Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

NN 200/2003 (23.12.2003.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

Vlada Republike Hrvatske

3199

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/2000, 73/2000 i 114/2001), te članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96, 48/98 i 66/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2003. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni i dopunama Odluke o zadovoljavanju stambenih potreba duŽnosnika i sluŽbenika u tijelima drŽavne vlasti

I.

U Odluci o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (»Narodne novine«, broj 140/97), u članku 1. stavku 2. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »i članovima regulativnih tijela koji profesionalno obav­ljaju dužnost«.

II.

U članku 5. iza riječi: »vlasti« dodaju se riječi: »i članova regulativnih tijela koji profesionalno obavljaju dužnost«.

III.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Stanovi za službene potrebe daju se na korištenje osobama iz članka 5. ove Odluke za vrijeme obavljanja dužnosti pod uvjetima iz članka 9. stavka 1. ove Odluke.«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/97-01/20
Urbroj: 5030109-03-1
Zagreb, 18. prosinca 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.