Uredba o izmjeni Zakona o željeznici

NN 194/2003 (10.12.2003.), Uredba o izmjeni Zakona o željeznici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3051

Na teme­lju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o že­ljeznici (»Narodne novine«, broj 123/2003) u članku 32. stavku 4. riječi »od 1. siječ­nja 2004.« zamje­njuju se riječima »od 1. trav­nja 2004.«.

Članak 2.

U članku 44. riječi » od 1. siječ­nja 2004.« zamje­njuju se riječima »od 1. trav­nja 2004.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim no­vi­nama«.

Klasa: 341-01/03-01/01
Urbroj: 5030120-03-8
Zagreb, 4. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.