Odluka o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata

NN 196/2003 (15.12.2003.), Odluka o sadržaju dugoročnog i godišnjeg programa, te sadržaju rudarskih projekata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3121

Na teme­lju članka 29. i 56. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 35/95 i 114/01), ministar gospodarstva donosi

ODLUKU

O SADRŽAJU DUGOROČNOG I GODIŠNJEG PROGRAMA, TE SADRŽAJU RUDARSKIH PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– sadržaj dugoročnog programa gospodare­nja mineralnim sirovinama na eksploatacijskim po­ljima i godiš­nje­g programa is­tra­živa­nja mineralnih sirovina;

– sadržaj rudarskih projekata za izvođe­nje rudarskih radova pri istraživa­nju i eksploataciji mineralnih sirovina, kao i za grad­nju rudarskih objekata i postroje­nja iz članka 8. točke 1. Zakona o rudarstvu.

II. DUGOROČNI I GODIŠNJI PROGRAMI

Članak 2.

Dugoročni program gospodare­nja mineralnim sirovinama na eksploatacijskim po­ljima radi se za vremenski period od najma­nje pet godina i u ­njemu treba biti naznačena dinamika i način izvođe­nja;

– pripremnih radova;

– eksploatacije s kapacitetom;

– uređe­nja otkopanih prostora nakon eksploatacije;

– napušta­nja eksploatacijskog po­lja.

Obim obrade i način oprema­nja dugoročnog programa iz stav­ka 1. ovog članka određuje, nosite­lj odobre­nja eksploatacijskog po­lja, osnovom značaja mineralne sirovine, količine utvrđenih rezervi mineralne sirovine i veličine eksploatacijskog po­lja.

Članak 3.

Godiš­nji program istraživa­nja mineralnih sirovina izrađuju nosite­lji odobre­nja eksploatacijskog po­lja na kojem nisu utvrđene eksploatacijske rezerve A+B kate­gorije za najma­nje 25 godina.

U godiš­njem planu istraživa­nja treba navesti:

– novčana sredstva, koja će se teme­ljem odredbi članka 13. Zakona o rudarstvu izdvojiti;

– vrsta i obim istražnih radova koji će se izvesti, uvažavajući odredbe Pravilnika o prikup­lja­nju podataka, načinu evidentira­nja i utvrđiva­nja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi (»Narodne novine«, br. 48/92),

– naziv istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja gdje će se istraživa­nja obaviti.

III. RUDARSKI PROJEKTI

Članak 4.

Teme­ljem odredbe članka 36. Zakona o rudarstvu za izvođe­nje rudarskih radova i za grad­nju rudarskih objekata i postroje­nja izrađuju se rudarski projekti:

– glavni rudarski projekt;

– pojednostav­ljeni rudarski projekt.

Pri izradi rudarskih projekata, projektanti su dužni primje­njivati suvremena dostignuća rudarske tehnike i tehnologije, podrobno obraditi mjere zaštite, te obvezno primje­njivati važeće zakone, pravilnike, hrvatske norme i pravila struke.

III.1. GLAVNI RUDARSKI PROJEKT

Članak 5.

Glavni rudarski projekt sadrži:

1. opći dio;

2. uvod;

3. tehničko-tehnološka rješe­nja izvođe­nja rudarskih radova;

4. tehničko-tehnološka rješe­nja za grad­nju rudarskih objekata i postroje­nja iz članka 8. točke 1. Zakona o rudarstvu;

5. tehnološka rješe­nja za grad­nju rudarskih objekata i pos­tro­je­nja iz članka 8. točke 2., 3. i 4. Zakona o rudarstvu.

Članak 6.

Opći dio iz članka 5. točke 1. ovoga Pravilnika sadrži:

1. izvod iz sudskog re­gistra iz koje­g je vid­ljivo da je projekt­no trgovačko društvo re­gistrirano za izradu rudarskih projekata;

2. projektni zadatak;

3. rješe­nje o imenova­nju odgovornog projektanta, projektanata i ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova rudarskog projekta;

4. dokaz o ispu­njava­nju uvjeta za odgovornog projektanta, projektanta i ovlaštene osobe za izradu pojedinih dijelova rudarskog projekta;

5. rješe­nje o odobre­nju istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja, s uvjetima i ograniče­njima s održane javne rasprave;

6. lokacijsku dozvolu;

7. rješe­nje o utvrđenim količinama i kakvoći rezervi mineralnih sirovina.

