Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 199/2003 (22.12.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

3189

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 22. prosinca 2003. godine.

Broj: 01-081-03-4187/2
Zagreb, 22. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98., 15/00. i 117/01.), u članku 2. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 10. stavci 2., 3., 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 3.

U članku 16. stavku 3. riječi: »potpredsjednik koji je imenovan zamjenikom predsjednika« zamjenjuju se riječima: »potpred­sjednik kojega ovlasti predsjednik Vlade«.

Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»U Vladi se ustrojava Ured predsjednika Vlade.

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade po njegovom nalogu.

Radom Ureda predsjednika Vlade upravlja predstojnik Ureda u položaju državnog tajnika, kojeg imenuje Vlada na prijedlog pred­sjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.«

Članak 5.

Iza članka 21. dodaju se članci 21.a, 21.b, 21.c, 21.d, 21.e i 21.f koji glase:

»Članak 21.a

U Vladi se ustrojavaju sljedeći središnji državni uredi:

– Središnji državni ured za upravu,

– Središnji državni ured za e-Hrvatsku,

– Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom i

– Središnji državni ured za razvojnu strategiju.

Radom središnjih državnih ureda iz stavka 1. ovoga članka upravljaju državni tajnici koje imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade, a koji za svoj rad odgovaraju predsjedniku Vlade.

Članak 21.b

Središnji državni ured za upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave, politički i izborni sustav.

Članak 21.c

Središnji državni ured za e-Hrvatsku koordinira poslove iz djelokruga tijela državne uprave i povezivanje s privatnim sektorom u provedbi projekta e-Hrvatska. Projekt e-Hrvatska predviđa da će se uspostaviti i umrežiti sustav koji će građanima omogućiti da, putem Interneta, obavljaju komunikaciju s javnom upravom.

Članak 21.d

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama i pokretninama, te udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, predlaže imenovanje članova nad­zornih odbora, te vodi evidenciju o državnoj imovini koja nije posebnim zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne uprave.

Članak 21.e

Središnji državni ured za razvojnu strategiju obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje prijedloga i provedbu strategije razvitka Republike Hrvatske, te koordinaciju s tijelima središnje državne uprave vezano uz ostvarenje ciljeva strategije.

Članak 21.f

Radi utvrđivanja stanja i izrada analiza i priprema prijedloga o pojedinim pitanjima privremene ili povremene prirode značajnim za obavljanje dužnosti predsjednika Vlade, predsjednik može imenovati posebnog savjetnika.

Posebni savjetnik nije u stalnom radnom odnosu u Vladi, već po nalogu predsjednika Vlade obavlja poslove dok priroda posla to zahtijeva.

Posebnim savjetnikom može se imenovati stručnjak u svom području koji svojim povremenim radom može pripomoći obav­ljanju dužnosti predsjednika Vlade.

Rješenjem o imenovanju može se odrediti naknada za rad.

Iznimno, uz suglasnost predsjednika Vlade, ministar može ime­novati posebnog savjetnika koji nije u stalnom radnom odnosu.«

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. riječi: »Ured za iseljeništvo i hrvatske manjine u inozemstvu«, brišu se.

Članak 7.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Ured za zakonodavstvo daje mišljenje o usklađenosti pri­jedloga zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade, s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, priprema i izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada i Hrvatski sabor, ukoliko ga za to zaduži Vlada Repub­like Hrvatske, daje stručna mišljenja središnjim tijelima dr­žav­ne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u »Narodnim novinama«, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada.

Ured za odnose s javnošću izvješćuje javnost o radu Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade, vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost, obavlja poslove koji se odnose na provedbu zakona i drugih propisa u vezi s novinsko-na­klad­ničkim poduzećima, uvozom inozemnih javnih glasila, izvozom domaćih glasila, poslove akreditacije novinara i druge poslove s time u vezi, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada.

Ured za nacionalne manjine obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike ostvarivanja ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske, kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonom, predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, priprema prijedloge za osiguranje sredstava za ostvarivanje ustavnih prava pripadnika nacionalnih manjina, daje prijedloge i mišljenja za financiranje određenih potreba pripad­nika nacionalnih manjina i njihovih udruga, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada.«

Članak 8.

U članku 26. stavku 2. iza riječi: »upravlja« dodaju se riječi: »državni tajnik«.

U stavku 3. ispred riječi: »Predstojnik« dodaju se riječi: »Državni tajnik«.

Članak 9.

Vlada će uredbama urediti unutarnje ustrojstvo ureda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/03-01/03
Zagreb, 22. prosinca 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.