Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

NN 188/2003 (28.11.2003.), Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

HRVATSKI AUTOKLUB

2956

Na teme­­lju članka 209. stavak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 – pročišćeni tekst) i članka 3. stavak 3. Pravilnika o povjerava­­nju Hrvatskom autoklubu poslova jedinstvenog procesa osposob­­ljava­­nja kandidata za vozača, organizira­­nje i provođe­­nja vozačkih ispita i drugih poslova javnih ovlasti (»Narodne novine« broj 24/95) članka 30. Statuta Hrvatskog autokluba, Upravni odbor Hrvatskog autokluba uz suglasnost ministra prosvjete i športa, na 34. sjednici održanoj 12. studenoga 2003. godine donio je

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA

 

Članak 1.

Visine naknada za polaga­­nje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznose:


Red.

 

Visina naknade

broj

Naziv nastavnog predmeta

u kunama

1

2

3

1.

Pruža­­nje prve pomoći

75,00

2.

Prometna i sigurnosna pravila

93,00

3.

Uprav­­lja­­nje vozilom na motorni pogon

(za kate­goriju ili vrstu vozila)

 

3.1.

A, H

130,00

3.2.

B

150,00

3.3.

B+E, G

160,00

3.4.

C

195,00

3.5.

C+E

210,0

3.6.

D, D+E, F

240,00


Članak 2.

U naknadama iz članka 1. ove odluke sadržan je porez na dodanu vrijednost.

Članak 3.

Naknadu za polaga­­nje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji se prijavio za polaga­­nje vozačkog ispita.

Članak 4.

Ova Odluka na snagu stupa osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, kada prestaje važiti Odluka o visini naknade za polaga­­nje vozačkog ispita broj 5099 od 22. srp­­nja 1998. godine, objav­­ljena u »Narodnim novinama«, broj 106/98.

Broj: 8767/5
Zagreb, 12. studenoga 2003.

Predsjednik
dr. sc. Antun Vujić, v. r.