Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

NN 199/2003 (22.12.2003.), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

HRVATSKI SABOR

3190

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Proglašavam Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 22. prosinca 2003. godine.

Broj: 01-081-03-4189/2
Zagreb, 22. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustrojavaju ministarstva i državne upravne organizacije te se određuje njihov djelokrug.

Članak 2.

Ministarstva jesu:

1. Ministarstvo vanjskih poslova,

2. Ministarstvo financija,

3. Ministarstvo obrane,

4. Ministarstvo unutarnjih poslova,

5. Ministarstvo pravosuđa,

6. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,

7. Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,

8. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,

9. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

10. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,

11. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

12. Ministarstvo kulture,

13. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

14. Ministarstvo europskih integracija.

Članak 3.

Državne upravne organizacije jesu:

1. Državna geodetska uprava,

2. Državni hidrometeorološki zavod,

3. Državni zavod za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo,

4. Državni zavod za statistiku,

5. Državni inspektorat.

Članak 4.

Ministarstvo vanjskih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: predstavljanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim kon­ferencijama; razvijanje i unaprjeđivanje odnosa Republike Hrvat­ske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima međunarodne suradnje država, praćenje razvitka međunarodnih gospodarskih odnosa; zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske i njezinih držav­ljana koji žive ili borave u inozemstvu te uspostav­ljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njiho­vim udrugama u drugim državama; razgovore i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, pripremu, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvija­nje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i konzularnim uredima stranih država; praćenje razvitka i sudjelovanje u raspravama iz međunarodnoga javnog i privatnog prava u zemlji i inozemstvu; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji, odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo, u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljeništva u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj, predlaže politiku poticanja i pomoći povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; pruža pomoć u njihovim poduzetničkim ulaganjima i aktivnostima kroz organiziranje i provođenje informativne, promidžbene i nakladničke djelatnosti s ciljem povratka i useljavanja; skrbi o zbrinjavanju starijih povratnika i useljenika; potiče povratak i useljavanje mladih te njihovo školovanje uz državnu potporu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 5.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu državnog proračuna; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna i izvanproračunskih fondova te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne uprave i samouprave; izvršavanje državnog prora­čuna; proračunsku kontrolu; državne računovodstvene standarde; izradu računskog plana, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća; upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, programiranje vanjskog i domaćeg zaduženja, pripremu i vođenje evidencije o emisiji državnih vrijednosnih papira, registriranje neposrednih i uvjetnih obveza države te praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova, evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s među­narodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; poticanje stranih ulaganja; sustavno praćenje elementarnih nepogoda i ratnih razaranja; vođenje registra koncesija; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja; porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i zabav­nih igara; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprječavanje pra­nja novca; nadzor nabave robe, usluga i ustupanja radova.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: ocjenu poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje mjera u svezi s djelotvornosti, ekonomičnosti i učinkovitosti njihovog poslovanja.

Ministarstvo u odnosu na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske obavlja i druge nadzorne i druge poslove koje mu odredi Vlada Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 6.

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje razvitka sustava obrane, izradu i usklađivanje planova obrane i planova za druge izvanredne okolnosti; procjenu ratnih i drugih opasnosti; ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvitak i uporabu Hrvatske vojske, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; pričuve proizvoda s posebnom namjenom za potrebe obrane, upravljanje i raspolaganje imovinom koja mu je povjerena; sustav uzbunjivanja i obavješćivanja; sustav vojne izobrazbe; mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka obrane; organiziranje posebnih veza za rukovođenje i kriptozaštitu; planiranje i izradu mjera mobilizacije i pripravnosti; novačenje, popunu i mobilizaciju oružanih snaga, tijela i organizacija, kadrovske i personalne poslove pričuvnih časnika i dočasnika; vojno školstvo; vojni sanitet; statusna i druga pitanja vojnih osoba i pričuvnih časnika; zdrav­stvenu zaštitu vojnih osoba i njihovih obitelji; znanstvenoistraži­vački rad za potrebe obrane, sustav financiranja obrane; inspekcijske poslove obrane.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 7.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: poslove policije i kriminalističke policije i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela; pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima; održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora; obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja; poslove sigurnosti prometa na cestama; nadzor državne granice; kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata; putne isprave za prelazak preko državne granice; održavanje javnih okupljanja; državljanstvo; izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanja prebivališta i boravišta građana; izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila; nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva; eksplozivne tvari; pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epide­mija­ma; poslove zaštite od požara; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; zaštitu ustavom utvrđenog poretka; poslove specijalne policije te nadzora nad radom zaštitarskih tvrtki.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 8.

