Uredba o izmjeni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

NN 198/2003 (19.12.2003.), Uredba o izmjeni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3153

Na teme­lju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hr­vat­ske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazova­nju (»Narodne novine«, broj 123/2003), u članku 122. stavku 1. riječi: »1. siječ­nja 2004.« zamje­njuju se riječima: »1. srp­nja 2004.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 640-01/03-03/01
Urbroj: 5030108-03-03
Zagreb, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.