Članak 7.

Uvod iz članka 5. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. kratki opis postojeće­g sta­nja i razloge izrade rudarskog projekta;

2. zem­ljopisni položaj i komunikacije;

3. hidrografske i klimatske prilike;

4. geološko-tektonske i hidrogeološke značajke;

5. podatke o vrsti, količini i kakvoći mineralne sirovine tipu i karakteristikama ležišta i pratećih stijena;

6. prikaz postojećih ili ranije izvedenih rudarskih radova;

7. kratak prikaz projektiranih rješe­nja;

8. odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 8.

Podaci o vrsti, količini i kakvoći mineralne sirovine, tipu i karakteristikama ležišta i pratećih stijena iz članka 7. točke 5. ovoga Pravilnika sadrže:

A) za čvrste mineralne sirovine:

1. vrstu, količinu i kakvoću;

2. opis obav­ljenih istražnih radova;

3. potrebu i mogućnost obogaćiva­nja;

4. geomehaničke karakteristike mineralne sirovine i pratećih stijena;

5. podatke o plinonosnosti ležišta i radioaktivnosti mineralnih sirovina i pratećih stijena;

6. podatke o štetnim, opasnim i otrovnim svojstvima mineralnih sirovina, te eksplozivnim svojstvima mineralne prašine;

7. podatke o sklonosti samozapa­lje­nju mineralnih sirovina;

8. i druge podatke i karakteristike ležišta, koji mogu utjecati na sigurno izvođe­nje rudarskih radova i iskorište­nje ležišta.

B) za ug­ljikovodike u tekućem i plinovitom sta­nju, te geotermalnu vodu;

1. vrstu, količinu i kakvoću;

2. opis obav­ljenih istražnih radova;

3. fizikalne i tehnološke karakteristike ležišta i fluida;

4. podatke o štetnim, opasnim i otrovnim svojstvima mineralnih sirovina;

5. tehničko-tehnološke mogućnosti crp­lje­nja fluida iz ležišta;

6. procjenu stup­nja iskorište­nja fluida iz ležišta;

7. i druge podatke i karakteristike ležišta, koji mogu utjecati na sigurno izvođe­nje rudarskih radova i iskorište­nje ležišta.

Članak 9.

Grafička dokumentacija iz članka 7. točke 8. ovoga Pravilnika sadrži:

1. pre­gledni zem­ljovid šire­g područja ležišta mineralnih sirovina s označenim položajem istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja, s ucrtanim stalnim i povremenim vodenim tokovima, te prometnicama i značajnijim objektima;

2. pre­gledni geološki zem­ljovid šire­g područja ležišta mineralnih sirovina s označenim položajem istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja;

3. zem­ljovid istražnog prostora odnosno eksploatacijskog po­lja pogodnog mjerila (1:500, 1:1000 ili 1:2000), s ucrtanim položajem ležišta i s naznačenim svim pojedinostima koje bi mog­le biti od značaja pri istraživa­nju ili eksploataciji mineralnih sirovina;

4. deta­ljni geološki i inže­njersko geološki zem­ljovid istraž­nog prostora, odnosno eksploatacijskog po­lja pogodnog mjerila (1:500, 1:1000 ili 1:2000), s ucrtanim prostira­njem rezervi mineralnih sirovina po kate­gorijama;

5. karakteristične geološke i strukturno hidrogeološke i obračunske presjeke kroz ležište;

6. i drugu potrebnu grafičku dokumentaciju ovisno o vrsti mineralne sirovine.

Članak 10.

