Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu

NN 200/2003 (23.12.2003.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3194

Na temelju članka 46. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 154/2002 i 147/2003) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donijela

  ODLUKU

o preraspodjeli sredstava planiranih u DrŽavnom proraČunu Republike Hrvatske za 2003. godinu

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih Razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvat­ske za 2003. godinu (»Narodne novine«, broj 154/2002 i 147/2003).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, preraspodijelit će se kako slijedi:

 

                                                                                                                                             Plan za 2003.   Povećanje/ Novi plan za

                                                                                                                                  Smanjenje       2003.

010    HRVATSKI SABOR                                                                                              81 025 223         -1 181 114        79 844 109

05       Hrvatski sabor                                                                                                        81 025 223         -1 181 114        79 844 109

A        501000   POSLOVANJE HRVATSKOG SABORA                                       81 025 223         -1 181 114        79 844 109

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 63 603 600              -764 119           62 839 481

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          890 000              -273 795                616 205

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      9 517 391              -178 282             9 339 109

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 044 232                -20 218             1 024 014

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         1 350 000                 16 000             1 366 000

           3291         Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.    4 620 000                 39 300             4 659 300

015    PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE                                                       13 704 279         -1 066 494        12 637 785

05       Ured Predsjednika Republike Hrvatske                                                            13 704 279         -1 066 494        12 637 785

A        504000   POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA                                      12 646 633         -1 007 033        11 639 600

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 10 516 250              -659 900             9 856 350

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          380 108              -211 651                168 457

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 579 933              -124 451             1 455 482

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           170 342                -11 031                159 311

A        504001   TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA      1 057 646              -59 461              998 185

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          264 671                -43 835                220 836

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         714 585                -14 170                700 415

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             78 390                  -1 456                  76 934

016    OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA                                                                            36 630 818         -1 479 040        35 151 778

05       Obavještajna agencija                                                                                            36 630 818         -1 479 040        35 151 778

017    USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE                                                        14 279 142            -302 548        13 976 594

05       Ustavni sud Republike Hrvatske                                                                         14 279 142            -302 548        13 976 594

A        506000   OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA I DRUGIH                            14 279 142            -302 548        13 976 594

                            PROPISA S USTAVOM

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 11 390 438              -167 576           11 222 862

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                            779 257                  -2 057                777 200

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 895 740              -114 837             1 780 903

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           213 707                -18 078                195 629

018    AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA                                    4 904 825            -673 151           4 231 674

05       Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja                                                               4 904 825            -673 151           4 231 674

A        507008   ZAŠTITA SLOBODNOG TRŽIŠNOG NATJECANJA                   4 904 825            -673 151           4 231 674

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 993 850              -421 290             2 572 560

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         466 754                -80 364                386 390

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             49 571                  -7 374                  42 197

           3223         Energija                                                                                                              50 000                  -2 734                  47 266

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                               20 000                  -2 000                  18 000

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               200 000                -10 000                190 000

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                              260 000                  -2 000                258 000

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                    80 000                  -2 666                  77 334

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      128 650                -19 476                109 174

           3239         Ostale usluge                                                                                                  100 000                -10 000                  90 000

           3291         Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.       531 000              -111 880                419 120

           3294         Članarine                                                                                                           15 000                  -2 000                  13 000

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                10 000                  -1 367                    8 633

019    PROTUOBAVJEŠTAJNA AGENCIJA                                                             26 774 000            -830 275        25 943 725

05       Protuobavještajna agencija                                                                                   26 774 000            -830 275        25 943 725

020    VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                                                                     61 534 432         -2 940 956        58 593 476

05       Vlada Republike Hrvatske                                                                                      7 872 385            -305 607           7 566 778

A        508000   OSNOVNA DJELATNOST VLADE                                                    7 872 385            -305 607           7 566 778

                            REPUBLIKE HRVATSKE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   6 628 723              -217 197             6 411 526

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          157 000                -32 669                124 331

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         978 776                -49 744                929 032

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           107 886                  -5 997                101 889

06       Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske                                                   1 660 505              -76 226           1 584 279

A        696002   POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA                                         1 660 505              -76 226           1 584 279

                            VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   1 384 242                -51 864             1 332 378

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            40 220                -10 035                  30 185

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         212 549                -12 665                199 884

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             23 494                  -1 662                  21 832

10       Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge                                                             325 221              -34 151              291 070

A        509000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE                               325 221              -34 151              291 070

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      267 481                -23 446                244 035

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            11 502                  -5 662                    5 840

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           41 614                  -4 415                  37 199

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               4 624                     -628                    3 996

20       Ured za projekt sukcesije                                                                                          347 427              -16 687              330 740

A        512000   PROJEKT SUKCESIJE                                                                             347 427              -16 687              330 740

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      286 512                  -4 562                281 950

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            11 065                  -9 465                    1 600

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           44 744                  -2 205                  42 539

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               5 106                     -455                    4 651

25       Ured za nacionalne manjine                                                                                    1 383 395            -353 031           1 030 364

A        513000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA                                             1 207 645            -233 031              974 614
NACIONALNE MANJINE
                                                                                       

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      543 670                -21 207                522 463

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            12 531                  -5 931                    6 600

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           83 308                  -5 096                  78 212

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               9 328                     -797                    8 531

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                     558 808              -200 000                358 808

A        513003   KULTURNO STVARALAŠTVO NACIONALNIH                               175 750            -120 000                55 750

                            ZAJEDNICA I MANJINA

           3293         Reprezentacija                                                                                                132 750                -90 000                  42 750

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       43 000                -30 000                  13 000

26       Ured Vlade Republike Hrvatske za hrvatske manjine                                          124 955            -124 955                           0

A        697001   POSLOVANJE UREDA VLADE REPUBLIKE                                      124 955            -124 955                           0

                            HRVATSKE ZA HRVATSKE MANJINE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                        66 000                -66 000                           0

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                              1 000                  -1 000                           0

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           10 230                -10 230                           0

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               1 125                  -1 125                           0

           3211         Službena putovanja                                                                                         10 000                -10 000                           0

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   600                     -600                           0

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 10 000                -10 000                           0

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 10 000                -10 000                           0

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                      3 000                  -3 000                           0

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                        10 000                -10 000                           0

           3293         Reprezentacija                                                                                                    1 000                  -1 000                           0

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                         1 000                  -1 000                           0

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                  1 000                  -1 000                           0

30       Ured za zakonodavstvo                                                                                             1 783 689              -59 744           1 723 945

A        514000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA ZAKONODAVSTVO     1 783 689              -59 744           1 723 945

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   1 471 864                -14 671             1 457 193

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            60 470                -32 685                  27 785

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         225 843                -10 521                215 322

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             25 512                  -1 867                  23 645

35       Ured za opće poslove Vlade i Hrvatskog sabora                                                20 737 642            -687 145        20 050 497

A        515000   OPĆI POSLOVI VLADE I HRVATSKOG SABORA                    20 737 642            -687 145        20 050 497

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 16 739 000              -332 422           16 406 578

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       1 130 254              -196 061                934 193

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 584 622              -142 881             2 441 741

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           283 766                -15 781                267 985

42       Ured za protokol Vlade RH                                                                                         748 215            -116 333              631 882

A        686000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA                                                       748 215            -116 333              631 882

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      619 506                -90 966                528 540

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            21 597                  -6 955                  14 642

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           96 088                -16 066                  80 022

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             11 024                  -2 346                    8 678

44       Ured Vlade RH za unutarnji nadzor                                                                         715 076              -29 577              685 499

A        687000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA UNUTARNJI NADZOR     715 076              -29 577              685 499

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      589 950                -13 585                576 365

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            16 000                  -4 400                  11 600

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           98 272                -10 383                  87 889

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             10 854                  -1 209                    9 645

46       Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom                                             11 721 454            -610 365        11 111 089

A        691000   OSNOVNA DJELATNOST DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE        11 721 454            -610 365        11 111 089

                            SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 548 063              -316 506             2 231 557

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            20 000                  -5 200                  14 800

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           370 173                -26 952                343 221

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         396 334                -46 746                349 588

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             43 943                  -6 261                  37 682

           3211         Službena putovanja                                                                                       841 098              -100 000                741 098

           3223         Energija                                                                                                         2 450 000              -200 000             2 250 000

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                           2 356 900               181 300             2 538 200

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  2 694 943                -90 000             2 604 943

50       Ured za odnose s javnošću                                                                                       1 854 701              -99 702           1 754 999

A        518000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA ODNOSE                          1 854 701              -99 702           1 754 999
S JAVNOŠĆU
                                                                                          1 854 701              -99 702           1 754 999

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   1 548 924              -113 760             1 435 164

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            42 868                -11 620                  31 248

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         236 806                 22 051                258 857

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             26 103                   3 627                  29 730

           51            Ured za internetizaciju                                                                              856 738              -13 566              843 172

A        677000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA INTERNETIZACIJU           856 738              -13 566              843 172

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      720 976                  -5 711                715 265

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            14 000                  -4 400                    9 600

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         109 344                  -2 711                106 633

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             12 418                     -744                  11 674

52       Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske                                                   565 933              -24 737              541 196

