Odluka o postavljenju Dina Debeljuha, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju

NN 195/2003 (12.12.2003.), Odluka o postavljenju Dina Debeljuha, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3091

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/09, urbroj: 50304/2-03-05 od 19. studenoga 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DINA DEBELJUHA, izvanrednog i opuno­­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, i za izvanrednog i opunomoće­nog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-3964/2
Zagreb, 8. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.