Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 193/2003 (9.12.2003.), Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3042

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 30. listopada i 21. studenoga 2003. godine, donio je

STATUT

Fonda za zaŠtitu okoliŠa i energetsku uČinkovitost

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje zastupanje i predstavljanje Fonda, pečat i znak, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Fonda, njihova prava i obveze, postupak imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Fonda, osnivanje, sastav, način rada te ovlaštenje nadzornih, stručnih i savjetodavnih tijela Fonda, ograničenje Fonda glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine, javnost rada Fonda, provođenje nadzora Fonda od strane neovisnih ovlaštenih revizorskih tvrtki, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda.

Članak 2.

Osnivač Fonda je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 3.

Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom.

Članak 4.

Za obveze u pravnom prometu Fond odgovara cijelom svo­jom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Fonda.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT, ZNAK I DJELATNOSTI FONDA

Članak 5.

Fond u pravnom prometu posluje pod nazivom: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond u pravnom prometu prema inozemnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama koristi, pored naziva na hrvatskom jeziku, naziv na engleskom jeziku koji glasi: Environmental Protection and Energy Efficiency Fund.

Članak 6.

Sjedište Fonda je u Zagrebu.

O promjeni naziva i sjedišta Fonda odlučuje osnivač.

Članak 7.

U pravnom prometu Fond koristi pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, s kružno upisanim tekstom: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Zagreb.

Broj pečata, način korištenja, kao i osobe odgovorne za čuvanje pečata, utvrđuje odlukom direktor Fonda.

Za potrebe financijske dokumentacije Fonda s istim upisanim tekstom koristi se pečat promjera 23 mm.

Članak 8.

Fond ima znak.

Izgled znaka te način njegova korištenja propisat će se Pravilnikom o znaku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učin­kovitost.

Članak 9.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređi­vanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Fond ima javne ovlasti utvrđene odredbama članka 7. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 10.

Nadležna tijela, te pravne i fizičke osobe utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužni su, radi ostvarivanja djelatnosti Fonda, na način propisan tim Zakonom i propisom donesenim na temelju toga Zakona dostavljati Fondu podatke i druge informacije u svezi ostvarivanja njegove djelatnosti.

Fond je dužan nadležnim tijelima te pravnim i fizičkim osobama, pod jednakim uvjetima, osigurati pristup podacima kojima Fond raspolaže u obavljanju svoje djelatnosti.

III. USTROJSTVO FONDA

Članak 11.

U Fondu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice:

– Ured direktora,

– Služba za upravno-pravne poslove te poslove planiranja i naplate naknada i posebne naknade,

– Služba pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učin­kovitosti,

– Služba općih, informatičkih, računovodstvenih i promidžbenih poslova.

Opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica Fonda uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda.

Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se radna mjesta u sklopu kojih se obavljaju poslovi koji su Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđeni kao poslovi javne ovlasti, uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje obavljaju te poslove, te pobliži opis tih poslova.

Članak 12.

Radi ostvarivanja svoje djelatnosti Fond uspostavlja odnose poslovne suradnje s tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općem aktu iz članka 11. stavka 2. ovoga Statuta.

IV. TIJELA FONDA I UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 13.

Tijela Fonda su Upravni odbor i direktor Fonda.

1. Upravni odbor

Članak 14.

Fondom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima predsjednika i šest članova.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

U Upravni odbor imenuju se:

– dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša,

– jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove energetike,

– jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove financija,

– jednog predstavnika Hrvatskoga sabora,

– jednog predstavnika Hrvatske gospodarske komore,

–   jednog predstavnika iz redova stručnjaka iz područja za­šti­te okoliša.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik i član Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani na način i pod uvjetima propisanim zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Upravni odbor donosi:

– godišnji i četverogodišnji program rada Fonda,

– financijski plan Fonda,

– Statut,

– opće akte Fonda u svezi unutarnjeg ustrojstva te pravima i obvezama zaposlenika Fonda utvrđenim ovim Statutom i posebnim propisima,

– opće akte koje Fond donosi sukladno članku 20. stavku 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Upravni odbor odlučuje o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna,

– raspoređivanju neutrošenim sredstvima Fonda,

– davanju u zakup objekata i prostora Fonda, ili mijenjanju namjene objekata i prostora,

– imenovanju i razrješenju pomoćnika direktora i čelnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica Fonda,