A        680000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA                                                565 933              -24 737              541 196
STRATEGIJU RAZVITKA
REPUBLIKE HRVATSKE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      471 797                -13 233                458 564

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            12 820                  -6 420                    6 400

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           72 468                  -3 742                  68 726

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               8 848                  -1 342                    7 506

56       Ured za državnu imovinu                                                                                         3 372 037            -689 323           2 682 714

A        520000   UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM          3 372 037            -689 323           2 682 714

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 952 945              -646 566             2 306 379

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         361 209                -22 122                339 087

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             57 883                -20 635                  37 248

60       Ured Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale                                      3 171 184             456 023           3 627 207

A        522000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA                                                577 368              -88 977              488 391

                            ZATOČENE I NESTALE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      466 537                -51 940                414 597

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           72 286                -10 256                  62 030

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               8 545                  -1 781                    6 764

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                        30 000                -25 000                    5 000

A        522002   EKSHUMACIJA I IDENTIFIKACIJA                                                  2 593 816             545 000           3 138 816

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  2 593 816               545 000             3 138 816

86       Ured za suradnju s Međunarod. sudom pravde i                                                     606 061              -39 185              566 876

           Međunarod. kaznenim sudom

A        529000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA SURADNJU                         606 061              -39 185              566 876

                            SA SUDOM

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      508 505                -26 147                482 358

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            11 859                  -7 459                    4 400

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           76 872                  -4 648                  72 224

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               8 825                     -931                    7 894

87       Ured za ljudska prava                                                                                                  826 030                 -6 760              819 270

A        681000   ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA                                                                 826 030                 -6 760              819 270

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      681 184                     -566                680 618

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            25 731                  -3 737                  21 994

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         107 622                  -2 185                105 437

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             11 493                     -272                  11 221

88       Ured zastupnika Vlade RH pred Europskim sudom                                              626 065              -28 159              597 906

           za ljudska prava                                                                                                                          

A        682000   ZASTUPANJE VLADE                                                                              626 065              -28 159              597 906

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      521 933                -18 377                503 556

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            16 395                  -2 871                  13 524

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           78 205                  -5 314                  72 891

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               9 532                  -1 597                    7 935

89       Ured za socijalno partnerstvo                                                                                    473 464              -17 230              456 234

A        685000   SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO                                 473 464              -17 230              456 234

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      390 269                  -6 391                383 878

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            16 055                  -7 371                    8 684

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           60 654                  -3 245                  57 409

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               6 486                     -223                    6 263

90       Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga                                                         582 619                 -1 092              581 527

A        530000   SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA                             582 619                 -1 092              581 527

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      491 111                     -128                490 983

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                              7 439                       -39                    7 400

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                           75 014                       -33                  74 981

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               9 055                     -892                    8 163

98       Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u RH                                    1 179 636              -63 404           1 116 232

A        536000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA SURADNJU S                  1 179 636              -63 404           1 116 232

                            MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      954 390                -34 146                920 244

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            58 796                -16 137                  42 659

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         149 820                -11 657                138 163

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             16 630                  -1 464                  15 166

025    MINISTARSTVO FINANCIJA                                                                      3 210 114 502     160 553 851   3 370 668 353

05       Ministarstvo financija                                                                                           63 989 600      -10 074 162        53 915 438

K        303331   PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA       25 234 550         -4 924 029        20 310 521

                            U JUGOISTOČNOJ EUROPI -  (ZAJAM IBRD - UDIO RH)

           4212         Poslovni objekti                                                                                        25 234 550           -4 924 029           20 310 521

A        538000   UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                         38 755 050         -5 150 133        33 604 917

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 32 800 000           -3 689 419           29 110 581

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      5 400 000           -1 350 357             4 049 643

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           555 050              -110 357                444 693

06       Ministarstvo financija - ostali izdaci države                                                2 573 011 205     203 128 063   2 776 139 268

A        539019   TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA                                                   305 303 000        71 116 799      376 419 799

           3851         Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                      305 303 000          71 116 799         376 419 799

A        539060   POTICAJ ZA OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE                            20 000 000         -3 862 945        16 137 055

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                        20 000 000           -3 862 945           16 137 055

A        539153   IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU - KAMATE               1 362 105 092      -28 825 986   1 333 279 106

           3413         Kamate za izdane obveznice                                                               1 362 105 092         -28 825 986      1 333 279 106

A        539157   PRIMLJENI ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I                  240 796 077         -9 273 460      231 522 617
OSTALIH
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN
JAVNOG SEKTORA - OTPLATA KAMATE

           3423         Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih                              240 796 077           -9 273 460         231 522 617

                            financijskih institucija izvan javnog sektora

A        539161   USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE                                150 500 000         -6 354 767      144 145 233

                            PODATAKA (FINA, GZAOP)

           3238         Računalne usluge                                                                                   150 500 000           -6 354 767         144 145 233

A        539164   IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI                45 686 417         -1 661 235        44 025 182

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                 45 686 417           -1 661 235           44 025 182

A        539234   KOLEKTIVNI UGOVORI - ISPLATE NEPREDVIĐENIH               9 820 619     188 470 141      198 290 760

                            OBVEZA

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       9 820 619        188 470 141         198 290 760

A        539272   TROŠKOVI PREUSTROJA (TRANZICIJA                                 438 800 000         -6 480 484      432 319 516

                            MINISTARSTVA OBRANE)

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                   438 800 000           -6 480 484         432 319 516

10       Carinska uprava                                                                                                   269 670 000      -16 605 649      253 064 351

A        540000   OSNOVNA DJELATNOST CARINSKE UPRAVE                      269 670 000      -16 605 649      253 064 351

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               222 442 491         -12 647 720         209 794 771

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       8 750 000           -1 134 292             7 615 708

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                        1 550 000                -97 245             1 452 755

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    33 192 086           -2 374 896           30 817 190

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        3 735 423              -351 496             3 383 927

15       Porezna uprava                                                                                                     303 443 697      -15 894 401      287 549 296

A        541000   IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                   303 443 697      -15 894 401      287 549 296

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               248 125 876         -11 288 885         236 836 991

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                     13 400 000           -1 566 381           11 833 619

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    37 999 377           -2 964 823           35 034 554

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        3 918 444                -74 312             3 844 132

030    MINISTARSTVO OBRANE                                                                                67 559 549      -21 600 000        45 959 549

05       Ministarstvo obrane                                                                                               60 627 459      -21 050 000        39 577 459

A        545003   OBUKA I IZOBRAZBA                                                                         3 153 796            -550 000           2 603 796

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                  773 398                -50 000                723 398

           3239         Ostale usluge                                                                                            2 380 398            -500 000           1 880 398

A        545005   IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE                            7 500 000         -7 500 000                           0

           3239         Ostale usluge                                                                                               7 500 000           -7 500 000                           0

A        545006   LOGISTIČKA PODRŠKA                                                                   26 873 346      -12 800 000        14 073 346

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         21 609 626         -12 000 000             9 609 626

           3234         Komunalne usluge                                                                                      5 263 720              -800 000             4 463 720

A        545007   UPRAVNI POSLOVI I ADMINISTRACIJA                                    23 100 317            -200 000        22 900 317

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                          18 202 970                -60 000           18 142 970

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                   4 157 347              -100 000             4 057 347

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                              740 000                -40 000                700 000

30       Zrakoplovno-tehnički zavod                                                                                    6 932 090            -550 000           6 382 090

A        693001   OPREMANJE I MODERNIZACIJA                                                     6 932 090            -550 000           6 382 090

           3226         Vojna oprema                                                                                               6 932 090              -550 000             6 382 090

035    MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I                                  123 194 301      -10 518 311      112 675 990

           GRADITELJSTVO

05       Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo                                      111 860 600         -8 654 508      103 206 092

A        549000   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                             20 849 600         -1 654 508        19 195 092

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 13 301 400              -514 536           12 786 864

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                            536 500                -45 264                491 236

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          464 800                -77 018                387 782

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 055 600              -155 962             1 899 638

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           234 400                -25 728                208 672

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                           4 256 900              -836 000             3 420 900

K        549019   STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ                               80 170 000         -4 000 000        76 170 000

                            DOMOVINSKOG RATA

           4211         Stambeni objekti                                                                                        80 170 000           -4 000 000           76 170 000

K        549021   OBNOVA ŠKOLA (ZAJAM CEB II - UDIO RH)                            10 841 000         -3 000 000           7 841 000

           4212         Poslovni objekti                                                                                        10 841 000           -3 000 000             7 841 000

10       Uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice                                                  11 333 701         -1 863 803           9 469 898

A        550000   ZBRINJAVANJE PROGRANIKA, POVRATNIKA I                     11 333 701         -1 863 803           9 469 898

                            IZBJEGLICA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   8 851 221           -1 551 441             7 299 780

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 284 914              -250 732             1 034 182

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           175 235                -61 630                113 605

           3211         Službena putovanja                                                                                         29 167                -13 635                  15 532

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                            427 700                -79 310                348 390

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                20 370                  -2 397                  17 973

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 78 039                 15 163                  93 202

           3223         Energija                                                                                                            128 040                  -8 418                119 622