Tehničko-tehnološka rješe­nja izvođe­nja rudarskih radova iz članka 5. točke 3. ovoga Pravilnika sadrže:

A) za čvrste mineralne sirovine;

1. rudarsko tehnološki dio;

2. otvara­nje i razradu ležišta s metodom otkopava­nja;

3. razmještaj rudarskih objekata;

4. transport mineralne sirovine, jalovine, potrošnog materijala i ­ljudi;

5. odvod­njava­nje i zaštitu od površinskih i podzemnih voda;

6. vjetre­nje;

7. opleme­njiva­nje;

8. zbri­njava­nje tehnološkog otpada;

9. opskrbu pogonskom energijom;

10. rješe­nje rasvjete, signalizacije i sistema veza;

11. opskrbu industrijskom i pitkom vodom;

12. prikaz potrebne radne snage;

13. prikaz učinaka po pojedinim vrstama i fazama rada;

14. prikaz utroška glavnog potrošnog materijala i energenata;

15. dinamiku izvođe­nja i vremenski plan radova;

16. mjere sigurnosti i zaštite;

17. uređe­nje otkopanog prostora;

18. prikaz osnovnih financijsko-ekonomskih pokazate­lja,

B) za ug­ljikovodike u tekućem i plinovitom sta­nju, te geotermalnu vodu;

1. rudarsko tehnološki dio s razradom ležišta;

2. sustave za pridobiva­nje i sabira­nje;

3. opleme­njiva­nje;

4. skladište­nje u geološkim strukturama;

5. razmještaj rudarskih objekata;

6. transport lokalnim cjevovodima;

7. zbri­njava­nje tehnološkog otpada;

8. opskrbu pogonskom energijom;

9. rješe­nje rasvjete, signalizacije i sistem veza;

10. organizaciju rada, sredstva rada i radnu snagu;

11. prikaz utrošaka glavnog potrošnog materijala i energenata;

12. dinamiku izvođe­nja i vremenski plan radova;

13. mjere sigurnosti i zaštite;

14. postupak trajnog napušta­nja rudarskih objekata;

15. uređe­nje rudarskim radovima zahvaćenog prostora;

16. prikaz osnovnih financijsko-ekonomskih pokazate­lja;

Uz projektna rješe­nja iz točaka A) i B) ovog članka treba priložiti odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 11.

Rudarsko-tehnološki dio iz članka 10. točke A) 1. ovoga Pravil­nika sadrži:

a) za površinsku eksploataciju:

1. ograniče­nje istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja, površinskog kopa i odlagališta s geomehaničkim analizama stabil­nosti;

2. razvoj površinskog kopa po površini i visini s točno određenim elementima po kojima će se izvoditi rudarski radovi;

3. kapacitet proizvod­nje s prikazom plana i analize iskorište­nja ležišta;

4. obračun i analizu količine mineralne sirovine, otkrivke i veličine odlagališta;

5. obradu tehnološkog procesa eksploatacije s potrebnom mehanizacijom te prikazom i proračunima po pojedinim fazama rada;

6. odabir opreme;

b) za podzemnu eksploataciju;

1. granice istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja i podzemnog otkopava­nja s geomehaničkim analizama stabilnosti;

2. razradu ležišta s horizontima, revirima, etažama, sa sigurnosnim i zaštitnim stupovima, te odlagalištima na površini;

3. kapacitet proizvod­nje s prikazom plana i analize iskorište­nja ležišta;

4. obračun i analizu količine mineralne sirovine, jalovine i veličine odlagališta;

5. obradu tehnološkog procesa eksploatacije s potrebnom mehanizacijom, te prikazom i proračunima po pojedinim fazama rada;

6. odabir opreme.

Članak 12.

Otvara­nje i razrada ležišta s metodom otkopava­nja iz članka 10. točke A) 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. analizu mogućnosti i odabir najpovo­ljnije­g načina otvara­nja;

2. tehnologiju izvođe­nja rudarskih radova i organizaciju rada na otvara­nju, pripremi i otkopima;

3. razradu ležišta obzirom na način otvara­nja, otkopnu metodu, te transport;

4. dimenzionira­nje otkopnog po­lja i otkopa s podrobnom razradom otkopne metode;

5. proračun i odabir opreme;

6. posebne mjere zaštite.

Članak 13.