– izvješću o radu Fonda koje podnosi direktor,

– projektima, programima i drugim aktivnostima koji se planiraju realizirati u području zaštite okoliša i u području energetske učinkovitosti,

– određivanju prioriteta u financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učin­ko­vitosti iz sredstava Fonda,

– raspoređivanju sredstava Fonda radi financiranja pripreme i provedbe programa, projekata i sličnih aktivnosti na zajmove, subvencije, pomoći i donacije, te sudjelovanju u sufinanciranju programa, projekta i sličnih aktivnosti koje organiziraju među­narod­ne institucije i tijela, ili druge pravne osobe,

– suradnji s bankama i drugim financijskim institucijama i pravnim osobama radi ostvarivanja djelatnosti Fonda,

– raspisivanju natječaja za ostvarivanje prava na sredstva Fonda po utvrđenim namjenama,

– odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom natje­čaju,

– uvjetima dodjele sredstava Fonda sukladno općim aktima Fonda.

Upravni odbor odlučuje uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, o:

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 5.000.000,00 kuna,

– zaduživanju Fonda kod financijskih institucija i drugih pravih osoba za iznose preko 5.000.000,00 kuna.

Upravni odbor akte iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Upravni odbor opće akte iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članaka donosi uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša i prostornog uređenja i ministra nadležnog za poslove energetike.

Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.

Članak 16.

Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

U radu Upravnog odbora sudjeluju bez prava odlučivanja direktor Fonda, odnosno zamjenik direktora.

Sjednicama Upravnog odbora mogu biti nazočne i druge osobe koje pozove predsjednik Upravnog odbora ili direktor Fonda, ili su pozvane po zaključku Upravnog odbora.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora uređuje se Poslov­nikom o radu Upravnog odbora.

Članak 17.

Predsjednik i član Upravnog odbora razriješit će se dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje,

– ne ispunjava dužnosti predsjednika ili člana Upravnog odbora,

– svojim postupcima šteti interesima i ugledu Fonda,

– ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Fonda, ili u slučaju nastanka sukoba interesa,

– nastanu zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti predsjednik ili član Upravnog odbora.

Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika ili člana Upravnog odbora donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zaštitu okoliša uz suglasnost ministra nadležnog za energetiku.

U slučaju razrješenja predsjednika ili člana Upravnog odbora novi predsjednik ili član imenuje se na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu predsjednika ili člana Upravnog odbora koji je razriješen.

Članak 18.

Upravni odbor i direktor Fonda mogu imenovati nadzorna, stručna i savjetodavna tijela radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti, ili ako je to propisano zakonom ili drugim propisom.

Osnivanje, sastav i način rada, te poslovi i ovlaštenja nadzornih, stručnih i savjetodavnih tijela utvrđuju se aktom o osnivanju tih tijela.

Nadležnosti nadzornih i drugih tijela čije je osnivanje propisano zakonom ili drugim propisom utvrđuje se sukladno propisu kojim se uređuje njihovo osnivanje.

Članak 19.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u Upravnom odboru, te pravo na naknadu troškova (dnevnice i putni troškovi) nastalih radi prisustvovanja sjednicama Upravnog odbora.

Visinu naknade za predsjednika i članove utvrđuje Upravni odbor na prijedlog direktora Fonda.

Naknada putnih troškova prilikom prisustvovanja sjednicama Upravnog odbora isplaćuje se na način i u visini kako je to propisano općim aktom za djelatnike Fonda.

2. Direktor Fonda

Članak 20.

Voditelj poslovanja Fonda je direktor.

Direktor ima zamjenika.

Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog odbora.

Direktor i zamjenik direktora imenuju se na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Javni natječaj za direktora i zamjenika direktora objavljuju se u »Narodnim novinama« i u dnevnom tisku.

Članak 21.

