Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

NN 197/2003 (17.12.2003.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3124

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine, donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona
o javnoj nabavi

Članak 1.

U Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/2001) u članku 6. iza točke 2. dodaje se nova točka 2a. koja glasi:

»2a. koju obavljaju pravne osobe iz članka 4. točke 2. podstavka 1. ovoga Zakona, ako su osnovane kao ustanove i ako od ukupnog broja zaposlenih imaju najmanje 51% osoba s invaliditetom, od pravnih osoba iz članka 4. točke 2. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 61. stavku 7. briše se točka i dodaju riječi: »i/ili ponuda ponuditelja pravne osobe iz članka 4. točke 2. podstavka 1. ovoga Zakona koja je osnovana kao ustanova i koja od ukupnog broja zaposlenih ima najmanje 51% osoba s invaliditetom«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/03-01/07
Urbroj: 5030120-03-1
Zagreb, 11. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.