Odluka o postavljenju Borisa Velića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratsk

NN 204/2003 (30.12.2003.), Odluka o postavljenju Borisa Velića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratsk

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3286

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-01/168, urbroj: 50304/2-03-05 od 3. prosinca 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam BORISA VELIĆA, izvanrednog i opuno­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, sa sjedištem u Pekingu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-03-4181/2
Zagreb, 22. prosinca 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.