Direktor Fonda:

– zastupa i predstavlja Fond,

– odgovora za zakonitost rada i poslovanja Fonda,

– predlaže program rada i financijski plan Fonda,

– izvršava odluke Upravnog odbora,

– skrbi o izvršenju programa rada i financijskog plana Fonda,

– predlaže opće akte koje donosi Upravni odbor, te donosi opće akte utvrđene ovim Statutom,

– potpisuje upravne akte u svezi ostvarivanja javnih ovlasti Fonda utvrđenih Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ako ovim Statutom ili na temelju njega donesenim općim aktom nisu te ovlasti prenijete na druge zaposlenike Fonda,

– organizira i provodi postupak naplate naknada od obveznika plaćanja,

– sklapa ugovore s korisnicima sredstava Fonda,

– skrbi o namjenskom trošenju odobrenih sredstava korisnicima Fonda,

– skrbi o provedbi općih akata i donosi upute u svezi s tim,

– predlaže imenovanje i razrješenje pomoćnika direktora i čelnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica Fonda,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa službenika i namještenika Fonda koji nisu čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica, te sklapa ugovore o radu,

– podnosi Upravnom odboru izvješće o ostvarivanju programa i financijskog plana Fonda,

– podnosi Upravnom odboru prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima rada i poslovanja Fonda,

– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Fonda,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Fonda.

Direktor Fonda ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar.

Direktora Fonda u slučaju odsutnosti zamjenjuje zamjenik u okviru njegovih ovlaštenja.

Članak 22.

Direktor Fonda ne može bez suglasnosti Upravnog odbora sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina Fonda.

Direktor Fonda ovlašten je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi iznos od 600.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos od 600.000,00 kuna direktor je dužan pribaviti suglasnost Upravnog odbora.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiraju dijelom ili u cijelosti iz sredstava trećih osoba, direktor može sklapati samo uz suglasnost Upravnog odbora.

Članak 23.

Direktor Fonda odgovara za svoj rad i poslovanje Fonda Upravnom odboru i Vladi Republike Hrvatske.

Direktor podnosi izvješće o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Fonda Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstvu gospodarstva najmanje jedanput godišnje na način i u rokovima propisanim Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom.

Članak 24.

Direktor može pismeno ovlastiti pojedine zaposlenike Fonda za poduzimanje određenih radnji u cilju izvršavanja poslova Fonda.

Članak 25.

Direktor Fonda može dati punomoć u granicama svoje ovlasti drugoj osobi da zastupa Fond u pravnom prometu, sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Sadržaj i trajanje punomoći određuje direktor Fonda pri njezinom izdavanju.

Direktor Fonda izvješćuje Upravni odbor o izdanim punomoćima, a izdavanje generalne punomoći upisuje se u sudski registar.

Članak 26.

Javni natječaj za imenovanje direktora raspisuje i provodi Upravni odbor.

Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva u struci te dokazane stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Prijavljeni kandidati za direktora dužni su uz prijavu na natječaj priložiti i svoju koncepciju rada i razvoja Fonda za vrijeme trajanja mandata.

Mandat direktora traje 4 godine i ista osoba može se ponovo imenovati.

Članak 27.

Natječaj za direktora traje 15 dana.

U roku od 15 dana od dana isteka natječajnog roka Fond je dužan svoj prijedlog s natječajnom dokumentacijom dostaviti Vladi Republike Hrvatske.

Osobe koje su sudjelovale u natječaju obavještavaju se o izboru odnosno o imenovanju direktora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 28.

Ugovor o radu s direktorom sklapa, u ime Fonda, predsjednik Upravnog odbora.

Ugovor sadrži uglavke propisane Zakonom o radu.

Članak 29.

O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati.

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objav­ljeni u natječaju.

Pobijanje odluke o imenovanju obavlja se tužbom kojom se pokreće upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o imenovanju direktora.

Članak 30.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, odnosno ako se direktor razriješi prije isteka mandata, Vlada Republike Hrvatske imenuje vršitelja dužnosti direktora, i to najduže do godinu dana.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi, ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, Upravni odbor je dužan raspisati novi natječaj u roku od 60 dana.

Članak 31.

Direktor Fonda razriješit će se dužnosti i prije isteka roka na koji je imenovan kad se utvrdi da ne ispunjava obveze propisane zakonom, ako sam zatraži razrješenje ili ako nastanu razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa direktora.

O razrješenju direktora zbog neispunjavanja obveza propisanih zakonom odluku donosi Vlada Republike Hrvatske.

Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Razriješeni direktor može protiv odluke o razrješenju tuž­bom tražiti sudsku zaštitu svoga prava ako smatra da je povrije­đen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku, ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom i ovim Statutom.

Tužba protiv odluke o razrješenju podnosi se Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Članak 32.

U slučaju razrješenja direktora Upravni odbor dužan je raspisati natječaj za direktora u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti direktora.

