci:

 

- ime i prezime ribiča;

- adresa stanovanja ribiča (mjesto, ulica i kućni broj);

- broj osobne iskaznice ili putovnice ribiča;

- mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ribiču;

- ovlaštenik ribolovnog prava;

- potpis osobe koja je prodala dozvolu ribiču.

 

Članak 7.

 

(1) Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova.

 

(2) Dnevna dozvola važi od 00,00 sati do 24,00 sata, dana navedenog u dozvoli.

 

(3) Vikend dozvola važi od 00,00 sati u petak do 24,00 sati u nedjelju, datuma navedenih u dozvoli.

 

(4) Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. siječnja (početak ribolova) do 24,00 sata 31. prosinca (završetak  ribolova), godine navedene u dozvoli.

 

Članak 8.

 

(1)     Obrasci dnevnih dozvola za hrvatske i strane državljane tiskaju se u svijetloplavoj boji.

 

(2)     Obrasci vikend dozvola za hrvatske i strane državljane tiskaju se u svijetlocrvenoj boji.

 

(3) Obrasci godišnjih dozvola tiskaju se:

 

1. u svijetlozelenoj boji, za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj od 18 do 60 godina života;

 

2. u tamnozelenoj boji, za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj od 14 do 18 i preko 60 godina života;

 

3. u žutoj boji, za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u Republici Hrvatskoj do 14 godina života;

 

4. u svijetlooker boji za članove UŠRIDRRH.

 

(4) Svi brojevi godina, navedeni u ovom Pravilniku, se odnose na osobe koje su u godini izdavanja određene dozvole navršile ili će navršiti navedeni broj godina.

 

Članak 9.

 

(1) Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

 

1. 60,00 kuna za ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih;

2. 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba;

3. 250,00 kuna za ribolov u ribolovnoj zoni Otočac.

 

(2) Visina naknade za vikend dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:

 

1. 150,00 kuna za ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih;

2. 350,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba;

3. 700,00 kuna za ribolov u ribolovnoj zoni Otočac.

 

(3) Visina naknade za godišnju dozvolu utvrđuje se u iznosu od:

 

1. 400,00 kuna za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj od 18 do 60 godina života;

 

2. 200,00 kuna za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj od 14 do 18 i preko 60 godina života;

 

3. 50,00 kuna za hrvatske državljane i strane državljane sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj do 14 godina života;

 

Članak 10.

 

(1) Visina naknade za godišnju dozvolu za članove UŠRIDRRH iznosi 200,00 kuna.

 

(2) Godišnju dozvolu iz stavka 1. ovog članka izdaje UŠRIDRRH svojim članovima koji imaju položen ribički ispit, a  ista vrijedi samo uz predočenu člansku iskaznicu UŠRIDRRH.

 

Članak 11.

 

(1) Dozvole iz ovog Pravilnika ovlaštenik ribolovnog prava izdaje ribičima koji imaju položen ribički ispit.

 

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik ribolovnog prava može hrvatskom državljaninu i stranom državljaninu sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj do 14 godina života, te stranom državljaninu, izdati dnevne i vikend dozvole bez predočenog uvjerenja o položenom ribičkom ispitu.

 

(3) Ovlaštenik ribolovnog prava je dužan, prilikom izdavanja dozvola, obavijestiti ribiča o granicama ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo.

 

Članak 12.

 

(1) O izdanim dozvolama vodi se središnja evidencija u Hrvatskom športsko ribolovnom savezu (u daljnjem tekstu: Savez).

 

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava, koji izdaje dozvolu, na obrazac dozvole upisuje podatke ribiča. Jedan dio obrasca dozvole pripada ribiču, a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta ovlaštenik ribolovnog prava dostavlja Savezu.

 

Članak 13.

 

Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

 

Članak 14.

 

Obrasci svih dozvola tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog).

 

Članak 15.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim Novinama”.

 

 

 

Klasa: 011-02/03-01/10

Ur.br: 525-8-03-1

Zagreb, 11. studenog 2003. godine

 

 Ministar

          mr. sc. Božidar Pankretić, v.r.