Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN 3/2004 (12.1.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

121

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94., 108/96., 119/2001. i 74/2002.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 119/2001. i 74/2002.) u članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka vrijednosti prirodnih bogatstava (podskupina 011), knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (podskupina 024) te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (skupina 03) u pravilu se ne isprav­ljaju«.

Dosadašnji stavak 2. postaje 3., stavak 3. postaje 4., a stavak 4. postaje 5.

Članak 2.

U članku 38. riječi »Plaćeni rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata potraživanja« zamjenjuju se riječima »Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda«.

Članak 3.

Iza članka 76. dodaje se članak 76a. koji glasi:

»(1) Saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama (višak prihoda poslovanja i manjak prihoda poslovanja, višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine, višak primitaka od financijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine) na razini osnovnog računa. Za iznose koji su bili evidentirani tijekom godine na računima kapitalnih prijenosa sredstava, a to su: 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada, 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija, 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države, 6632 Kapitalne donacije, 66421 Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, zadužuje se račun viška ili manjka prihoda poslovanja, a odobrava račun viška ili manjka prihoda od nefinancijske imovine.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-05/04-01/1

Urbroj: 513-05/04-1

Zagreb, 7. siječnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.