Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 198/2003 (19.12.2003.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

3162

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99-ispravak, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01 i 58/03) u članku 73b. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Inozemnom novčanom donacijom u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka, smatra se doznaka pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu ili fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u inozemstvu doznačena u skladu s odredbama propisa o deviznom poslovanju. Na zahtjev Porezne uprave uz ugovor ili izjavu o donaciji treba priložiti i potvrdu o poreznom statusu donatora u inozemstvu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-19/03-01/424
Urbroj: 513-07/03-1
Zagreb, 10. prosinca 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.