           3224         Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                             48 500                 13 377                  61 877

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 40 740                   6 532                  47 272

           3234         Komunalne usluge                                                                                           83 420                 11 252                  94 672

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                  126 100                 33 743                159 843

           3238         Računalne usluge                                                                                              2 425                 17 394                  19 819

           3293         Reprezentacija                                                                                                  18 430                 24 003                  42 433

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                  9 700                  -8 891                       809

           3433         Zatezne kamate                                                                                                   9 700                  -8 813                       887

040    MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                                                    2 046 015            -117 577           1 928 438

05       Ministarstvo unutarnjih poslova                                                                                  40 000                  1 200                41 200

A        553010   VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA                                                                40 000                  1 200                41 200

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                             40 000                   1 200                  41 200

10       Hrvatska vatrogasna zajednica                                                                              2 006 015            -118 777           1 887 238

A        554000   KOORDINACIJA HRVATSKOG VATROGASTVA                          957 675              -18 777              938 898

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      822 926                -15 507                807 419

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         121 454                  -2 965                118 489

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             13 295                     -305                  12 990

A        554003   PROTUPOŽARNA PREVENTIVA,                                                     1 048 340            -100 000              948 340

                            PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               168 000                -30 000                138 000

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      206 754                -40 000                166 754

           3239         Ostale usluge                                                                                                  673 586                -30 000                643 586

045    MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA                                                       64 615 364         -1 188 867        63 426 497

05       Ministarstvo vanjskih poslova                                                                              48 754 092            -699 090        48 055 002

A        556000   UPRAVE I TAJNIŠTVO                                                                      48 754 092            -699 090        48 055 002

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 38 404 915                     -498           38 404 417

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                         1 536 909              -162 109             1 374 800

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      5 960 296              -286 505             5 673 791

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           695 500                -70 272                625 228

           3223         Energija                                                                                                         1 698 712              -141 559             1 557 153

           3224         Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                           289 712                -24 143                265 569

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                22 112                  -1 843                  20 269

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                      145 936                -12 161                133 775

10       Diplomatsko-konzularna predstavništva                                                           15 861 272            -489 777        15 371 495

A        557000   DIPLOMATSKI I KONZULARNI POSLOVI U                              15 861 272            -489 777        15 371 495
INOZEMSTVU
                                                                                                           

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    14 950 736              -373 411           14 577 325

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           910 536              -116 366                794 170

046    MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ                                         24 984 081         -2 554 674        22 429 407

           DOMOVINSKOG RATA

05       Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata                                 24 984 081         -2 554 674        22 429 407

A        558000   UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                         12 484 081         -1 054 674        11 429 407

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 10 595 159              -745 370             9 849 789

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                              70 000                -70 000                           0

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 638 796              -215 324             1 423 472

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           180 126                -23 980                156 146

A        558007   UDŽBENICI ZA DJECU HRVATSKIH BRANITELJA                  12 500 000         -1 500 000        11 000 000

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                         12 500 000           -1 500 000           11 000 000

047    MINISTARSTVO ZA EUROPSKE INTEGRACIJE                                         12 739 138            -168 626        12 570 512

05       Ministarstvo za europske integracije                                                                12 739 138            -168 626        12 570 512

A        559000   UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                         12 739 138            -168 626        12 570 512

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 10 744 748                -84 515           10 660 233

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          223 000                -63 000                160 000

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 596 073                -19 517             1 576 556

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           175 317                  -1 594                173 723

050    MINISTARSTVO GOSPODARSTVA                                                            487 106 311      -38 924 459      448 181 852

05       Ministarstvo gospodarstva                                                                                  483 678 052      -37 568 414      446 109 638

K        310084   OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I                                     260 000              -21 667              238 333

           PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA

           4126         Ostala nematerijalna imovina                                                                       260 000                -21 667                238 333

A        560000   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                             15 097 040         -1 438 592        13 658 448

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 12 804 974           -1 080 172           11 724 802

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 065 453              -323 188             1 742 265

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           226 613                -35 232                191 381

A        560001   POTICANJE IZVOZA                                                                          13 634 095         -4 214 395           9 419 700

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                               1 740 000              -621 668             1 118 332

           3522         Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                    11 894 095           -3 592 727             8 301 368

A        560005   POTICANJE BRODOGRADNJE                                                    445 156 165      -30 000 000      415 156 165

           3522         Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                  445 156 165         -30 000 000         415 156 165

A        560008   RAZGRADNJA TEF - ŠIBENIK                                                           3 490 752            -868 064           2 622 688

           3522         Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                      3 490 752              -868 064             2 622 688

A        560024   PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O                                   40 000              -25 696                14 304

                            TRGOVINSKIM I S NJIMA POVEZANIM PITANJIMA
 IZMEĐU RH I EZ

           3211         Službena putovanja                                                                                         40 000                -25 696                  14 304

A        560029   POTICANJE IZVOZA I ULAGANJA - AGENCIJA                          6 000 000         -1 000 000           5 000 000

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                          6 000 000           -1 000 000             5 000 000

10       Ravnateljstvo za robne zalihe                                                                                 3 428 259         -1 356 045           2 072 214

A        561000   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ROBNIM                             3 428 259         -1 356 045           2 072 214

                            ZALIHAMA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 834 700           -1 145 770             1 688 930

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            88 425                -15 603                  72 822

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                             20 670                  -8 711                  11 959

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         410 190              -159 252                250 938

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             53 024                -25 459                  27 565

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                    21 250                  -1 250                  20 000

051    MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO      12 517 845            -547 846        11 969 999

05       Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo                                          12 517 845            -547 846        11 969 999

A        563024   PROMICANJE PODUZETNIŠTVA KOD                                           1 000 000            -650 000              350 000

                            PODUZETNIKA - POČETNIKA

           3863         Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima,                                1 000 000              -650 000                350 000

                            malim i srednjim poduzetnicima

A        563043   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                               7 517 845            -547 846           6 969 999

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   6 362 558              -403 751             5 958 807

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 040 974              -129 853                911 121

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           114 313                -14 242                100 071

A        563055   UNAPRJEĐENJE SUSTAVA KVALITETE                                        4 000 000             650 000           4 650 000

           3863         Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima,                                4 000 000               650 000             4 650 000

                            malim i srednjim poduzetnicima

055    MINISTARSTVO KULTURE                                                                             360 267 191              -39 920      360 227 271

05       Ministarstvo kulture                                                                                             32 191 428             649 583        32 841 011

K        310252   INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA                                             1 750 000             250 000           2 000 000

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                       1 750 000               250 000             2 000 000

A        564000   OPĆI POSLOVI MINISTARSTVA KULTURE                               25 441 428             649 583        26 091 011

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 24 901 428                -33 007           24 868 421

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          540 000               682 590             1 222 590

K        564001   OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA                                     3 500 000             750 000           4 250 000

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                       3 500 000               750 000             4 250 000

K        564002   OBNOVA PALAČE RESTIĆ U DUBROVNIKU                                1 500 000         -1 000 000              500 000

           4212         Poslovni objekti                                                                                          1 500 000           -1 000 000                500 000

10       Programska djelatnost kulture                                                                        328 075 763            -689 503      327 386 260

A        565002   PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA                                         185 798 828          1 250 745      187 049 573

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                      185 798 828            1 250 745         187 049 573

A        565014   OPĆI POSLOVI USTANOVA KULTURE                                     125 943 600          2 393 087      128 336 687

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 87 450 000                  -6 913           87 443 087

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       1 693 600            1 200 000             2 893 600

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni                                   2 800 000               200 000             3 000 000

                            život

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                        34 000 000            1 000 000           35 000 000

A        565015   ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE                        16 333 335         -4 333 335        12 000 000
UMJETNIK
A                                                                                                              

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                         16 333 335           -4 333 335           12 000 000

060    MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA                                 68 648 820         -7 907 876        60 740 944

05       Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva                                                              68 648 820         -7 907 876        60 740 944

K        320088   OPREMANJE LABORATORIJA ZA UTVRĐIVANJE                   1 500 000         -1 500 000                           0

                            KAKVOĆE SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA

           4224         Medicinska i laboratorijska oprema                                                         1 500 000           -1 500 000                           0

A        568000   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                             58 648 820            -907 876        57 740 944

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 50 098 347              -519 075           49 579 272

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      7 729 924              -376 270             7 353 654

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           820 549                -12 531                808 018

K        568053   IZGRADNJA HLADNJAČA S KONTROLIRANOM                      7 000 000         -4 000 000           3 000 000

                            ATMOSFEROM (ULO HLADNJAČE)

           4212         Poslovni objekti                                                                                          7 000 000           -4 000 000             3 000 000

K        568068   PROJEKT IZGRADNJE RIBARSKIH VELETRŽNICA                  1 000 000         -1 000 000                           0

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                          1 000 000           -1 000 000                           0

K        568072   SUFINANCIRANJE IZGRADNJE                                                           300 000            -300 000                           0

                            HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA

           4212         Poslovni objekti                                                                                             300 000              -300 000                           0

T         568080   AGENCIJA ZA HRANU                                                                             200 000            -200 000                           0

