Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 3/2004 (12.1.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

122

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94., 108/96., 119/2001. i 74/2002.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 74/02, 3/03 i 12/03) Obrazac: BIL iz članka 5. stavaka 1. i 2. mijenja se i daje u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-05/04-01/2

Urbroj: 513-05/04-1

Zagreb, 7. siječnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, dipl. oec., v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: BIL

 

 

 

 

RH/fond/JLS/JP(R)S

 

 

Razina 1)

 

 

 

 

 

 

RAZDJEL

 

 

RKDP

 

 

 

 

 

Matični broj

 

 

GLAVA                                                                                                                                                                     

Šifarska oznaka

 

 

 

 

 

Žiro račun

 

 

PRORAČUNSKI
KORISNIKNSKI KORISNIK                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

B i l a n c a

 

 

 

 

 

                      na datum   31. prosinca  ________________  godine   

 

 

 

 

 

                      u kunama (bez lp.)

Račun iz
Račun. plana

O P I S

AOP   oznaka

 Stanje                          1. siječnja 

Stanje                           31. prosinca

INDEKS 
  5/4 x 100

1

2

3

4

5

6

 

IMOVINA (AOP 002+061)

001

 

 

 

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+007+045+046+050+057)

002

 

 

 

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)

003

 

 

 

011

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

004

 

 

 

012

Nematerijalna imovina

005

 

 

 

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

006

 

 

 

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+023+029+035+039)

007

 

 

 

021 i 02921

Građevinski objekti (AOP 009+010+011+012-013)

008

 

 

 

0211

Stambeni objekti

009

 

 

 

0212

Poslovni objekti

010

 

 

 

0213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

011

 

 

 

0214

Ostali građevinski objekti

012

 

 

 

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

013

 

 

 

022 i 02922

Postrojenja i oprema (AOP 015+016+017+018+019+020+021-022)

014

 

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

015

 

 

 

0222

Komunikacijska oprema

016

 

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

017

 

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

018

 

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

019

 

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

020

 

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

021

 

 

 

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

022

 

 

 

023 i 02923

Prijevozna sredstva (AOP 024+025+026+027-028)

023

 

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

024

 

 

 

0232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

025

 

 

 

0233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

026

 

 

 

0234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

027

 

 

 

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

028

 

 

 

024 i 02924

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 030+031+032+033-034)

029

 

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

030

 

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama ,muzejima i slično)

031

 

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

032

 

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

033

 

 

 

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti

034

 

 

 

025 i 02925

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038)

035

 

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

036

 

 

 

0252

Osnovno stado

037

 

 

 

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

038

 

 

 

026 i 02926

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 040+041+042+043-044)

039

 

 

 

0261

Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstava

040

 

 

 

0262

Ulaganja u računalne programe

041

 

 

 

0263

Umjetnička, litererna i znanstvena djela

042

 

 

 

0264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

043

 

 

 

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

044

 

 

 

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

045

 

 

 

04

Sitni inventar (AOP 0047+048-0449)

046

 

 

 

041

Zalihe sitnog inventara

047

 

 

 

042

Sitni inventar u uporabi

048

 

 

 

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

049

 

 

 

05

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 051+052+053+054+055+056)

050

 

 

 

051

Građevinski objekti u pripremi

051

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

052

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

053

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

054

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

055

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

056

 

 

 

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 058+059+060)

057

 

 

 

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti

058

 

 

 

062

Proizvodnja i proizvodi

059

 

 

 

064

Roba za daljnju prodaju

060

 

 

 

1

Financijska imovina (AOP 062+067+073+088+104+114+121+122)

061

 

 

 

11

Novac u banci i blagajni (AOP 063+064+065+066)

062

 

 

 

111

Novac u banci

063

 

 

 

112

Izdvojena novčana sredstva

064

 

 

 

113

Novac u blagajni

065

 

 

 

114

Vrijednosnice u blagajni

066

 

 

 

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo                       (AOP 068+069+070+071+072)

067

 

 

 

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama

068

 

 

 

122

Jamčevni polozi

069

 

 

 

123

Potraživanja od zaposlenih

070

 

 

 

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

071

 

 

 

129

Ostala potraživanja

072

 

 

 

13

Zajmovi (AOP 074+081-087)

073

 

 

 

13X1

Zajmovi - tuzemni (AOP 075+076+077+078+079+080)

074

 

 

 

1311

Zajmovi drugim razinama vlasti

075

 

 

 

1321

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

076

 

 

 

1331

Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

077

 

 

 

1341

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

078

 

 

 

1351

Zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

079

 

 

 

1361

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

080

 

 

 

13X2

Zajmovi - inozemni (AOP 082+083+084+085+086)

081

 

 

 

1312

Zajmovi inozemnim vladama

082

 

 

 

1313

Zajmovi međunarodnim organizacijama

083

 

 

 

1322

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

084

 

 

 

1352

Zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

085

 

 

 

1362

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

086

 

 

 

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

087

 

 

 

14

Vrijednosni papiri (AOP 089+096-103)

088

 

 

 

14X1

Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 090+091+092+093+094+095)

089

 

 

 

1411

Čekovi

090

 

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi

091

 

 

 

1431

Mjenice

092

 

 

 

1441

Obveznice

093

 

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati

094

 

 

 

1461

Ostali vrijednosni papiri

095

 

 

 

14X2

Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 097+098+099+100+101+102)

096

 

 

 

1412

Čekovi

097

 

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi

098

 

 

 

1432

Mjenice

099

 

 

 

1442

Obveznice

100

 

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati

101

 

 

 

1462

Ostali vrijednosni papiri

102

 

 

 

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

103

 

 

 

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 105+110-113)

104

 

 

 