3. Zamjenik direktora

Članak 33.

Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u njegovoj odsutnosti, te obavlja druge poslove propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda.

Za zamjenika direktora može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu struke iz područja zaštite okoliša i energetike, te 5 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima u području zaštite okoliša i energetike.

Odredbe ovoga Statuta kojima su uređena pitanja izbora i imenovanja, te razrješenja direktora Fonda primjenjuju se i na njegova zamjenika.

Zamjenik direktora za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Vladi Republike Hrvatske.

4. Pomoćnik direktora za upravno-pravne poslove i poslove naplate naknada i posebne naknade

Članak 34.

Pomoćnik direktora za upravno-pravne poslove i poslove naplate naknada i posebne naknade vodi i organizira poslove u Fondu u svezi naplate naknada i posebne naknade, kao poslove javne ovlasti Fonda, te poslove planiranja i praćenja naplate naknada i posebne naknade.

Za pomoćnika direktora za upravno-pravne poslove i poslove naplate naknada i posebne naknade može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu pravne struke i najmanje 10 godina radnog iskustva na upravno-pravnim poslovima te položen državni stručni ispit.

Pomoćnika direktora za upravno-pravne poslove te poslove naplate naknada i posebne naknade imenuje Upravni odbor na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine.

Odredbe ovoga Statuta kojima su uređena pitanja raspisivanja i provođenja natječaja za direktora Fonda te imenovanje i razrješenje odgovarajuće se primjenjuju i na pomoćnika direktora za upravno-pravne poslove i poslove naplate naknada i posebne naknade.

Tužba protiv odluke o imenovanju ili razrješenju pomoćnika direktora za naplatu naknade i posebne naknade podnosi se nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

V. IMOVINA FONDA

Članak 35.

Imovinu Fonda čine stvari, prava i novčana sredstva koja su pribavljena od osnivača i stečena nakon stupanja na snagu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radom i poslovanjem Fonda ili pribavljena iz drugih izvora.

Imovinu Fonda čine i sredstva pribavljena iz izvora utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i njegovih provedbenih propisa.

Članak 36.

Fond raspolaže imovinom sukladno odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom.

O raspolaganju imovine Fonda odlučuje Upravni odbor i direktor Fonda svako u sklopu svojih ovlaštenja

Raspolaganje imovinom Fonda podliježe ograničenjima utvrđe­nim Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, posebnom propisu i ovom Statutu.

VI. FINANCIRANJE DJELATNOSTI FONDA

Članak 37.

Sredstva za financiranje rada i ostvarivanje djelatnosti Fonda osiguravaju se iz izvora utvrđenih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 38.

Obveznici plaćanja naknada i posebne naknade utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužni su uplaćivati sredstva na račun Fonda na način propisan tim Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

Fond donosi rješenje kojim se utvrđuju obveznici plaćanja naknada i posebne naknade, te način i rokove plaćanja u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenim propisima.

Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša u roku od 8 dana od dana dostave rješenja.

Osoba Fonda koja donosi rješenje mora imati državni stručni ispit koji polažu državni službenici.

Na pitanja u svezi naplate naknada i posebne naknade, žalbenog postupka, prekršaja i zastare, koja nisu uređena Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.

VII. PLANIRANJE RADA I POSLOVANJE FONDA

Članak 39.

Fond za svaku poslovnu godinu donosi program rada i financijski plan.

U programu rada i financijskom planu izdvojeno se prika­zuju programi i projekti, te financijska sredstva za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti, sukladno odredbama Zakona o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učin­kovitost.

Financijski plan Fonda donosi Upravni odbor Fonda na način i u postupku propisanim za izvanproračunske fondove.

Članak 40.

Za izvršenje programa rada i financijskog plana odgovoran je direktor Fonda.

Za izvršenje programa rada i financijskog plana Fonda direktor Fonda je odgovoran Upravnom odboru.

Članak 41.

Fond donosi program rada i za četverogodišnje razdoblje u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim aktima i propisima u po­dručju zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te međunarod­nim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska.

Program rada za četverogodišnje razdoblje Upravni odbor donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 42.

Po isteku poslovne godine Fond izrađuje godišnji obračun financijskog plana sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Godišnji obračun Fonda usvaja Upravni odbor, a pri usva­janju godišnjeg obračuna direktor podnosi Upravnom odboru i izviješće o poslovanju Fonda za proteklu poslovnu godinu.

