Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

NN 2/2004 (8.1.2004.), Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

18

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 107/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2004. godine, donijela

UREDBU

o jediniČnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobliŽim kriterijima i mjerilima za utvrĐivanje posebne naknade za okoliŠ na vozila na motorni pogon

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju jedinične naknade i korektivni koeficijenti na temelju kojih se obavlja izračun posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada), te pobliži kriteriji i mjerila za utvrđivanje posebne naknade.

Članak 2.

(1) Posebna naknada izračunava se prema izrazu PN = No ´ Kk propisanom člankom 16. stavkom 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojem je:

PN - iznos posebne naknade u kunama,

No - osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila

(u daljnjem tekstu: jedinična naknada),

Kk - korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskoga goriva, radnom obujmu ili snazi motora i starosti vozila.

(2) Korektivni koeficijent (Kk) za svako pojedino vozilo određuje se i izračunava prema izrazu:

Kk = K1 ´ K2 ´ K3

u kojem je:

K1 – korektivni koeficijent ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva,

K2 – korektivni koeficijent ovisan o radnom obujmu motora,

K3 – korektivni koeficijent ovisan o starosti vozila,

a dobiveni umnožak množi se s jediničnom naknadom za pojedinu vrstu vozila utvrđenom člankom 3. ove Uredbe.

Članak 3.

Jedinična naknada (No) za pojedine vrste vozila iznosi:

osobni automobili                                              80,00 kn

autobusi                                                          320,00 kn

teretni automobili                                             480,00 kn

kombinirani automobili                                     80,00 kn

mopedi                                                            30,00 kn

motocikli                                                          50,00 kn

radni strojevi                                                   120,00 kn

radna vozila                                                    160,00 kn

traktori                                                            50,00 kn

Članak 4.

Korektivni koeficijent (K1) ovisan o vrsti motora i pogonskog goriva iznosi za:

otto motor dvotaktni (motorni benzin, plin)                 2,0

otto motor četverotaktni (motorni benzin, plin)            1,0

rotacijski motor (motorni benzin, plin)                         1,5

diesel motor (dizelsko gorivo, biodizel)                       1,0

elektromotor (električna struja)                                  0,2

motor na pogon alternativnim gorivima

   (vodik, bioalkohol)                                                    0,2

Članak 5.

(1) Korektivni koeficijent (K2) ovisan o radnom obujmu mo­to­ra iznosi za:

motor radnog obujma manjeg od 50 cm3                  0,80

motor radnog obujma od 51 do 250 cm3                  0,85

motor radnog obujma od 251 do 750 cm3                0,90

motor radnog obujma od 751 do 1400 cm3              0,95

motor radnog obujma od 1401 do 2000 cm3            1,00

motor radnog obujma od 2001 do 4000 cm3            1,20

motor radnog obujma od 4001 do 8000 cm3            1,40

motor radnog obujma od 8001 do 12000 cm3          1,60

motor radnog obujma od 12001 do 16000 cm3        1,80

za motor radnog obujma većeg od 16001 cm3          2,00

(2) Korektivni koeficijent (K2) za vozila pokretana elektromotorom ili alternativnim pogonskim gorivima iznosi 1,00.

Članak 6.

Korektivni koeficijent( K3) ovisan o starosti vozila iznosi za:

  vozilo starosti od 0 do 5 godina                               0,90

  vozilo starosti od 6 do 8 godina                               0,95

  vozilo starosti od 9 do 10 godina                             1,00

  vozila starosti od 11 do 15 godina                           1,10

  vozila starosti od 16 do 20 godina                           1,20

  vozilo starosti od 21 d 30 godina                             1,40

  vozilo starosti iznad 30 godina                                 1,60

  vozilo starosti iznad 30 godina (»oldtimer«) uz
potvrdu o povijesnoj vrijednosti vozila koju
izdaje mjerodavna udruga                                      0,10.

Članak 7.

Obračun posebne naknade i rješenje o iznosu posebne naknade koju je obveznik plaćanja dužan uplatiti temelji se na podacima o vozilu i obvezniku plaćanja upisanim u isprave vozila, odnosno knjižicu vozila ili prometnu dozvolu.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu 1. ožujka 2004. godine.

Klasa: 351-02/03-01/02

Urbroj: 5030115-04-1

Zagreb, 5. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.