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                             200 000              -200 000                           0

065    MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA                               481 682 300         -7 411 253      474 271 047

05       Ministarstvo pomorstva, prometa i veza                                                           481 682 300         -7 411 253      474 271 047

K        407071   VTS SUSTAV                                                                                              900 000            -600 000              300 000

           4263         Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                     900 000              -600 000                300 000

A        570000   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                             75 246 360         -7 061 253        68 185 107

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 46 640 000           -3 451 333           43 188 667

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                            601 958                -20 394                581 564

           3114         Plaće za posebne uvjete rada                                                                    1 100 000              -150 087                949 913

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       2 400 000              -221 906             2 178 094

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      7 650 000              -983 295             6 666 705

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           850 000              -117 742                732 258

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         1 850 000                -79 094             1 770 906

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                            3 136 700              -796 700             2 340 000

           3224         Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                           200 000                -34 000                166 000

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                             335 000              -118 000                217 000

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                            5 550 000               150 000             5 700 000

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                           3 792 702           -1 100 702             2 692 000

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                  630 000                -53 000                577 000

           3292         Premije osiguranja                                                                                          510 000                -85 000                425 000

A        570015   ZRAČNI PROMET – ALTERNATIVNA                                             2 000 000            -179 000           1 821 000

                            ZRAČNA LUKA (UGOVORNE OBVEZE)

           3239         Ostale usluge                                                                                               2 000 000              -179 000             1 821 000

A        570024   INTELEKTUALNE USLUGE U CIVILNOM                                           700 000              -50 000              650 000
ZRAKOPLOVSTVU
                                                                                                

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      700 000                -50 000                650 000

A        570029   RAD VIJEĆA ZA RADIO I TELEVIZIJU                                               100 000              -50 000                50 000

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                  100 000                -50 000                  50 000

A        570060   POTICANJE POMORSKIH BRODSKIH I                                    332 800 000         -2 504 000      330 296 000

                            BRZOBRODSKIH LINIJA I FEEDER SERVISA

           3512         Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                        332 800 000           -2 504 000         330 296 000

A        570097   IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I                                               14 770 000         -2 359 942        12 410 058

                            UREĐENJE POŠTANSKIH UREDA

           3861         Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim                                14 770 000           -2 359 942           12 410 058

                            institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

A        570105   POTPORA LUKAMA OD DRŽAVNOG                                          15 435 940         -3 482 538        11 953 402

                            ZNAČAJA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET

                            I LUČKIM UPRAVAMA (OTPLATA KREDITA)

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                        15 435 940           -3 482 538           11 953 402

A        570186   MEĐUNARODNA SURADNJA – ČLANSTVO                                      30 000              -10 000                20 000

                            POMORSKIH VLASTI U PARIŠKOM MEMORANDUMU

           3236         Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                30 000                -10 000                  20 000

A        570195   RAD, IZGRADNJA I UREĐENJE POŠTANSKIH UREDA NA                        

                            PODRUČJIMA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

           3861         Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim                                  8 800 000           -1 717 691             7 082 309

                            institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

A        570196   RAD, IZGRADNJA I UREĐENJE                                                         4 300 000            -152 357           4 147 643

                            POŠTANSKIH UREDA NA OTOCIMA

           3861         Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim                                  4 300 000              -152 357             4 147 643

                            institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

A        570217   HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT-PROJEKT                     3 500 000            -200 000           3 300 000

                            PETOGODIŠNJEG PLANA RADA

           3821         Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                      3 500 000              -200 000             3 300 000

T         570226   OBNOVA PRUGE BELI MANASTIR-VRPOLJE                           20 000 000        12 385 528        32 385 528

                            NA KORIDORU Vc, (ZAJAM EIB I UDIO RH U ZAJMU EIB)

           3861         Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim                                20 000 000          12 385 528           32 385 528

                            institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

A        570230   TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU                                              500 000            -320 000              180 000

           3859         Ostali izvanredni rashodi                                                                              500 000              -320 000                180 000

K        570233   OBNOVA VOZNOG PARKA                                                                  300 000              -50 000              250 000

           4531         Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                            300 000                -50 000                250 000

K        570240   GRADNJA I OPREMANJE BRODOVA ZA                                      2 300 000         -1 060 000           1 240 000

                            POTREBE RIJEČNOG PROMETA

           4225         Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       100 000                -50 000                  50 000

           4227         Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                              200 000              -200 000                           0

           4233         Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                          2 000 000              -810 000             1 190 000

075    MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA    42 243 717                 -2 789        42 240 928

05       Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja                                         42 243 717                 -2 789        42 240 928

A        576007   TAJNIŠTVO I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA                  42 243 717                 -2 789        42 240 928

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 36 819 712                     -414           36 819 298

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      5 424 005                  -2 375             5 421 630

080    MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA                                               3 707 532 057            -345 880   3 707 186 177

05       Ministarstvo prosvjete i športa                                                                            42 326 966            -337 896        41 989 070

A        577000   UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                         24 591 846            -193 836        24 398 010

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 21 105 287              -127 072           20 978 215

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      3 128 716                -35 768             3 092 948

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           357 843                -30 996                326 847

A        577012   OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH                                           17 735 120            -144 060        17 591 060

                            GRAĐANA U INOZEMSTVU

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 16 090 303              -117 611           15 972 692

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 545 564                -23 855             1 521 709

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             99 253                  -2 594                  96 659

15       Osnovnoškolsko obrazovanje                                                                         2 432 368 789                 -4 732   2 432 364 057

A        579000   OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                 2 432 368 789                 -4 732   2 432 364 057

           3111         Plaće za redovan rad                                                                            2 432 368 789                  -4 732      2 432 364 057

20       Srednjoškolsko obrazovanje                                                                          1 232 836 302                 -3 252   1 232 833 050

A        580000   SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE                                   1 232 836 302                 -3 252   1 232 833 050

           3111         Plaće za redovan rad                                                                            1 232 836 302                  -3 252      1 232 833 050

085    MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI                                           900 215 785      -28 375 020      871 840 765

05       Ministarstvo rada i socijalne skrbi                                                                  900 215 785      -28 375 020      871 840 765

K        114400   CENTAR ZA SMJEŠTAJ I REHABILITACIJU                                6 867 000            -436 579           6 430 421

                            VINKOVCI

           4227         Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                           6 867 000              -436 579             6 430 421

K        320422   IZGRADNJA – KUPNJA ZAMJENSKOG                                         1 591 305         -1 588 305                   3 000

                            OBJEKTA ZA CZSS SPLIT

           4227         Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                           1 591 305           -1 588 305                    3 000

A        583007   REALIZACIJA OSTALIH PRAVA                                                         850 000            -200 000              650 000

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                              850 000              -200 000                650 000

A        583008   CIVILNE ŽRTVE RATA                                                                      33 591 000            -450 919        33 140 081

           3211         Službena putovanja                                                                                         10 000                -10 000                           0

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                        10 000                -10 000                           0

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                20 000                -20 000                           0

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                         33 551 000              -410 919           33 140 081

A        583009   ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA                     418 120 080      -12 944 101      405 175 979

           3211         Službena putovanja                                                                                         20 000                -18 855                    1 145

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      250 000                -43 714                206 286

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                         12 000 000              -881 532           11 118 468

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                       405 850 080         -12 000 000         393 850 080

A        583046   IZVRŠNA UPRAVA I CENTRALNA                                                24 778 400            -849 355        23 929 045

                            ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 17 353 400                -62 819           17 290 581

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                              80 000                -23 873                  56 127

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          850 000              -272 357                577 643

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 130 000                -23 592             2 106 408

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           235 000                  -3 611                231 389

           3211         Službena putovanja                                                                                       825 000                -25 000                800 000

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                               70 000                -10 000                  60 000

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                            1 660 000                -60 000             1 600 000

           3234         Komunalne usluge                                                                                         250 000                -30 000                220 000

           3291         Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,                                        200 000              -112 800                  87 200

                            povjerenstava i slično

           3293         Reprezentacija                                                                                                500 000                -15 000                485 000

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       25 000                  -2 000                  23 000

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                      600 000              -208 303                391 697

A        583050   CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB                                                    147 790 000         -3 967 216      143 822 784

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               118 100 000           -1 518 145         116 581 855

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       8 000 000           -2 308 766             5 691 234

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    19 550 000              -122 705           19 427 295

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        2 140 000                -17 600             2 122 400

A        583051   DOMOVI ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE              64 904 000         -1 833 559        63 070 441

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 50 400 000              -739 072           49 660 928

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       4 460 000              -993 841             3 466 159

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      9 050 000                -90 071             8 959 929

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           994 000                -10 575                983 425

A        583052   DOMOVI ZA TJELESNO I MENTALNO                                      126 141 000         -3 383 654      122 757 346

                            OŠTEĆENU DJECU

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 99 000 000           -1 345 130           97 654 870

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       7 491 000           -1 788 636             5 702 364

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    17 700 000              -214 857           17 485 143

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 950 000                -35 031             1 914 969

A        583053   DOMOVI ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE                               39 883 000         -1 325 463        38 557 537

                            RODITELJSKE SKRBI

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 31 400 000              -580 494           30 819 506