Članak 43.

Fond podnosi financijska izvješća na način i u rokovima propisanim zakonom za izvanproračunske fondove.

Fond podnosi izvješća Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstvu gospodarstva o ostvarenju programa rada Fonda u protekloj godini u roku 30 dana po usvajanju godišnjeg obračuna.

Članak 44.

Fond posluje preko kunskog i deviznog računa.

VIII. NAMJENA, RASPOREĐIVANJE I KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA

Članak 45.

Fond svojim sredstvima financira programe, projekte i slične aktivnosti utvrđene programom rada Fonda koji su sukladni Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i Nacionalnom planu djelovanja za okoliš, Strategiji energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, te nacionalnim energetskim programima, a za namjene utvrđene člankom 47. ovoga Statuta, te za rad stručnih službi Fonda.

Članak 46.

U financiranju programa, projekata i sličnih aktivnosti utvr­đenih godišnjim i četverogodišnjim programom rada Fond surađuje s bankama i drugim financijskim institucijama.

Fond se može zaduživati i davati jamstva pod uvjetima koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra financija.

Ukupna visina zaduženja i danih jamstava Fonda iz stavka 2. ovoga članka može iznositi do visine utvrđene zakonom o izvršenju državnog proračuna za tekuću godinu.

Članak 47.

Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za:

– zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,

– saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i sma­njivanja nastajanja otpada, obradu otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,

– poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu,

– zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

– provedbu nacionalnih energetskih programa,

– poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i dr.),

– poticanje održive gradnje,

– poticanje čistijeg transporta,

– poticanje održivog korištenja prirodnih dobara,

– poticanje održivog razvoja ruralnog prostora,

– poticanje održivih gospodarskih djelatnosti, odnosno odr­živog gospodarskog razvoja,

– unapređivanje sustava informiranja o stanju okoliša, praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenja sustava upravl­janja okolišem,

– poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Sredstva Fonda koriste se i za rad i poslovanje Fonda te ostvarivanje drugih aktivnosti utvrđenih godišnjim ili četverogo­dišnjim programom rada Fonda.

Članak 48.

Fond može sudjelovati i u sufinanciranju programa, projekata i sličnih aktivnosti za namjene propisane Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ovim Statutom, te godišnjim i četverogodišnjim programom rada Fonda, koje organiziraju i financiraju međunarodne financijske institucije i tijela.

Članak 49.

Sredstva Fonda mogu se dodijeliti pravnim i fizičkim osobama samo za namjene utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ovim Statutom, te godišnjim i četverogodišnjim programom rada Fonda.

Korisnicima sredstava Fond dodjeljuje sredstva putem zajmova, subvencija, pomoći i donacija na temelju javnog natječaja koji objavljuje Fond.

Članak 50.

Korisnici sredstava Fonda dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstva koji sklapaju s Fondom.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se međusobna prava i obveze između Fonda i korisnika njegovih sredstava.

Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom, dužan je nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korištenju sredstava.

Na pitanja odgovornosti za štetu koja nisu uređena ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

IX. JAVNOST RADA

Članak 51.

Rad Fonda je javan.

Fond je dužan pravodobno i istinito izvješćivati javnost o obavljanju poslova svoje djelatnosti za koju je osnovan.

Za obavješćivanje javnosti Fond može podnositi izvješća o svom radu i poslovanju, davati priopćenja za javnost te davati javnosti na uvid odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 52.

Fond je dužan javnosti, te ovlaštenim tijelima i pravnim osobama koji obavljaju javne ili druge ovlasti, na njihov zahtjev, pružiti informacije o obavljanju svoje djelatnosti, a osobito o načinu korištenja sredstava i postignutim učincima na unapre­đivanju stanja okoliša i energetske učinkovitosti.

Članak 53.

Fond je dužan omogućiti uvid u odgovarajuću dokumentaciju ovlaštenim i drugim pravnim i fizičkim osobama kada one to zahtijevaju sukladno ovom Statutu i posebnom propisu.

Fond može uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je propisana kao službena ili poslovna tajna.

Upravni odbor i direktor Fonda posebnim aktom utvrđuju koja dokumentacija Fonda predstavlja službenu ili poslovnu tajnu.

O čuvanju službene i poslovne tajne skrbi direktor Fonda i po njemu ovlaštena osoba.