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršaj­nog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene prekršajne sank­cije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste te informatizaciju pravosuđa.

Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaš­te­njem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih držav­ljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 9.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva vodi aktivnu politiku zapošljavanja, te obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na industriju, osim prehrambene i duhanske industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo, osim poljoprivrednoga; malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; usklađivanje aktivnosti u svezi s članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i stranih ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzetničkih zona; sustavno poticanje poduzetništva, stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača; stra­teš­ke robne zalihe; privatizaciju dionica i udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: uređivanje radnih odnosa; tržište rada i upošljavanje; odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove u svezi s njihovim povratkom i zapošljavanjem u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; zaštitu na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te sustav i politiku mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na: promicanje i sustavno unaprjeđivanje obrtništva, zadrugarstva, osim poljoprivrednoga, malog i srednjeg poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrt­ništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; ostvarivanje međunarodne suradnje; pro­ved­bu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u oblasti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 10.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sveobuhvatne mjere zaštite Jadranskog mora, otoka i priobalja, analizu gospodarenja morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, nadzor nad provedbom postupka koncesija na području gospodarskog pojasa i koncesija za podizanje ribogojilišta, unutarnji i međunarodni pomorski, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopneni robno-transportni centri; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; telekomunikacije i poštu; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija; donošenje podzakonskih propisa o koncesijama za obavljanje usluga u javnim telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; među­narodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog i telekomunikacijskog prometa te nadzor radijskih frekvencija; poslove Obalne straže (lučkih kapetanija).

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, nautičkoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unaprjeđivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unaprjeđivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značenja za Republiku Hrvat­sku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje; organiziranje tome odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja vodoprivredne prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije, te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na obnovu objekata infrastrukture i javne namjene te drugih objekata uništenih ratnim djelovanjima značajnim za razvitak tih područja te s njima zemljopisno i gospodarski povezanih područja, kao i stručne poslove koji se odnose na razvitak i obnovu gospodarski zaostajućih područja i područja stradalih u Domovinskom ratu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 11.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: poljoprivredu; ruralni razvitak; prehrambenu i duhansku industriju; ribarstvo; veterinarstvo; kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zdravstvenu ispravnost hrane životinjskog podrijetla i stočne hrane; poljoprivredno i šumsko zemljište; poslove granične inspekcije zaštite bilja i granične veterinarske inspekcije; pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova; uređivanje pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; šumarstvo i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na poljoprivredu, ribarstvo, šumarstvo i lovstvo, kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i veterinarstvo; provedbu mjera poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima svjetske trgovinske organizacije; uređenje i koordiniranje sufinanciranja poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima; poljoprivredno zadrugarstvo; zaštitu i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja; zaštitu poljoprivrednog zemljišta; propisivanje načina vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu; poslove gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države; prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu; propisivanje uvjeta za proizvodnju vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; provođenje mjera radi otkrivanja i sprečavanje pojava zaraznih bolesti životinja, te propisivanje uvjeta i načina pro­vođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granice ribolovnih zona te propisivanje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u ribolovu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvitka s odgovarajućim politikama EU; provodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i projekte CARDS programa i ostalih oblika međunarodne pomoći i sporazuma u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvitak, šumarstvo i ribarstvo EU; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica; ustanovljavanje i dodjeljivanje lovišta na površinama u vlasništvu države; propisivanje uvjeta i kontrolu životinja u proizvodnji i klanju te preradi proizvoda životinjskog podrijetla; uvjete za utovar, istovar, pretovar i prijevoz životinja; koordiniranje rada poljoprivredne savjetodavne službe, unapređenje poljoprivrednog zadrugarstva i svih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu; vodi pregovore iz područja poljoprivrede i ribarstva unutar Svjetske trgovinske organizacije kao i u okviru procesa pristupanja Republike Hrvatske EU.