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       2 313 000              -680 564             1 632 436

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      5 550 000                -47 971             5 502 029

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           620 000                -16 434                603 566

A        583054   DOMOVI ZA DJECU I MLADEŽ S                                                   35 200 000            -909 319        34 290 681

                            POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 27 830 000              -347 482           27 482 518

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       1 900 000              -476 565             1 423 435

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      4 920 000                -66 778             4 853 222

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           550 000                -18 494                531 506

K        583082   CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE                                             500 000            -486 550                13 450

                            »JURAJ BONAĆI« SPLIT – NASTAVAK

                            IZGRADNJE OBJEKTA FIRULE

           4212         Poslovni objekti                                                                                             500 000              -486 550                  13 450

090    MINISTARSTVO TURIZMA                                                                                 6 902 279            -745 430           6 156 849

05       Ministarstvo turizma                                                                                               6 902 279            -745 430           6 156 849

A        587000   UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                            6 765 279            -722 590           6 042 689

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   5 604 754              -603 608             5 001 146

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          132 636                -72 436                  60 200

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         738 033                  -3 075                734 958

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             90 535                  -9 804                  80 731

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                    72 712                -12 356                  60 356

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      126 609                -21 311                105 298

K        587010   INFORMATIZACIJA                                                                                 137 000              -22 840              114 160

           4262         Ulaganja u računalne programe                                                                   137 000                -22 840                114 160

100    MINISTARSTVO ZDRAVSTVA                                                                  9 009 995 603      -11 190 774   8 998 804 829

05       Ministarstvo zdravstva                                                                                           30 487 483      -11 334 804        19 152 679

K        301782   HRVATSKI SUSTAV ZDRAVSTVA                                                        11 960              -11 960                           0

                            (POVLAČENJE ZAJMA IBRD – UČEŠĆE RH)

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                11 960                -11 960                           0

A        618000   OPĆI POSLOVI MINISTARSTVA                                                     4 270 930            -331 783           3 939 147

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          618 170                -50 000                568 170

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 893 300                -15 783             1 877 517

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                  485 860                -83 000                402 860

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                   1 273 600              -183 000             1 090 600

K        618026   IZGRADNJA I OPREMANJE  – KLINIČKA                                      1 003 000                 -3 000           1 000 000

                            BOLNICA OSIJEK

           4224         Medicinska i laboratorijska oprema                                                         1 003 000                  -3 000             1 000 000

K        618034   IZGRADNJA I OPREMANJE – OPĆA                                               7 640 000            -390 000           7 250 000

                            BOLNICA »SVETI DUH«

           4224         Medicinska i laboratorijska oprema                                                         7 640 000              -390 000             7 250 000

K        618038   INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA                   17 058 993      -10 595 461           6 463 532

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                       8 163 532           -4 700 000             3 463 532

           4262         Ulaganja u računalne programe                                                                8 895 461           -5 895 461             3 000 000

K        618048   OPREMANJE MINISTARSTVA                                                             502 600                 -2 600              500 000

           4225         Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       502 600                  -2 600                500 000

15       Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – Rashodi za                           8 979 508 120             144 030   8 979 652 150

           zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu

A        690001   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA                                   2 360 407 000      -24 545 700   2 335 861 300

           3711         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                         10 000 000           -5 196 000             4 804 000

           3712         Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    2 350 407 000         -19 349 700      2 331 057 300

A        690007   ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO I DR. PROGRAMI               35 000 000      -13 519 000        21 481 000

           3712         Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                         35 000 000         -13 519 000           21 481 000

A        690009   NAKNADE ZA DODATNI PORODILJNI                                      440 600 000         -8 403 000      432 197 000

                            DOPUST, OPREMA ZA NOVOROĐENO

                            DIJETE I OSTALE NAKNADE

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                       440 600 000           -8 403 000         432 197 000

K        690018   NABAVA MEDICINSKE OPREME I                                                 16 919 120         -5 655 090        11 264 030

                            ULAGANJA U ZDRAVSTVENE OBJEKTE

           4212         Poslovni objekti                                                                                          2 000 000           -2 000 000                           0

           4224         Medicinska i laboratorijska oprema                                                         7 500 000           -2 959 970             4 540 030

           4511         Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        7 419 120              -695 120             6 724 000

A        690019   SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA                             6 107 682 000        57 287 526   6 164 969 526

           3712         Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    6 107 682 000          57 287 526      6 164 969 526

A        690022   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVAT.                                               10 000 000         -4 600 000           5 400 000

                            DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH

           3712         Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                         10 000 000           -4 600 000             5 400 000

K        690025   ZAJAM SVJETSKE BANKE – KAMATA                                          8 700 000            -320 980           8 379 020

           3421         Kamate za primljene zajmove od drugih razina                                       8 700 000              -320 980             8 379 020

                            vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

K        690030   ZAJAM DOMAĆE BANKE – KAMATA                                                200 000              -99 726              100 274

           3423         Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih                                     200 000                -99 726                100 274

                            financijskih institucija izvan javnog sektora

105    MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE                                      1 747 680 487         -5 318 335   1 742 362 152

05       Ministarstvo znanosti i tehnologije                                                                    13 655 750             554 307        14 210 057

K        100534   MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE                             2 031 000          2 031 000

                            - UREĐENJE ZGRADE MINISTARSTVA

           4123         Licence                                                                                                            481 000                -73 673                407 327

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                       1 300 000                 50 673             1 350 673

           4262         Ulaganja u računalne programe                                                                   250 000                 23 000                273 000

A        620000   OPĆI POSLOVI MINISTARSTVA ZNANOSTI                            11 624 750             554 307        12 179 057

                            I TEHNOLOGIJE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   9 402 785                -24 827             9 377 958

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          353 677               319 000                672 677

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           194 875                -26 331                168 544

           3211         Službena putovanja                                                                                       489 755                 70 000                559 755

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               623 008                 50 000                673 008

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      445 650               140 134                585 784

           3293         Reprezentacija                                                                                                115 000                 26 331                141 331

10       Visoka naobrazba                                                                                             1 070 270 119         -1 822 557   1 068 447 562

K        320617   RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA                                                  6 000 000             948 023           6 948 023

                            INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                       3 000 000               866 791             3 866 791

           4521         Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                          3 000 000                 81 232             3 081 232

A        621001   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U                               643 372 465         -5 765 892      637 606 573

                            ZAGREBU

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               541 545 323              -283 282         541 262 041

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    80 394 733           -6 797 725           73 597 008

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        9 206 270              -684 885             8 521 385

           3223         Energija                                                                                                       12 226 139            2 000 000           14 226 139

A        621002   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI                113 869 459         -2 255 179      111 614 280

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 97 747 027              -791 701           96 955 326

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    14 460 733           -1 253 924           13 206 809

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 661 699              -209 554             1 452 145

A        621003   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU              81 700 509            -868 128        80 832 381

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 70 105 503                -30 268           70 075 235

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    10 403 213              -709 280             9 693 933

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 191 793              -128 580             1 063 213

A        621004   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU                 88 082 273         -1 924 848        86 157 425

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 75 550 502                -17 336           75 533 166

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    11 247 413           -1 674 539             9 572 874

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 284 358              -232 973             1 051 385

A        621034   STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA                                59 720 899        11 500 000        71 220 899

                            I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                         59 720 899          11 500 000           71 220 899

A        621050   REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA                                     3 473 953         -1 150 513           2 323 440

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      3 119 200           -1 036 800             2 082 400

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           354 753              -113 713                241 040

A        621051   REDOVNA DJELATNOST VISOKIH ŠKOLA                               42 916 233         -1 754 537        41 161 696

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 36 773 051                  -3 015           36 770 036

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      5 518 041           -1 549 887             3 968 154

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           625 141              -201 635                423 506

A        621052   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE                5 726 310            -194 703           5 531 607

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   4 914 592              -161 372             4 753 220

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         728 170                -26 823                701 347

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             83 548                  -6 508                  77 040

A        621074   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU                  25 408 018            -356 780        25 051 238

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 21 045 243                -25 959           21 019 284

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          880 913              -206 189                674 724

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      3 124 093                -99 119             3 024 974

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           357 769                -25 513                332 256

15       Znanstveno-istraživačka djelatnost                                                                  604 591 094         -1 304 957      603 286 137

K        236021   ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA                                             5 500 000         -3 130 000           2 370 000

           4212         Poslovni objekti                                                                                          5 500 000           -3 130 000             2 370 000

K        302381   RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA                                                  2 000 000             328 628           2 328 628

                            INFRASTRUKTURA U JAVNIM INSTITUTIMA

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                       2 000 000               328 628             2 328 628

K        312326   SRCE: IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                                   3 000 000             337 709           3 337 709

           4511         Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                        3 000 000               337 709             3 337 709

A        622000   OPĆI POSLOVI JAVNIH INSTITUTA                                          177 344 658          2 736 717      180 081 375

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               167 145 854              -426 922         166 718 932

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       1 898 398            3 430 837             5 329 235

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        2 695 656                  -3 866             2 691 790

           3211         Službena putovanja                                                                                       104 750              -104 750                           0

