Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN 197/2003 (17.12.2003.), Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3123

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hr­vat­ske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine, donijela

UREDBU

o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama SteČajnog zakona

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 123/2003) u članku 59. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Odredbe članaka 25. i 58. ovoga Zakona, primjenjivat će se samo u stečajnim postupcima koji će se pokrenuti nakon stupanja na snagu ovog Zakona.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim no­vi­nama«.

Klasa: 423-05/02-01/02
Urbroj: 5030120-03-5
Zagreb, 11. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.