Ministarstvo obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; zaštitu voda i zaštitu mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgrad­nje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; inspekcijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 12.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, izrada prijedloga strategije za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša, osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša; ostvarivanje među­narodne suradnje u zaštiti okoliša; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje regionalnoga prostornog razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, inspekcijske poslove prostornog uređenja; informacijski sustav o prostoru, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, surađuje u izradi dokumenata prostornog uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornog uređenja, uređenje naselja, te uređuje i korištenje građevinskog zemljišta.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera ko­ji sudjeluju u gradnji, praćenje i analiziranje kvalitete građevin­skih i projektantskih usluga u graditeljstvu; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje te provodi upravni postupak iz područja stanovanja i komunalnog gospodarstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike u graditeljstvu, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; socijalnih i službenih stanova; provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji, komunalno gospodarstvo; politiku, praćenje i unapređenje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 13.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje državnih i stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalis­tičko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama; referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstvenoinspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova; pro­izvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: socijalnu skrb i sustav socijalne politike; zaštitu invalidnih osoba, civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata; zaštitu vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata; zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990. i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 14.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nastavne planove i programe; udžbenike, normative i standarde te druge za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; stručno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika; učenički standard; inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju; osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, smještaj, prehranu i druga pitanja životnoga i radnoga studentskog standarda te inspekcijske poslove visoke naobrazbe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstveno-teh­ničkih informacija i komunikacija; razvitak znanstvenoistraživačkih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa neprestane istraživačke djelatnosti i ugovornih projekata u svrhu ostvarivanja Nacionalnoga znanstvenoistraživačkog programa te znanstvenih projekata od posebnog interesa; planiranje, usklađivanje i provođenje razvitka informatičke djelatnosti i njezino povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvat­skoj; planiranje i usklađivanje tehnološkog razvitka u Republici Hr­vatskoj; praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, teh­ničke i tehnološke suradnje sa stranim zemljama i međunarod­nim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima; upu­ćivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Repub­lici Hrvatskoj, evidenciju i suradnju s našim stručnjacima u svijetu; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvitak športa i tjelesne kulture; zaštitu i unapređenje zdravlja djece, mladeži i odraslih te na djelatnost udruga u području športa.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja, vještina, te djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 15.

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obav­ljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaš­tićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug posebnim zakonom.

Članak 16.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pitanja posmrtne dodjele i promicanja, odnosno dodjele i promicanje u činove oružanih snaga Republike Hrvatske poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, odnosno hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, sukladno posebnim propisima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima za njihov povratak.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i obiteljskih centara, usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istra­živanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje i učvršćivanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvo­jeno, zaštitu djece o kojima se roditelji valjano ne brinu, zašti­tu djece društveno neprihvatljivog ponašanja te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, borbu protiv ovisnosti i suzbijanje zloporabe droga, kao i usklađivanje praćenja izvršenja obveza preuzetih među­narodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 17.

Ministarstvo europskih integracija sudjeluje, u suradnji i koordinaciji s Ministarstvom vanjskih poslova, u obavljanju upravnih i drugih poslova koji se odnose na proces približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ministarstvo sudjeluje u razgovorima i pregovorima s predstav­nicima Europske unije i Vijeća Europe, odnosno u pripremi i izvršavanju međunarodnih obveza između Republike Hrvatske i Europske unije, te Republike Hrvatske i Vijeća Europe.

Ministarstvo sudjeluje u koordinaciji i poticanju suradnje državnih tijela s Europskom unijom, kao i održavanju i razvijanju veza s predstavnicima Europske unije u Republici Hrvatskoj; koordinaciji radnih tijela Vlade, tijela državne uprave i tijela lokalne uprave i samouprave u poslovima iz njihovog djelokruga koji su u vezi s europskim integracijama; koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i izvršavanje obveza po preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; pruža informacije o Europskoj uniji i Vijeću Europe te o procesu približavanja Republike Hrvat­ske Europskoj uniji i suradnju s Vijećem Europe; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, koordinira programe pomoći i suradnje s Europskom unijom.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

DJELOKRUG DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Članak 18.

Državna geodetska uprava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: geodetske i katastarske poslove, a posebice na izradu, obnovu i održavanje izmjere i katastra nekretnina; informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava; topografsko-hidrografsku kartografiju; vođenje geodetske dokumentacije; vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i vodova; geodetsko-katastarske poslove za državnu granicu; razvitak i primjenu tehnologije geodetske izmjere u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima se zasnivaju ili ostvaruju intervencije u prostoru.

Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 19.

Državni hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje hidrometeoroloških podataka; istraživanje atmosfere i vodnih resursa; primjenu meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena; obavljanje međunarodnih poslova iz područja hidrologije i meteorologije od interesa za Republiku Hrvatsku.