Članak 54.

Direktor Fonda ili osoba koju on ovlasti, putem sredstava javnog priopćavanja izvješćuju javnost o djelatnosti Fonda, a osobito o radnjama koje imaju utjecaj ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvješćivanje javnosti mora biti pravodobno i istinito.

Članak 55.

Fond je dužan izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

X. SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA TE DRUGIM PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Članak 56.

Radi ostvarivanja svoje djelatnosti Fond je dužan surađivati s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom gospodarstva i drugim tijelima državne uprave.

Fond surađuje s jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave na realizaciji zajednički dogovorenih programa u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Fond surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama u cilju ostvarivanja i unapređivanja djelatnosti Fonda i promicanja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a posebno u cilju utvrđivanja kriterija te praćenja i ostvarivanja rezultata utjecaja na okoliš ili energetsku učinkovitost korisnika sredstava Fonda.

Članak 57.

Fond je dužan uspostavljati međunarodnu, bilateralnu i multilateralnu suradnju na programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te radi pribavljanja sredstava za ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 58.

Fond je dužan surađivati s pravnim i fizičkim osobama koje koriste sredstva Fonda, s pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici plaćanja naknada, kao i drugih sredstava propisanih Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te na temelju njega donesenih propisa.

Članak 59.

Radi poticanja ulaganja u zaštitu okoliša i energetsku učin­ko­vitost Fond surađuje s poslovnim bankama i drugima financijskim institucijama, posebno radi subvencioniranja kamata ili ostvarivanja drugih financijskih poticaja i pomoći.

Radi osiguranja sredstava Fonda i suradnje na realizaciji istraživačkih i razvojnih programa, projekata i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, Fond surađuje i s međunarodnim financijskim i drugim institucijama i tijelima.

XI. NADZOR POSLOVANJA FONDA

Članak 60.

Nadzor poslovanja Fonda obavljaju ovlaštena tijela.

Nadzor poslovanja Fonda obavlja se i putem neovisnih ovlaštenih revizorskih tvrtki.

Članak 61.

Ovlaštena revizorska tvrtka s kojom Fond sklopi ugovor o obavljanju revizorskih poslova dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i europske standarde uobičajene u postupku obavljanja revizije.

Članak 62.

Za obavljanje usluga revizorske tvrtke Fond raspisuje natje­čaj sukladno posebnom propisu i općem aktu Fonda.

Fond je dužan revizorski nadzor osigurati u kontinuitetu.

Članak 63.

Ovlaštena revizorska tvrtka dužna je Upravnom odboru i direktoru Fonda podnositi izvješća o revizorskom nadzoru na način i u rokovima propisanim ugovorom o reviziji, a najmanje prilikom izvještaja o periodičnom i godišnjem obračunu.

XII. RASPODJELA SREDSTVA FONDA I NJIHOVO KNJIGOVODSTVENO VOĐENJE

Članak 64.

Financijskim planom Fonda utvrđuje se raspodjela sredstava Fonda za financiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša, te za financiranja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sukladno namjeni utvrđenoj Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Financijskim planom utvrđuju se potrebna sredstva za obav­ljanje upravno-pravnih, stručnih, financijskih i drugih poslova djelatnosti Fonda iz ukupnog prihoda Fonda.

Raspodjela sredstava utvrđena financijskim planom utvrđuje se sukladno godišnjem i četverogodišnjem programu rada Fonda.

Sredstva namijenjena zaštiti okoliša i sredstva namijenjena za energetsku učinkovitost knjigovodstveno se vode odvojeno.

Članak 65.

Na temelju raspodjele sredstava za određene programe, projekte i slične aktivnosti, koja mora biti u skladu s godišnjim i četverogodišnjim programom rada, Fond raspisuje natječaj za korištenje sredstava Fonda. Natječaj se provodi u pravilu za svaku poslovnu godinu.

Fond ne raspisuje javni natječaj kada kao ugovorna strana neposredno sufinancira i sudjeluje u realizaciji programa, projek­ata i sličnih aktivnosti sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu oko­liša i energetsku učinkovitost.

Članak 66.

Objavljivanje natječaja i odlučivanje o odabiru korisnika sred­stava Fonda uređuje se Pravilnikom o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda.

XIII. POSTUPAK, UVJETI I NAČIN DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA

Članak 67.

