Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima

NN 189/2003 (1.12.2003.), Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2961

Na teme­lju članka 21.a stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/2000 i 123/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. studenoga 2003. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA I NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAGRADA STEČAJNIM UPRAVITELJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji i način obračuna i pla­ća­­­nja nagrade stečajnim upravite­ljima.

Članak 2.

Stečajni upravite­lj ima pravo na nagradu za izvršene poslove stečajno upravite­ljske službe, uz naknadu za troškove.

II. PRAVO NA NAGRADU

Konačna nagrada

Članak 3.

1. Visinu nagrade, u vrijeme zak­ljuče­nja stečajnog postupka, određuje stečajni sudac uzimajući u obzir obujam poslova i rad stečajnoga upravite­lja te vrijednost unovčene stečajne mase.

2. Nagradu stečajnom upravite­lju određuje rješe­njem stečajni sudac.

Tablica za izračun konačne nagrade

Članak 4.

1. Konačna nagrada stečajnom upravite­lju obračunavat će se primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i postotaka:

                      

 

Vrijednost unovčene

stečajne mase u kunama

 

 

Nagrada u %

 

 

 

Od

1.000,00

do

10.000,00

od 15 do 20

 

10.000,00

do

100.000,00

od 10 do 15

 

100.000,00

do

500.000,00

od  7 do 10

 

500.000,00

do

2.000.000,00

od  5 do  8

 

2.000.000,00

do

3.000.000,00

od  2 do  5

 

 

 

 

 

 

preko 3.000.000,00 kn

 

 

na svakih da­lj­njih

 

 

 

 

1.000.000,00 kn obračunava
se nagrada u visini

 

 

 

 

od 1% (10.000,00 kn)

                                         

                                                         

2. Konačna nagrada obračunata na teme­lju stavka 1. ovoga članka ograničava se na maksimalan iznos od 300.000,00 kuna.

3. Iznimno, u slučajevima kada se postupak unovče­nja imov­ine stečajnog dužnika, nije mogao zbog naročito opravdanih razloga dovršiti u rokovima propisanim odredbom članka 27. stavka 1. SZ-a, a do tada je ostvareno pravo na maksimalan iznos nagrade, stečajnom upravite­lju može se odrediti da­lj­nja nagrada (za razdob­lje nakon isteka rokova propisanih odredbom članka 27. stavka 1. SZ-a, pa do zak­ljuče­nja stečajnog postupka) koja ne može prijeći iznos od 20.000,00 kuna godiš­nje.

Uveća­nje nagrade

Članak 5.

1. Ako stečajni upravite­lj svojim osobitim zalaga­njem uspije unovčiti imovinu prije isteka rokova iz članka 27. stavka 1. SZ-a pripada mu pravo na uvećanu nagradu.

2. Uvećana nagrada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u postupku od 5% do 20% od konačne nagrade utvrđene prema tablici iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

Predujam nagrade

Članak 6.

1. Stečajni sudac može iznimno, kada za to postoje naročito opravdani razlozi, tijekom stečajnog postupka odobravati predujmove nagrade stečajnom upravite­lju. Predujam se može odrediti i u mjesečnim iznosima.

2. Naročito opravdanim razlogom, u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se situacija u kojoj je donijeta odluka o nastavku proizvod­nje ili nastavku obav­lja­nja djelatnosti stečajnog dužnika.

3. U slučaju iz stavka 1. ovoga članka iznos mjesečnog predujma određuje stečajni sudac vodeći računa o složenosti poslova koje mora obav­ljati stečajni upravite­lj te vremenu koje je za to potrebno. Iznos ovog predujma mjesečno ne može prijeći iznos mjesečne plaće stečajnog suca.

4. Predujm­ljeni iznosi nagrade uračunavaju se u konačni obračun nagrade.

Nagrada privremenom stečajnom upravite­lju

Članak 7.

1. Privremenom stečajnom upravite­lju pripada pravo na jednokratnu nagradu za poslove obav­ljene u prethodnom postupku (postupku ispitiva­nja uvjeta za otvara­nje stečajnog postupka) u maksimalnom iznosu od 10.000,00 kuna, koju će odrediti stečajni sudac vodeći računa o kriterijima iz članka 7. stavka 3. ove Ured­be.

2. Ukoliko kod stečajnog dužnika nije prekinuto obav­lja­nje djelatnosti, a privremeni stečajni upravite­lj ima ovlašte­nja iz članka 44. stavka 2. u vezi s člankom 45. SZ-a pripada mu pravo na nagradu iz članka 7. stavaka 1., 2. i 3. ove Uredbe.

3. U slučajevima kad se stečajni postupak tijekom prethodnog postupka obustavi stečajnom upravite­lju pripada pravo na nagradu prema stavku 1. ovoga članka.

4. Nagrada za poslove obav­ljene u prethodnom postupku (postupku ispitiva­nja uvjeta za otvara­nje stečajnog postupka) ne uračunava se u konačni obračun.

Slučajevi u kojima se stečajni postupak ne provodi

Članak 8.

Ako stečajni sudac teme­ljem članka 63. SZ donese odluku o otvara­nju i zak­ljuče­nju stečajnog postupka, nagrada stečajnom upravite­lju obračunati će se primjenom kriterija iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

Obustava zbog nedostatnosti mase

Članak 9.

Ako stečajni sudac teme­ljem članka 203. SZ obustavi i zak­ljuči postupak, stečajnom upravite­lju pripada nagrada obračunata primjenom kriterija iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe, uvećana za 50% do 100%.

