Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 197/2003 (17.12.2003.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

3128

 

                        Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine, donijela          

        UREDBU

o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

 

 

Članak 1.

 

                        U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak i 17/2003), u članku 7., podstavku a), iza točke 2. dodaje se nova točka 2a. koja glasi:

 

"2a.      zamjenik predstojnika Ureda za zakonodavstvo 2,9".

 

                        U podstavku c), točki 3., brojka "2,00" zamjenjuje se brojkom "2,15".

 

 

Članak 2.

 

                        Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

 

 

 

 

 

Klasa:               120-02/01-01/04

Urbroj:             5030109-03-3

Zagreb,            11. prosinca 2003.

 

 

 

Predsjednik

Ivica Račan, v.r.