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         5 500 000              -158 582             5 341 418

A        622002   PROGRAMI USAVRŠAVANJA                                                      173 220 149            -275 339      172 944 810

                            ZNANSTVENIH NOVAKA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               143 454 800              -116 837         143 337 963

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    21 341 794              -203 258           21 138 536

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        2 347 934                -33 136             2 314 798

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                         6 000 000               153 513             6 153 513

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                        75 621                -75 621                           0

A        622003   PROGRAMI I PROJEKTI                                                                 165 530 152         -8 038 997      157 491 155

                            ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                               165 530 152           -8 038 997         157 491 155

A        622004   IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH                                       14 737 135             556 838        15 293 973

                            ČASOPISA

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                          14 737 135               556 838           15 293 973

A        622005   ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE                                                  5 280 000                49 673           5 329 673

                            ZNANSTVENIH SKUPOVA

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                               5 280 000                 49 673             5 329 673

A        622006   IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I                                         17 000 000          4 819 176        21 819 176

                            UDŽBENIKA

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                          17 000 000            4 819 176           21 819 176

A        622007   REDOVNA DJELATNOST                                                                   2 750 000                21 242           2 771 242

                            ZNANSTVENOSTRUČNIH UDRUGA

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                          2 750 000                 21 242             2 771 242

A        622008   NABAVKA INOZEMNIH ZNANSTVENIH                                      29 500 000          3 480 000        32 980 000

                            ČASOPISA

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                          29 500 000            3 480 000           32 980 000

A        622009   STIPENDIRANJE I ZNANSTVENO                                                    8 280 000         -1 741 604           6 538 396

                            USAVRŠAVANJE POSLIJEDIPLOMANATA

           3721         Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                           8 280 000           -1 741 604             6 538 396

A        622013   REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENOG VIJEĆA                      449 000            -449 000                           0

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      449 000              -449 000                           0

45       Nacionalna informacijska infrastruktura                                                        12 100 798              -56 195        12 044 603

K        406716   CARNet: IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA                                  610 000             230 000              840 000

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                          610 000               230 000                840 000

A        628009   REDOVNA DJELATNOST HRVATSKE                                            4 277 565            -375 117           3 902 448

                            AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNet

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   3 471 014              -221 024             3 249 990

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                            100 000              -100 000                           0

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            76 478                 48 000                124 478

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         567 361                -91 636                475 725

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             62 712                -10 457                  52 255

A        628018   REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠNOG                                   7 213 233                88 922           7 302 155

                            RAČUNSKOG CENTRA SRCE U ZAGREBU

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   6 106 085                -23 394             6 082 691

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            99 600               125 640                225 240

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         907 830                -12 008                895 822

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             99 718                  -1 316                  98 402

50       Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti                                           34 706 805        34 706 805

A        676000   OPĆI POSLOVI                                                                                          910 756            -351 067              559 689

           3211         Službena putovanja                                                                                       198 510              -121 950                  76 560

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                12 000                -12 000                           0

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   1 500                  -1 500                           0

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                  180 000                -29 504                150 496

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      474 246              -160 000                314 246

           3293         Reprezentacija                                                                                                  28 500                -16 388                  12 112

           3294         Članarine                                                                                                           16 000                  -9 725                    6 275

A        676005   PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-                             16 039 220             295 901        16 335 121

                            -ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                        16 039 220               295 901           16 335 121

A        676006   RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I TEHNOLOGIJE                       15 526 829              -10 524        15 516 305

           3821         Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                      6 902 829                  -8 553             6 894 276

           3822         Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                         8 624 000                  -1 971             8 622 029

A        676007   PROGRAMI TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA                                1 630 000            -104 310           1 525 690

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                          1 630 000              -104 310             1 525 690

A        676011   PODRUČNO-TEHNOLOGIJSKO VIJEĆE                                           600 000             170 000              770 000

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      600 000               170 000                770 000

55       Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja                                                   12 355 921         -2 688 933           9 666 988

A        679000   OPĆI POSLOVI                                                                                      2 778 390            -688 933           2 089 457

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 157 181              -688 247             1 468 934

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         583 683                     -550                583 133

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             37 526                     -136                  37 390

A        679009   REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA                                         4 000 000            -400 000           3 600 000

           3811         Tekuće donacije u novcu                                                                          4 000 000              -400 000             3 600 000

A        679018   PROGRAM POSEBNE MEĐUNARODNE                                         2 634 227         -1 400 000           1 234 227

                            VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I

                            TEHNIČKE SURADNJE – REFORMA

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                   2 634 227           -1 400 000             1 234 227

A        679019   PROGRAM MULTILATERALNE                                                        2 943 304            -200 000           2 743 304

                            ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE – REFORMA

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  2 943 304              -200 000             2 743 304

106    HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI                              21 941 856         -2 314 694        19 627 162

05       Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti                                                        21 941 856         -2 314 694        19 627 162

A        586000   OSNOVNA DJELATNOST HAZU                                                    21 185 194         -1 814 694        19 370 500

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 16 650 000              -739 301           15 910 699

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 690 000              -334 188             2 355 812

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           300 000                -41 205                258 795

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                             247 000              -200 000                  47 000

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                           1 298 194              -500 000                798 194

A        586018   TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA                                         756 662            -500 000              256 662

           3239         Ostale usluge                                                                                                  756 662              -500 000                256 662

110    MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE                           570 161 938              -40 310      570 121 628

           SAMOUPRAVE

05       Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave                                    47 964 400                 -4 280        47 960 120

A        629000   OSNOVNA DJELATNOST MINISTARSTVA                               33 498 143                 -2 140        33 496 003

           PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE

           SAMOUPRAVE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 27 625 143                     -406           27 624 737

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                        1 319 000                     -433             1 318 567

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      4 103 000                     -844             4 102 156

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           451 000                     -457                450 543

K        629022   UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH                                 14 466 257                 -2 140        14 464 117

                            TIJELA - REFORMA

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                     14 466 257                  -2 140           14 464 117

10       Sustav izvršenja sankcija                                                                                   218 997 950                 -2 142      218 995 808

A        630000   OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE ZA                                      218 997 950                 -2 142      218 995 808

                            ZATVORSKI SUSTAV

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               187 368 750                     -857         187 367 893

           3114         Plaće za posebne uvjete rada                                                                       811 200                       -96                811 104

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    27 769 000                     -854           27 768 146

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        3 049 000                     -335             3 048 665

15       Vrhovni sud Republike Hrvatske                                                                        20 456 166                 -1 784        20 454 382

A        631000   OSNOVNA DJELATNOST VRHOVNOG SUDA                          20 456 166                 -1 784        20 454 382

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 17 537 440                     -694           17 536 746

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                              29 000                     -274                  28 726

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 603 428                     -460             2 602 968

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           286 298                     -356                285 942

20       Visoki trgovački sud                                                                                                8 210 697                    -387           8 210 310

A        632000   OSNOVNA DJELATNOST VISOKOG                                              8 210 697                    -387           8 210 310

                            TRGOVAČKOG SUDA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   7 044 012                       -70             7 043 942

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 051 024                       -77             1 050 947

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           115 661                     -240                115 421

25       Upravni sud Republike Hrvatske                                                                         14 231 100                 -1 688        14 229 412

A        633000   OSNOVNA DJELATNOST UPRAVNOG SUDA                           14 231 100                 -1 688        14 229 412

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 12 143 019                     -615           12 142 404

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                             88 000                     -416                  87 584

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 801 965                     -435             1 801 530

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           198 116                     -222                197 894

30       Državno odvjetništvo Republike Hrvatske                                                         11 278 008                 -1 984        11 276 024

A        634000   OSNOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG                                       11 278 008                 -1 984        11 276 024

                            ODVJETNIŠTVA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   9 622 926                     -881             9 622 045

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                             68 600                       -36                  68 564

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 428 955                     -455             1 428 500

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           157 527                     -612                156 915

40       Visoki prekršajni sud                                                                                           11 860 360                 -2 071        11 858 289

A        637000   OSNOVNA DJELATNOST VISOKOG                                            11 860 360                 -2 071        11 858 289

                            PREKRŠAJNOG SUDA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 10 067 300                     -644           10 066 656

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 626 760                     -696             1 626 064

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           166 300                     -731                165 569

45       Županijski sudovi                                                                                                 149 963 369              -15 284      149 948 085

A        638000   OSNOVNA DJELATNOST ŽUPANIJSKIH                                 149 963 369              -15 284      149 948 085

                            SUDOVA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                               126 359 300                -10 483         126 348 817

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                        2 758 592                     -239             2 758 353

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    18 783 910                  -3 313           18 780 597

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        2 061 567                  -1 249             2 060 318

50       Trgovački sudovi                                                                                                    57 043 569                 -3 900        57 039 669

A        639000   OSNOVNA DJELATNOST TRGOVAČKIH                                   57 043 569                 -3 900        57 039 669

                            SUDOVA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 48 696 215                  -1 091           48 695 124

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           352 029                     -814                351 215

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      7 203 640                  -1 058             7 202 582

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           791 685                     -937                790 748

55       Županijska državna odvjetništva                                                                               998 842                    -940              997 902