Postupak, uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda, kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obveza uređuju se općim aktima Fonda iz članka 72. stavka 1. podstavci 3., 4., 5. i 6. ovoga Statuta, sukladno odred­bama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učin­kovitost i na temelju njega donesenih propisa.

Članak 68.

Način ocjenjivanja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda pobliže se uređuje Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda.

XIV. VOĐENJE OČEVIDNIKA I BAZE PODATAKA U FONDU

Članak 69.

U Fondu se uspostavljaju očevidnici propisani Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i očevidnici o korisnicima sredstava Fonda, te uspostavljaju evidencije i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima za pod­ruč­je zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti.

Evidencije i baze podataka vode se odvojeno za područje zaštite okoliša i za područje energetske učinkovitosti, te zbirno.

Članak 70.

Način vođenja evidencija i baza podataka Fonda propisuje se pravilnikom iz članka 72. stavka 1. podstavka 7. ovoga Statuta.

XV. OPĆI AKTI

Članak 71.

Opći akti Fonda su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opći način uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti Fonda.

Članak 72.

Osim Statuta Fond ima sljedeće opće akte:

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda,

– Pravilnik o radu, plaćama i naknadama,

– Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sred­stava Fonda,

– Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahvata za dodjeljivanje sredstava Fonda,

– Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlu­čivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda,

– Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda i ugovorenih prava i obveza,

– Pravilnik o vođenju evidencija i baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti,

– Pravilnik o financijskom poslovanju i računovodstvu,

– Pravilnik o radu pisarnice,

– Pravilnik o unutarnjem nadzoru,

– Pravilnik o arhivskom i registraturnom gradivu,

– Pravilnik o zaštiti na radu,

– Pravilnik o protupožarnoj zaštiti,

– Poslovnik o radu Upravnog odbora,

– i druge opće akte u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Opće akte iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 7., 8., 9., 10, 11., 12., 13. i 14. ovoga članka donosi Upravni odbor.

Opće akte iz stavka 1. podstavaka 3., 4., 5. i 6. ovoga članka donosi Upravni odbor uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za energetiku.

Direktor Fonda donosi druge opće akte ako je na to ovlašten posebnim propisom ili odlukom Upravnog odbora.

XVI. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE OKOLIŠA

Članak 73.

Zaposlenici Fonda imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih redovitih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

O svakoj aktivnosti i djelatnosti koja ugrožava okoliš, zaposlenik je dužan upozoriti direktora Fonda i Upravni odbor.

XVII. POSLOVNA I SLUŽBENA TAJNA

Članak 74.

Poslovnom i službenom tajnom (u daljnjem tekstu: poslovna tajna) smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Fonda ili štetilo poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu Fonda i korisnika sredstava Fonda.

Članak 75.

Poslovnom tajnom smatraju se:

– dokumenti koje direktor ili Upravni odbor proglasi poslov­nom tajnom,

– podaci koje nadležno tijelo državne vlasti kao povjerljive priopći Fondu,

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

– dokumenti koji se odnose na obranu,

– plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine Fonda,

– druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Fonda, njenog osnivača, drugih tijela državne vlasti i korisnika sredstava Fonda, odnosno protivno zakonu.

Članak 76.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćavati direktor i osoba koju on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi direktor i po njemu druga ovlaštena osoba Fonda.

Članak 77.

Nakon prestanka rada u Fondu zaposlenici Fonda dužni su čuvati poslovne tajne Fonda.

XVIII. NADZOR

Članak 78.

U Fondu se uspostavlja unutarnji nadzor korištenja i raspolaganja financijskim sredstvima na način propisan općim aktom Fonda sukladno posebnom propisu.

Članak 79.

Radi obavljanja nadzora ili stručnih poslova u svezi s unutarnjim nadzorom Upravni odbor može imenovati stalna ili povremena nadzorna tijela.

Aktom o osnivanju tih tijela određuje se njihov sastav i djelokrug sukladno ovom Statutu i posebnom propisu.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Opći akti iz članka 72. stavka 1. ovoga Statuta Upravni odbor donijet će u roku od 90 dana od dana njegova imenovanja.

Članak 81.

Ovaj Statut stupa na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narod­nim novinama«.

Broj: 25-1/2003.
Zagreb, 21. studenoga 2003.

Predsjednik
Upravnog odbora
dr. sc. Roko Andričević, v. r.