Transport mineralne sirovine, jalovine, potrošnog materijala i ­ljudi iz članka 10. točke A) 4. ovoga Pravilnika sadrži:

1. prikaz i proračun transportiranih masa po količini i vrstama;

2. odabir i proračun unutraš­nje­g transporta;

3. način va­njskog transporta;

4. odabir transportne opreme;

5. održava­nje transportnih sredstava i puteva;

6. posebne mjere zaštite.

Članak 14.

Odvod­njava­nje i zaštita od površinskih i podzemnih voda iz članka 10. točke A) 5. ovoga Pravilnika sadrži:

1. prikaz činilaca od bitnog utjecaja na odvod­njava­nje;

2. podatke o svojstvima i količinama površinske i podzemne vode te njihovom dotoku na površinski kop ili u jamu;

3. odabir osnovne koncepcije i rješe­nje načina odvod­njava­nja;

4. proračun odvod­njava­nja, dimenzionira­nje objekata i odabir opreme;

5. rješe­nje zaštite od iznenadne provale površinske ili podzemne vode na površinski kop ili u jamu.

Članak 15.

Vjetre­nje iz članka 10. točke A) 6. ovog Pravilnika sadrži:

1. analizu plinonosnosti i ugroženosti od štetne mineralne prašine;

2. prikaz opasnosti od požara;

3. proračun potrebne količine zraka za provjetrava­nje otkopnih radilišta, jamskih prostorija ili površinskog kopa, te ukupne količine zraka;

4. način razvođe­nja vjetrene struje, te položaj svih objekata vjetre­nja;

5. proračun i odabir glavnih ventilatora, ventilatora za posebno provjetrava­nje i ostale opreme;

6. rješe­nje napušta­nja i kontrole jamskih prostorija u slučaju kvara na uređajima, potpunog zataje­nja vjetre­nja ili pri udesu.

Članak 16.

Opleme­njiva­nje iz članka 10. točke A) 7. ovoga Pravilnika sadrži:

1. tehnološko rješe­nje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme;

2. prikaz ramještaja objekata s označenim komunikacijama;

3. pročišćava­nje otpadnih voda;

4. mjesto i način odlaga­nja jalovine;

5. prikaz učinaka po pojedinim fazama rada;

6. posebne mjere zaštite.

Članak 17.

Rudarsko tehnološki dio s razradom ležišta iz članka 10. točke B) 1. ovoga Pravilnika sadrži:

1. granice istražnog prostora ili eksploatacijskog po­lja;

2. kapacitet proizvod­nje, s prikazom plana i analize iskorište­nja ležišta;

3. raspored, vrstu i broj proizvodnih bušotina;

4. konstrukciju bušotina s dubinom ugrad­nje, promjerom i kakvoćom zaštitnih cijevi;

5. tehnologiju izrade bušotina;

6. tip bušotinskih glava;

7. vrstu, količinu i kakvoću radnih fluida koji se koriste pri izradi kanala bušotina;

8. način ugrad­nje i cementira­nja zaštitnih cijevi;

9. raskriva­nje i odvaja­nje intervala;

10. osvaja­nje, ispitiva­nje i oprema­nje bušotina;

11. proračun i odabir opreme;

12. bušotinski radni prostor;

13. popratne radove pri izradi bušotina;

14. posebne mjere zaštite.

Članak 18.

Sustavi za pridobiva­nje i sabira­nje iz članka 10. točke B) 2. ovoga Pravilnika sadrže:

1. tehnologiju sustava pridobiva­nja i sabira­nja na istražnom prostoru ili eksploatacijskom po­lju;

2. proračun i odabir opreme za pridobiva­nje, sabira­nje i transport lokalnim cjevovodima;

3. prikaz razmještaja objekata s označenim komunikacijama;

4.  prikaz učinaka po pojedinim fazama rada;

5. uprav­lja­nje i nadzira­nje procesa;

6. posebne mjere zaštite.

Članak 19.

Opleme­njiva­nje iz članka 10. točke B) 3. ovoga Pravilnika sadrži:

1. tehnološko rješe­nje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme;

2. prikaz razmještaja objekata s označenim komunikacijama;

3. postupak s tehnološkim otpadom i ­nje­govo zbri­njava­nje;

4. prikaz učinaka po pojedinim fazama rada;

5. uprav­lja­nje i nadzira­nje procesa;

6. posebne mjere zaštite.

