Uredba o izmjeni Zakona o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija

NN 198/2003 (19.12.2003.), Uredba o izmjeni Zakona o priznavanju inozemnih i obrazovnih kvalifikacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3154

Na teme­lju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvat­ske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hr­vat­ske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o priznava­nju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003), u članku 24. riječi: »1. siječ­nja 2004.« zamje­njuju se riječima: »1. srp­nja 2004.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim no­vinama«.

Klasa: 605-01/03-03/02
Urbroj: 5030108-03-03
Zagreb, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.