Odluka o uvrštavanju bolesti SARS (Severe Acute Raspiratory Syndrome) na listu bolesti na koje se odnose sve odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

NN 11/2004 (28.1.2004.), Odluka o uvrštavanju bolesti SARS (Severe Acute Raspiratory Syndrome) na listu bolesti na koje se odnose sve odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

334

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003) i članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 60/92, 26/93 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. siječnja 2004. godine donijela

ODLUKU

o uvrŠtavanju bolesti SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) na listu bolesti na koje se odnose sve odredbe Zakona o zaŠtiti puČanstva od zaraznih bolesti

I.

Zaraznom bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku određuje se i bolest:

– SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

II.

Za sprječavanje i suzbijanje bolesti iz točke I. ove Odluke primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 501-05/04-02/01

Urbroj: 5030108-04-1

Zagreb, 22. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.