Državni zavod osigurava i stručno, tehničko i tehnološko jedinstvo obavljanja hidroloških i meteoroloških poslova.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 20.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mje­riteljstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: normizaciju, ovlašćivanje (akreditaciju), certificiranje, mjeriteljstvo i nad­zor predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava normizacije, ovlašćivanje, certificiranja i mjeriteljstva; uspostavljanje i održavanje državnih etalona fizikalnih veli­čina i osiguranje njihove sljedivosti; izdavanje i prihvaćanje normi; uspostavljanje i vođenje središnjega dokumentacijskog i informacijskog sustava o hrvatskim i prihvaćenim normama; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor nad certifikacijskim sustavima; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor u djelatnostima normizacije i mjeriteljstva; nakladništvo i distribuciju izdanja u području normizacije, certificiranja i mjeriteljstva.

Državni zavod obavlja i upravne i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu industrijskog vlasništva; izume i znakove raz­likovanja – modela i uzoraka, robnih i uslužnih žigova te oznake podrijetla proizvoda; informacijsko-dokumentacijske poslove koji se odnose na prikupljanje, sređivanje i stavljanje na uvid patentne dokumentacije zainteresiranim subjektima i druge oblike diseminacije informacija iz područja intelektualnog vlasništva; poslove među­narodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, posebice sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI); poslove koji se odnose na pripreme, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva.

Državni zavod obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: autorska i srodna prava (prava autora, prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, pravo organizacija za radiodifuziju).

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 21.

Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: pripremu i provedbu programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske, a posebice prikuplja, obrađuje, čuva, analizira, objavljuje i daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda; unapređi­vanje statističkih metoda; izgrađivanje statističkoga informacijskoga sustava kao dijela sustava informiranja; uvođenje i vođenje administrativnih i statističkih registara; davanje metodoloških i drugih stručnih uputa za statistička istraživanja i nadzor nad njihovim provođenjem, razmjenjivanje statističkih podataka s drugim državnim i međunarodnim organizacijama.

Državni zavod obavlja i stručne poslove koji se odnose na: analizu i prognozu makroekonomskih kretanja u nacionalnom gospodarstvu.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 22.

Državni inspektorat obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: nadzor nad obavljanjem poslova u prometu robom; nad­zor nad primjenom propisa o radu i zaštiti na radu; elektroenergetici, rudarstvu, istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina, posudama pod tlakom; te obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Državni inspektorat obavlja i druge poslove koji su mu stav­ljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Članak 23.

Za Državnu geodetsku upravu nadležan je ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Nadzor nad radom Državne geodetske uprave vrši Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Za Državni hidrometeorološki zavod, Zavod za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo i Državni zavod za statistiku nadležan je ministar znanosti, obrazovanja i športa. Nadzor nad radom Državnoga hidrometeorološkog zavoda, Zavoda za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo i Državnog zavoda za statistiku obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Nadzor nad radom ostalih državnih upravnih organizacija vrši Vlada Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona:

Ministarstvo gospodarstva nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nastav­lja s radom kao Ministarstvo obitelji, branitelja i međuge­neracijske solidarnosti,

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva nastavlja s radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nastavlja s radom kao Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave nastav­lja s radom kao Ministarstvo pravosuđa,

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

Ministarstvo prosvjete i športa nastavlja s radom kao Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Ministarstvo zdravstva nastavlja s radom kao Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju s radom kao posebna ministarstva:

Ministarstvo turizma,

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo,

Ministarstvo znanosti i tehnologije,

Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo.

Članak 26.

Poslove Državne uprave za vode preuzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, poslove Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži preuzima Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, poslove Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo preuzima Državni zavod za intelektualno vlasništvo, normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 27.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana uredbama urediti unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Čelnici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, dužni su donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Unutarnje ustrojstvene jedinice tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug, nastavljaju s radom u sastavu minis­tarstava i državnih upravnih organizacija u kojima su ustrojeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, do stupanja na snagu akata iz stavka 2. ovoga članka.

Državni službenici i namještenici tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo ili djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim služ­be­ni­č­kim, odnosno radnim mjestima i zadržavaju plaće prema do­sa­dašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku o unutarnjem redu iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 28.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, preuzimaju središnja tijela državne uprave koja preuzimaju poslove na temelju ovoga Zakona, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 29.

Do donošenja državnog proračuna za 2004. godinu tijela državne uprave koja nastavljaju s radom financirat će se na temelju odluke o privremenom financiranju koju je donio Hrvatski sabor.

Sredstva osigurana odlukom o privremenom financiranju za rad tijela državne uprave koja prestaju s radom preraspodijelit će se na novoosnovana tijela državne uprave ili tijela državne uprave koja preuzimaju poslove ukinutih samostalnih tijela državne uprave, razmjerno preuzetom djelokrugu.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama izvrši preraspodjelu sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 48/99. i 15/00.).

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/07
Zagreb, 22. prosinca 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.