Članak 20.

Skladište­nje iz članka 10. točke B) 4. ovoga Pravilnika sadrži:

1. tehnološko rješe­nje s proračunom kapaciteta i odabirom opreme;

2. naznaka vrste i svojstva fluida koji se utiskuju;

3. prikaz razmještaja objekata s označenim komunikacijama;

4. prikaz učinaka po pojedinim fazama rada;

5. uprav­lja­nje i nadzira­nje procesa;

6. posebne mjere zaštite.

Članak 21.

Opskrba pogonskom energijom iz članka 10. točke A) 9. i B) 8. ovog Pravilnika sadrži:

1. vrste projektom predviđenih energija s obrazlože­njem za ­njihovu primjenu;

2. analizu racionalnog troše­nja pojedinih vrsta energija;

3. opskrbu električnom energijom s prikazom:

– postojeće elektroenergetske mreže

– proračuna potrebne snage izvora napaja­nja;

– lokacija prik­ljučaka na izvore napaja­nja;

– shema napaja­nja elektroenergijom;

– karakteristika glavnih transformatorskih stanica;

– proračuna, razrada i karakteristika visoko naponske mreže;

– proračuna, razrada i karakteristika nisko naponske mreže do pojedinih trošila;

– odabira i proračuna zaštite pri korište­nju električne energije;

4. osigura­nje i razvod komprimiranog zraka s prikazom:

– proračuna potrebnih količina;

– načina i proračunom razvođe­nja;

– lokacija i osnovnih karakteristika glavnih prik­ljučaka i potrošača;

5. prikaz opskrbe i drugim vrstama energije;

6. odabir i proračun opreme;

7. posebne mjere zaštite.

Članak 22.

Mjere sigurnosti i zaštite iz članka 10. točke A) 16. i B) 13. ovog Pravilnika trebaju biti obrađene u suglasju s tehničkim normativima propisanim za određene rudarske radove te vrstu mineralne sirovine i sadrže:

1. opći dio;

2. zaštitu na radu;

3. zaštitu od požara i eksplozije;

4. zaštitu okoliša.

Članak 23.

Uređe­nje otkopanog prostora iz članka 10. točke A) 17. i uređe­nje rudarskim radovima zahvaćenog prostora iz članka 10. točke B) 15. ovog Pravilnika mora biti u suglasju s lokacijskom dozvolom.

Članak 24.

Prikaz osnovnih financijsko-ekonomskih pokazate­lja iz članka 10. točke A) 18. i B) 16. ovog Pravilnika sadrži:

1. prikaz investicijskih ulaga­nja;

2. izvore i uvjeti financira­nja;

3. izračun ukupnog prihoda;

4. prikaz rashoda poslova­nja;

5. izračun dobiti;

6. ocjenu rentabilnosti investicijskog zahvata.

Članak 25.

Tehničko-tehnološka rješe­nja za grad­nju rudarskih objekata i postroje­nja iz članka 5. točke 4. ovoga Pravilnika sadrže:

1. građevinski dio;

2. strojarski dio;

3. elektro dio;

4. prikaz mjera sigurnosti i zaštite;

5. odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 26.

Tehnološka rješe­nja za grad­nju rudarskih objekata i postroje­nja iz članka 5. točke 5. ovoga  Pravilnika sadrže:

1. deta­ljni opis tehnološkog procesa;

2. prikaz mjera sigurnosti i zaštite;

3. odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

III.2. DOPUNSKI RUDARSKI PROJEKT

Članak 27.

Dopunskim rudarskim projektom obrađuje se bitna odstupa­nja od provjerenog rudarskog projekta, uz podrobnu obradu odstupa­nja od provjerenog rudarskog projekta sukladno odgo­varajućim odredbama članaka 5. do 26. ovog Pravilnika.

Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka dopunski rudarski projekt sadrži i:

1. obrazlože­nje potrebe izrade dopunskog rudarskog projekta;

2. prikaz uklapa­nja tehničkog rješe­nja iz dopunskog rudarskog projekta u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju.

III.3. POJEDNOSTAVLJENI RUDARSKI PROJEKT

Članak 28.