A        640000   OSNOVNA DJELATNOST ŽUPANIJSKIH                                         998 842                    -940              997 902

                            DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           292 700                       -81                292 619

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           706 142                     -859                705 283

70       Općinska državna odvjetništva                                                                               1 357 194                      -55           1 357 139

A        642000   OSNOVNA DJELATNOST OPĆINSKIH                                          1 357 194                      -55           1 357 139

                            DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 357 194                       -55             1 357 139

75       Prekršajni sudovi                                                                                                   18 388 658                 -3 556        18 385 102

A        643000   OSNOVNA DJELATNOST PREKRŠAJNIH SUDOVA               18 388 658                 -3 556        18 385 102

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           781 000                     -277                780 723

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    15 865 232                  -2 688           15 862 544

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 742 426                     -591             1 741 835

91       Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala                                 3 257 000                    -812           3 256 188

A        678000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA ZA SUZBIJANJE                   3 257 000                    -812           3 256 188

                            KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 563 000                     -130             2 562 870

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           264 600                     -467                264 133

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         386 900                     -170                386 730

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             42 500                       -45                  42 455

95       Županijski uredi                                                                                                       6 154 625                 -1 427           6 153 198

A        647000   OSNOVNA DJELATNOST UREDA DRŽAVNE                               6 154 625                 -1 427           6 153 198

                            UPRAVE U ŽUPANIJAMA

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                        1 941 000                     -410             1 940 590

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        4 213 625                  -1 017             4 212 608

115    FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE                                                          3 732 054         -1 359 290           2 372 764

05       Fond za razvoj i zapošljavanje                                                                                 3 732 054         -1 359 290           2 372 764

A        648003   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                               3 077 054            -858 783           2 218 271

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      795 000              -392 014                402 986

           3112         Plaće u naravi                                                                                                   18 000                -18 000                           0

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                              26 000                -26 000                           0

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            46 000                -37 000                    9 000

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         129 045                -66 908                  62 137

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             14 195                  -7 380                    6 815

           3211         Službena putovanja                                                                                         59 000                  -1 666                  57 334

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                68 000                -11 399                  56 601

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 50 000                  -3 832                  46 168

           3223         Energija                                                                                                              44 814                  -4 388                  40 426

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               113 750                -14 966                  98 784

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                97 000                -30 312                  66 688

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                    75 000                -16 500                  58 500

           3234         Komunalne usluge                                                                                           50 000                  -3 832                  46 168

           3236         Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                30 000                  -8 125                  21 875

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      680 000              -151 109                528 891

           3238         Računalne usluge                                                                                            50 000                  -5 624                  44 376

           3239         Ostale usluge                                                                                                    20 000                  -1 875                  18 125

           3291         Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,                                        546 250                -10 583                535 667

                            povjerenstava i slično

           3292         Premije osiguranja                                                                                            10 000                  -2 334                    7 666

           3293         Reprezentacija                                                                                                  40 000                -12 750                  27 250

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       25 000                  -7 812                  17 188

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                70 000                -21 875                  48 125

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                        20 000                  -2 499                  17 501

K        648004   OPREMANJE                                                                                              155 000              -40 507              114 493

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                            50 000                -15 000                  35 000

           4222         Komunikacijska oprema                                                                                  55 000                -16 500                  38 500

           4223         Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       50 000                  -9 007                  40 993

A        648013   PROGRAM POTICANJA U TURIZMU –                                              500 000            -460 000                40 000

                            POTICAJ ZA USPJEH

           3522         Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                         200 000              -180 000                  20 000

           3523         Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim                                    300 000              -280 000                  20 000

                            i srednjim poduzetnicima

116    FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ                                                                      2 284 054         -1 372 332              911 722

05       Fond za regionalni razvoj                                                                                        2 284 054         -1 372 332              911 722

A        695001   OPĆI POSLOVI FONDA                                                                       2 284 054         -1 372 332              911 722

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   1 170 000              -749 568                420 432

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                              70 000                -41 842                  28 158

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            85 000                -65 323                  19 677

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         208 500              -141 593                  66 907

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             22 900                -15 547                    7 353

           3211         Službena putovanja                                                                                       150 000                     -855                149 145

           3223         Energija                                                                                                              45 000                -24 000                  21 000

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               130 000                -28 000                102 000

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                67 000                -27 000                  40 000

           3234         Komunalne usluge                                                                                           30 000                -21 200                    8 800

           3238         Računalne usluge                                                                                          106 354                -82 354                  24 000

           3239         Ostale usluge                                                                                                    50 000                -45 000                    5 000

           3292         Premije osiguranja                                                                                            20 000                -13 750                    6 250

           3299         Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       25 000                -15 000                  10 000

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                84 300                -81 300                    3 000

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                        20 000                -20 000                           0

120    URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA                                                              3 619 663            -159 691           3 459 972

05       Ured pučkog pravobranitelja                                                                                  3 619 663            -159 691           3 459 972

A        649000   IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                        3 219 663            -144 168           3 075 495

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   2 318 355                -16 367             2 301 988

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            35 544                -23 544                  12 000

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         346 032                  -9 321                336 711

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             41 000                  -4 009                  36 991

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                              49 732                  -4 561                  45 171

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                15 000                  -4 000                  11 000

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 80 000                  -5 000                  75 000

           3223         Energija                                                                                                              50 000                  -8 366                  41 634

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 80 000                -36 000                  44 000

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                              150 000                -23 000                127 000

           3234         Komunalne usluge                                                                                           54 000                -10 000                  44 000

K        649003   OBNOVA VOZNOG PARKA                                                                  300 000                    -523              299 477

           4231         Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                300 000                     -523                299 477

K        649008   OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA                  100 000              -15 000                85 000

           4221         Uredska oprema i namještaj                                                                          100 000                -15 000                  85 000

125    DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE                                                                           9 179 850         -1 532 742           7 647 108

05       Državna uprava za vode                                                                                            9 179 850         -1 532 742           7 647 108

K        401031   IZRADA KATASTARSKOG OPERATA ZA                                     2 000 000            -350 000           1 650 000

                            UKNJIŽBU JAVNOG VODNOG DOBRA

           4262         Ulaganja u računalne programe                                                                2 000 000              -350 000             1 650 000

A        650000   OPĆI POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE ZA VODE                            4 982 850            -712 742           4 270 108

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   3 930 000              -438 370             3 491 630

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          186 174              -121 576                  64 598

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         631 260              -109 014                522 246

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             79 416                -22 082                  57 334

           3223         Energija                                                                                                              80 000                -10 000                  70 000

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                    40 000                  -2 700                  37 300

           3234         Komunalne usluge                                                                                           36 000                  -9 000                  27 000

A        650006   ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU                                                787 000            -200 000              587 000

                            REPUBLIKE HRVATSKE

           3236         Zdravstvene i veterinarske usluge                                                              787 000              -200 000                587 000

A        650009   ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNIM                                           560 000              -70 000              490 000

                            TERITORIJIMA

           3434         Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                      560 000                -70 000                490 000

K        650010   INFORMATIZACIJA UPRAVE                                                               300 000            -100 000              200 000

           4123         Licence                                                                                                            200 000                -50 000                150 000

           4222         Komunikacijska oprema                                                                                100 000                -50 000                  50 000

A        650019   PROGRAM »JAČANJE KAPACITETA U                                             550 000            -100 000              450 000

                            PRIMJENI ZA SMANJENJE HRANJIVIH TVARI«

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      550 000              -100 000                450 000

135    DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI,                                                    6 983 637         -1 214 481           5 769 156

           MATERINSTVA I MLADEŽI

05       Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži                                    6 983 637         -1 214 481           5 769 156

A        653000   UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                            4 815 809            -982 054           3 833 755

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   3 110 325              -731 215             2 379 110

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         498 516              -148 039                350 477

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             47 118                  -8 612                  38 506

           3223         Energija                                                                                                              70 000                -10 000                  60 000

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                               20 350                  -9 000                  11 350

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                               276 000                -10 000                266 000

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                  680 000                -50 000                630 000

           3238         Računalne usluge                                                                                            45 000                  -5 000                  40 000

           3239         Ostale usluge                                                                                                    45 000                  -3 000                  42 000

           3292         Premije osiguranja                                                                                            15 000                  -6 000                    9 000

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                  7 000                     -888                    6 112

           3432         Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                  1 500                     -300                    1 200

A        653006   PROGRAM ZA SOCIJALNO OSNAŽIVANJE DJECE                        29 450                 -4 980                24 470

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 14 450                  -1 484                  12 966

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 10 000                  -1 415                    8 585

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                      5 000                  -2 081                    2 919

A        653007   PROVEDBA PROGRAMA ZA SOCIJALNO                                   1 515 243            -162 800           1 352 443

                            OSNAŽIVANJE OBITELJI

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 70 000                -10 000                  60 000

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                    30 000                  -2 800                  27 200

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                   1 415 243              -150 000             1 265 243

A        653009   SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA VLADE                                  13 800                 -2 000                11 800

                            RH ZA OSOBE S INVALIDITETOM

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 13 800                  -2 000                  11 800

A        653010   SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA VLADE                                306 335              -36 897              269 438

