Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

NN 199/2003 (22.12.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

HRVATSKI SABOR

3191

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 22. prosinca 2003. godine.

Broj: 01-081-03-4188/2
Zagreb, 22. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93., 92/96., 48/99., 15/00. i 59/01.), članak 3. mijenja se i glasi:

»Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: središnji državni uredi), državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.

Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije središnja su tijela državne uprave, a uredi državne uprave su prvostupanjska tijela državne uprave u županijama.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »njihovi zamjenici« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici«.

Članak 3.

U članku 17. iza riječi: »ministri« dodaju se riječi: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 4.

U članku 22. stavku 1. točki 1. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »središnji državni uredi«.

U stavku 2. iza riječi: »ministarstvo« dodaju se riječi: »središnji državni ured«.

Članak 5.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvat­ske.

Državni tajnik za svoj rad odgovara Vladi i ministru.

Ukoliko je u ministarstvu imenovano više državnih tajnika, ministar će odrediti koji će ga od tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.«

Članak 6.

Iza članka 44. dodaje se podnaslov i članak 44.a koji glase:

»Središnji državni uredi

Članak 44.a

Središnji državni uredi ustrojavaju se za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja koja su od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade.

Središnjim državnim uredima upravljaju državni tajnici.«

Članak 7.

U članku 52. stavku 3. riječ: »ministra« zamjenjuje se rije­či­ma: »državnog tajnika«.

U stavku 4. riječ: »ministru« zamjenjuje se riječima: »držav­nom tajniku«.

Članak 8.

U članku 53. riječ: »ministarstvo« zamjenjuje se s riječima: »središnji državni ured za upravu«.

Članak 9.

U članku 55. stavku 1. i 3. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječima: »državni tajnik«.

Članak 10.

U članku 61. stavku 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. za središnji državni ured, državni tajnik,«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 11.

U članku 63. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »središnji državni uredi«.

Članak 12.

U članku 64. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »središnji državni uredi«.

Članak 13.

U članku 65. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »središnji državni uredi«.

Članak 14.

Zamjenici ministra nastavljaju obnašati svoju dužnost do imenovanja državnih tajnika sukladno novom zakonu.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će državne tajnike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-01/06
Zagreb, 22. prosinca 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.