15X1

Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 106+107+108+109)

105

 

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

106

 

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

107

 

 

 

1531

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

108

 

 

 

1541

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

109

 

 

 

15X2

Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 111+112)

110

 

 

 

1532

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

111

 

 

 

1542

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

112

 

 

 

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

113

 

 

 

16

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 115+116+117+118+119-120)

114

 

 

 

161

Potraživanja za poreze

115

 

 

 

162

Potraživanja za doprinose

116

 

 

 

164

Potraživanja za prihode od imovine

117

 

 

 

165

Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima

118

 

 

 

166

Ostala potraživanja

119

 

 

 

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

120

 

 

 

17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

121

 

 

 

19

Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 123+124)

122

 

 

 

191

Rashodi budućeg razdoblja

123

 

 

 

192

Nedospjela naplata prihoda

124

 

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 126+167)

125

 

 

 

2

Obveze (AOP 127+135+136+152+164)

126

 

 

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 128+129+130+131+132+133+134)

127

 

 

 

231

Obveze za zaposlene

128

 

 

 

232

Obveze za materijalne rashode

129

 

 

 

234

Obveze za financijske rashode

130

 

 

 

235

Obveze za subvencije

131

 

 

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

132

 

 

 

238

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

133

 

 

 

239

Ostale tekuće obveze

134

 

 

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

135

 

 

 

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 137+144-151)

136

 

 

 

25X1

Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 138+139+140+141+142+143)

137

 

 

 

2511

Obveze za čekove

138

 

 

 

2521

Obveze za trezorske zapise

139

 

 

 

2531

Obveze za mjenice

140

 

 

 

2541

Obveze za obveznice

141

 

 

 

2551

Obveze za opcije i druge financijske derivate

142

 

 

 

2561

Obveze za ostale vrijednosne papire

143

 

 

 

25X2

Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 145+146+147+148+149+150)

144

 

 

 

2512

Obveze za čekove

145

 

 

 

2522

Obveze za trezorske zapise

146

 

 

 

2532

Obveze za mjenice

147

 

 

 

2542

Obveze za obveznice

148

 

 

 

2552

Obveze za opcije i druge financijske derivate

149

 

 

 

2562

Obveze za ostale vrijednosne papire

150

 

 

 

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

151

 

 

 

26

Obveze za zajmove (AOP 153+159-163)

152

 

 

 

26X1

Obveze za zajmove - tuzemne (AOP 154+155+156+157+158)

153

 

 

 

2611

Obveze za zajmove drugim razinama vlasti

154

 

 

 

2621

Obveze za zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

155

 

 

 

2631

Obveze za zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

156

 

 

 

2641

Obveze za zajmove tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

157

 

 

 

2651

Obveze za zajmove tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

158

 

 

 

26X2

Obveze za zajmove - inozemne (AOP 160+161+162)

159

 

 

 

2612, 2613

Obveze za zajmove inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

160

 

 

 

2642

Obveze za zajmove inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

161

 

 

 

2652

Obveze za zajmove inozemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

162

 

 

 

269

Ispravak vrijednosti obveza za zajmove

163

 

 

 

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 165+166)

164

 

 

 

291

Odgođeno plaćanje rashoda

165

 

 

 

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

166

 

 

 

9

Vlastiti izvori (168+176-180-184-185+186+187+188)

167

 

 

 

91

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 169-172)

168

 

 

 

911

Vlastiti izvori (AOP 170+171)

169

 

 

 

9111

Vlastiti izvori iz proračuna

170

 

 

 

9112

Ostali vlastiti izvori

171

 

 

 

912

Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 173+174)

172

 

 

 

9121

Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze

173

 

 

 

9122

Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze

174

 

 

 

922

Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)

175

 

 

 

9221

Višak prihoda (AOP 177+178 +179)

176

 

 

 

92211

Višak prihoda poslovanja

177

 

 

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine

178

 

 

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine

179

 

 

 

9222

Manjak prihoda (AOP 181+182+183)

180

 

 

 

92221

Manjak prihoda poslovanja

181

 

 

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

182

 

 

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

183

 

 

 

93

Obračunati rashodi poslovanja

184

 

 

 

94

Obračunati rashodi za nabavu nefinancijske imovine

185

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja

186

 

 

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

187

 

 

 

98

Rezerviranja viška prihoda

188

 

 

 

99

Izvanbilančni zapisi

189

 

 

 

991

Izvanbilančni zapisi - aktiva

190

 

 

 

996

Izvanbilančni zapisi - pasiva

191

 

 

 

 

DODATNI PODACI

02311

Osobni automobili

192

 

 

 

16411

Potraživanja za kamate na dane zajmove

193

 

 

 

16412

Potraživanja za kamate po vrijednosnim papirima

194

 

 

 

16413

Potraživanja za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

195

 

 

 

1661

Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

196

 

 

 

2341

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

197

 

 

 

2342

Obveze za kamate za primljene zajmove

198

 

 

 

9661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

199

 

 

 

9664

Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna

200

 

 

 

981

Rezerviranja za otplatu zajmova/kredita koji dospijevaju u tekućoj godini

201

 

 

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 192 do AOP 201)

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Na poziciju "Razina" iz zaglavlja upisati:

 

 

 

"11" - proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva/razdjela

 

 

"12" - nadležno ministarstvo/razdjel - konsolidirani izvještaj

 

 

 

"21" -  proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

"22" - proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

"23" - konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

"31" - proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

 

 

 

 

 

Mjesto i datum                                                                 

 

 

 

 

 

M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba za kontaktiranjeontaktiranje                                                          Telefon

 

Telefon _________________

 

Zakonski predstavnik

 

 

 

 

 

(potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ime i prezime