                            RH ZA PREVENCIJU POREMEĆAJA U

                            PONAŠANJU DJECE I MLADIH

           3211         Službena putovanja                                                                                         68 400                -20 000                  48 400

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                   8 335                  -1 472                    6 863

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      148 800                -10 000                138 800

           3239         Ostale usluge                                                                                                    80 800                  -5 425                  75 375

K        653014   OPREMANJE ZAVODA                                                                              15 000                    -750                14 250

           4222         Komunikacijska oprema                                                                                  15 000                     -750                  14 250

A        653015   PROVEDBA PROGRAMA ZA SOCIJALNO                                       288 000              -25 000              263 000

                            OSNAŽIVANJE MLADIH

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 25 000                  -5 000                  20 000

           3231         Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                 85 000                -10 000                  75 000

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                  178 000                -10 000                168 000

140    DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD                                                28 163 941            -170 817        27 993 124

05       Državni hidrometeorološki zavod                                                                        28 163 941            -170 817        27 993 124

A        654000   OSNOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG                                       28 163 941            -170 817        27 993 124

                            HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 27 129 645                -56 521           27 073 124

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       1 034 296              -114 296                920 000

150    DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I                                                         13 186 547            -209 191        12 977 356

           MJERITELJSTVO

05       Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo                                                    13 186 547            -209 191        12 977 356

A        656000   MJERITELJSKA I NORMIZACIJSKA DJELATNOST                13 186 547            -209 191        12 977 356

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 11 405 000              -189 475           11 215 525

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      1 781 547                -19 716             1 761 831

155    DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO                                                        8 466 856              -16 228           8 450 628

           VLASNIŠTVO

05       Državni zavod za intelektualno vlasništvo                                                            8 466 856              -16 228           8 450 628

A        657000   OSNOVNA DJELATNOST DRŽAVNOG                                          8 466 856              -16 228           8 450 628

                            ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   8 301 391                -11 398             8 289 993

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           165 465                  -4 830                160 635

160    DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU                                                                33 779 734         -1 218 032        32 561 702

05       Državni zavod za statistiku                                                                                   33 779 734         -1 218 032        32 561 702

A        658038   OSNOVNA DJELATNOST STATISTIKE                                       33 719 734         -1 199 782        32 519 952

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 23 200 048              -524 188           22 675 860

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                            371 000                  -2 127                368 873

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                       1 620 000              -127 427             1 492 573

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      3 468 031                -68 245             3 399 786

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           404 655                -29 895                374 760

           3211         Službena putovanja                                                                                       306 000                -36 750                269 250

           3212         Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni                                   1 000 000              -116 400                883 600

                            život

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                              199 000                -16 500                182 500

           3223         Energija                                                                                                            912 000                -49 500                862 500

           3234         Komunalne usluge                                                                                      1 425 000                -74 000             1 351 000

           3236         Zdravstvene i veterinarske usluge                                                              210 000                  -5 000                205 000

           3239         Ostale usluge                                                                                                  469 000              -115 000                354 000

           3292         Premije osiguranja                                                                                            15 000                  -5 000                  10 000

           3293         Reprezentacija                                                                                                  95 000                -18 750                  76 250

           3294         Članarine                                                                                                           25 000                -11 000                  14 000

A        658041   STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE                                       60 000              -18 250                41 750

                            POLJOPRIVREDE

           3211         Službena putovanja                                                                                         60 000                -18 250                  41 750

175    HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT                                                           7 032 168         -1 874 770           5 157 398

05       Hrvatski hidrografski institut                                                                               7 032 168         -1 874 770           5 157 398

A        663000   HIDROGRAFSKA DJELATNOST                                                      7 032 168         -1 874 770           5 157 398

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   4 450 503                       -20             4 450 483

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         659 602                -24 955                634 647

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             72 458                     -190                  72 268

           3211         Službena putovanja                                                                                    1 849 605           -1 849 605                           0

180    DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA                                                                  66 192 337                 -2 392        66 189 945

05       Državna geodetska uprava                                                                                    66 192 337                 -2 392        66 189 945

A        664000   REDOVNA ADMINISTRATIVNA                                                     66 192 337                 -2 392        66 189 945

                            DJELATNOST DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 65 562 337                       -97           65 562 240

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           630 000                  -2 295                627 705

185    DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU                                                                            7 501 834            -746 992           6 754 842

05       Državni ured za reviziju                                                                                          7 501 834            -746 992           6 754 842

A        665000   ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                               7 501 834            -746 992           6 754 842

           3113         Plaće za prekovremeni rad                                                                         1 500 000              -227 143             1 272 857

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          900 000              -281 871                618 129

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                           190 000                  -1 291                188 709

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      4 066 234              -187 193             3 879 041

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           445 600                -19 494                426 106

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                  400 000                -30 000                370 000

195    KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE                                                            4 736 932            -644 281           4 092 651

05       Komisija za vrijednosne papire                                                                              4 736 932            -644 281           4 092 651

A        667000   UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA                                               4 736 932            -644 281           4 092 651

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                   3 518 000              -392 471             3 125 529

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                            52 000                -18 800                  33 200

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                         554 242                -92 399                461 843

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                             60 690                  -9 960                  50 730

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               150 000                -14 500                135 500

           3222         Materijal i sirovine                                                                                           10 000                  -4 000                    6 000

           3223         Energija                                                                                                              77 000                -20 000                  57 000

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                               20 000                  -5 000                  15 000

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                  260 000                -76 151                183 849

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                        10 000                  -3 000                    7 000

           3238         Računalne usluge                                                                                            15 000                  -5 000                  10 000

           3431         Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                10 000                  -3 000                    7 000

220    HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE                                                    27 105 429         -1 180 658        25 924 771

05       Hrvatski centar za razminiranje                                                                         27 105 429         -1 180 658        25 924 771

A        672000   UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA                                             27 005 429         -1 157 158        25 848 271

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 17 353 168              -256 894           17 096 274

           3121         Ostali rashodi za zaposlene                                                                          582 000              -113 617                468 383

           3131         Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                        1 108 000                -77 262             1 030 738

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                      2 556 552                -94 333             2 462 219

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                           310 009                -61 388                248 621

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                              100 000                  -1 668                  98 332

           3225         Sitni inventar i auto gume                                                                             122 750                -20 458                102 292

           3232         Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                           2 280 000              -304 684             1 975 316

           3233         Usluge promidžbe i informiranja                                                                  142 450                -79 970                  62 480

           3234         Komunalne usluge                                                                                         217 000                -16 243                200 757

           3235         Zakupnine i najamnine                                                                                  160 000                -23 344                136 656

           3237         Intelektualne i osobne usluge                                                                      326 100                -18 370                307 730

           3239         Ostale usluge                                                                                                  320 000                -56 278                263 722

           3291         Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,                                          61 400                -10 232                  51 168

                            povjerenstava i slično

           3292         Premije osiguranja                                                                                       1 350 000                -20 250             1 329 750

           3294         Članarine                                                                                                           16 000                  -2 167                  13 833

K        672009   OPREMANJE                                                                                              100 000              -23 500                76 500

           4222         Komunikacijska oprema                                                                                100 000                -23 500                  76 500

225    DRŽAVNI INSPEKTORAT                                                                                  87 178 606         -1 063 732        86 114 874

05       Državni inspektorat                                                                                               87 178 606         -1 063 732        86 114 874

A        673000   INSPEKCIJSKI POSLOVI DRŽAVNOG                                         87 178 606         -1 063 732        86 114 874

                            INSPEKTORATA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                 74 639 084              -653 673           73 985 411

           3132         Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                    11 265 558              -336 567           10 928 991

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                        1 273 964                -73 492             1 200 472

230    KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA                                  279 204                 -2 003              277 201

05       Komisija za odnose s vjerskim zajednicama                                                           279 204                 -2 003              277 201

A        674000   ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I                                                     279 204                 -2 003              277 201

                            VJERSKIH ZAJEDNICA

           3111         Plaće za redovan rad                                                                                      258 840                     -206                258 634

           3133         Doprinosi za zapošljavanje                                                                               4 215                       -27                    4 188

           3211         Službena putovanja                                                                                           4 033                     -563                    3 470

           3213         Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     350                     -350                           0

           3221         Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 11 766                     -857                  10 909

           Sveukupno:                                                                                                      21 470 424 704                             21 470 424 704

 

 

Ova Odluka sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine«, broj 154/02 i 147/03).

III.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je sa izvršenjem rashoda za aktivnosti: u Razdjelu 085 Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Glava 20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje A 688016 »Mirovine i mirovinska primanja«; Razdjelu 100 Ministarstvo zdravstva, Glava 15 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje A 690002 »Lijekovi na recepte«, A 690022 »Sekundarna zdravstvena zaštita«; Razdjelu 025 Ministarstvo financija, Glava 06 Ostali izdaci države A 539234 »Kolektivni ugovori – isplate nepredvi­đe­nih obveza« u većem iznosu od planiranih sredstava u Držav­nom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu za te namjene, što sveukupno iznosi 653.262.870 kuna.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/03-01/03
Urbroj: 5030120-03-32
Zagreb, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.