Pojednostav­ljenim rudarskim projektom obrađuju se nebitna odstupa­nja od provjerenog rudarskog projekta, a ­nje­gov sadržaj i obim određuju investitor i odgovorni projektant ovisno o vrsti i karakteru nebitnog odstupa­nja.

Uz sadržaj propisan stavkom 1. ovog članka pojednostav­ljeni rudarski projekt sadrži i:

1. obrazlože­nje potrebe izrade pojednostav­ljenog rudarskog projekta;

2. projektni zadatak;

3. prikaz tehničkog rješe­nja;

4. prikaz uklapa­nja tehničkog rješe­nja iz pojednostav­ljenog rudarskog projekta u postojeću provjerenu rudarsku projektnu dokumentaciju;

5. posebne mjere sigurnosti i zaštite;

6. odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

Članak 29.

Rudarski projekt prilagodbe, za duboke bušotine pri istraži­va­nju i eksploataciji mineralnih sirovina, iz članka 39. stav­ka 2. Zakona o rudarstvu sadrži:

1. obrazlože­nje potrebe izrade rudarskog projekta prilagodbe;

2. osnovne podatke o bušotini;

3. tip bušotine;

4. konstrukciju bušotine;

5. tehnologiju izrade bušotine;

6. odabir radnog fluida koji se koristi pri izradi kanala bušo­tine;

7. cementaciju zaštitnih cijevi;

8. oprema­nje bušotine i ušća bušotine (podzemna i nadzemna oprema);

9. osvaja­nje, ispitiva­nje i mjere­nja u bušotini;

10. trajno napušta­nje bušotine i lokacije;

11. posebne mjere sigurnosti i zaštite;

12. odgovarajuću grafičku dokumentaciju.

III.4. OPREMANJE RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 30.

Rudarski projekti opremaju se tako da se što lakše može pratiti ­njihov sadržaj i uočiti bitni podaci o investitoru i izrađivaču projekta.

Stranice tekstualnog dijela rudarskog projekta označavaju se brojevima i međusobno se uvezuju tako da se listovi ne mogu vaditi. Priloge treba označavati brojevima i staviti u posebni ­džep u privitku rudarskog projekta.

Shodno odredbi stavka 1. ovog članka naslovna stranica rudarskih projekata sadrži:

1. naziv rudarskog projekta;

2. ime investitora;

3. ime projektnog trgovačkog društva;

4. ime i potpis s ovjerom odgovorne osobe projektnog trgovačkog društva;

5. ime i potpis odgovornog projektanta;

6. broj projekta i datum izrade.

Članak 31.

Rudarski projekti iza naslovne strane iz članka 30. stavka 3. ovoga Pravilnika sadrže obvezno i sljedeće:

1. puni naziv projektnog trgovačkog društva;

2. popis odgovornog projektanta, projektanata, ovlaštenih osoba za izradu pojedinih dijelova rudarskog projekta i ostalih suradnika na izradi rudarskog projekta;

3. sadržaj tekstualnog dijela;

4. popis tablica i slika;

5. popis priloga.

Članak 32.

Prilozi iz članka 30. stavka 2. ovog Pravilnika trebaju imati odgovarajuću sastavnicu koja sadrži:

1. naziv rudarskog projekta;

2. naziv priloga;

3. redni broj priloga;

4. ime i potpis odgovornog projektanta, projektanta ovlaš­tenih osoba, te svih ostalih suradnika koji su učestvovali u izradi priloga;

5. datum izrade priloga;

6. mjerilo.

Uz sastavnicu iz stavka 1. ovog članka, prilozi moraju imati i le­gendu s tumačem.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Danom stupa­nja na snagu ovog Pravilnika, prestaju važiti: Pravilnik o sadržaju dugoročnog programa i rudarskih projekata za istraživa­nje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina (»Na­rod­ne novine«, br. 10/87) i Pravilnik o sadržaju rudarskih pro­jekata u oblasti eksploatacije nafte i zemnih plinova (»Narodne novine«, br. 53/91).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/71
Urbroj: 526-01-03-06
Zagreb, 4. prosinca 2003.

Ministar gospodarstva
dr. sc. Ljubo Jurčić, v.r.