Promjena stečajnog upravite­lja

Članak 10.

1. Ako do promjene stečajnog upravite­lja dođe prije započi­nja­nja postupka unovče­nja imovine stečajnog dužnika razriješe­nom stečajnom upravite­lju pripada pravo na nagradu obračunatu primjenom kriterija iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

2. Ako do promjene stečajnog upravite­lja dođe nakon što je započeo postupak unovče­nja imovine stečajnog dužnika stečaj­nom upravite­lju se nagrada iz stavka 1. ovoga članka uveća­va za razmjerni postotak unovčene stečajne mase prema tablici iz član­ka 5. stavka 1. ove Uredbe.

Unovče­nje imovine stečajnog dužnika kao cjeline

Članak 11.

Ako imovina stečajnog dužnika bude prodana na teme­lju odluke vjerovnika (članak 163.a SZ-a) kao cjelina, stečajnom upravite­lju pripada nagrada u visini nagrade obračunate prema tablici iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe uma­njena za troškove unovče­nja koji su isplaćeni FINI.

Stečajni plan

Članak 12.

1. Ako stečajni postupak bude zak­ljučen nakon usvaja­nja stečajnog plana stečajnom upravite­lju pripada pravo na nagradu obračunatu prema tablici iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

2. Osnova za obračun nagrade iz stavka 1. ovoga članka je procije­njena vrijednost imovine stečajnog dužnika prema popisu stečajnog upravite­lja utvrđena za slučaj nastavka obav­lja­nja djelatnost (članak 150. SZ-a).

Nadzor nad provedbom stečajnog plana

Članak 13.

Za nadzor nad provedbom stečajnog plana stečajnom upravite­lju pripada pravo na nagradu iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

Osobna uprava (stečajni povjerenik)

Članak 14.

1. Povjerenik ima pravo na nagradu za svoj rad u skladu s utrošenim vremenom te opse­gom i složenošću ­nje­gova rada.

2. Na nagradu povjerenika na odgovarajući se način primje­njuju odredbe ove Uredbe o nagradi stečajnom upravite­lju.

Stečajevi s međunarodnim elementom

Članak 15.

Stečajnom upravite­lju imenovanom u međunarodnom stečaju prema odredbama Glave X. SZ-a pripada pravo na nagradu prema tablici iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe, uvećanu za 50%.

Stečaj male vrijednosti

Članak 16.

1. Kada se stečajni postupak provodi po pravilima za stečaj male vrijednosti (članak 300. SZ-a) nagrada stečajnom upravite­lju odredit će se prema tablici iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

2. U slučaju da unovčena stečajna masa prelazi vrijednost od 2.000.000,00 kuna, a stečaj je proveden po pravilima stečaja male vrijednosti (članak 300. SZ-a) maksimalan iznos konačne nagrade stečajnom upravite­lju može iznositi 160.000,00 kuna.

Nastavak postupka radi naknadne diobe

Članak 17.

Ako nakon završnoga ročišta stečajni sudac na prijedlog stečajnoga upravite­lja, koje­ga od stečajnih vjerovnika ili po službenoj dužnosti odredi nastavak postupka radi naknadne diobe (članak 63. stavak 6. i  članak 199. SZ-a), stečajnom upravite­lju pripada pravo na nagradu iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

Stečaj nad bankom

Članak 18.

1. Na stečajnog upravite­lja imenovanog u stečaju koji se provodi nad bankom na odgovarajući način primje­njivat će se odred­be ove Uredbe.

2. Konačna nagrada stečajnom upravite­lju obračunavat će se primjenom tablice vrijednosti i postotaka iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe.

3. Konačna nagrada obračunata u smislu stavka 2. ovoga članka ne može biti veća od 600.000,00 kuna.

4. Iznimno, u slučajevima kada se postupak unovče­nja imovine stečajnog dužnika, nije mogao zbog naročito opravdanih razloga dovršiti u roku iz članka 168. Zakona o bankama (»Narod­ne novine«, broj 84/2002), a do tada je ostvareno pravo na maksimalan iznos nagrade, stečajnom upravite­lju može se odrediti da­lj­nja primjerena godiš­nja nagrada za razdob­lje nakon isteka ovih rokova pa do zak­ljuče­nja stečajnog postupka u iznosu do maksimalno 40.000,00 kuna godiš­nje.

5. Stečajnom upravite­lju u stečajnom postupku nad bankom može se odrediti uvećana nagrada, ako stečajni upravite­lj svojim osobitim zalaga­njem uspije unovčiti imovinu prije isteka roka iz članka 168. stavka 1. Zakona o bankama.

6. Uvećana nagrada obračunava se u postotku od 5% do 20% od konačne nagrade utvrđene prema stavku 1., 2. i 3. ovoga članka.

7. Stečajnom upravite­lju može se odrediti predujam nagrade odgovarajućom primjenom članka 7. ove Uredbe.

Plaća­nje poreza na iznose nagrada stečajnim upravite­ljima

Članak 19.

1. Iznosi nagrada stečajnim upravite­ljima u smislu ove Ured­be određeni su u neto iznosima.

2. Porezi i doprinosi na neto isplaćene iznose nagrada odre­đene stečajnim upravite­ljima u smislu ove Uredbe, terete troškove stečajnog postupka.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na stečajne postupke pokrenute do stupa­nja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 123/2003) primje­njivat će se odredbe ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/03-01/02
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 27. studenoga 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v.r.