Program o izmjenama i dopunama Programa ispita o stručnoj osposobljenosti

NN 5/2004 (15.1.2004.), Program o izmjenama i dopunama Programa ispita o stručnoj osposobljenosti

ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

146

Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o obrtu («Narodne novine», br. 49/03), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, donosi

 

PROGRAM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

I.

U Programu ispita o stručnoj osposobljenosti («Narodne novine», br. 101/95) mijenjaju se točke I., II., III., IV i V. i glase:

«I.

Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja nužna za bavljanje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje.

 

II.

Na zajedničkom dijelu ispita, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

-         gospodarstvo,

-         pravni propisi.

 

Vođenje poslovanja

 Organizacija poslovanja

( obrt, trgovačko društvo)

 Od ideje do poslovnog plana

 

 Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

(sredstva za  nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije)

 Komuniciranje s djelatnicima i strankama

(značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja)

 Metode rukovođenja

(stilovi i metode rukovođenja,  tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata)

Uloga računala u poslovanju

(osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta)

 

Osnove marketinga

Značenje prodaje

 

Tržište

(novi trendovi na području marketinga,  tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta )

 

Troškovi i kalkulacije

(vrste troškova , kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja)

 

Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

(porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo )

 

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

(načini plaćanja, načini osiguranja naplate i  potraživanja)

 

 

Zaštita okoliša

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

 

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

 

 

 

III.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Ustrojstvo državne vlasti

(državna uprava, lokalna samouprava i uprava)

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

(pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta)

Organiziranost obrta

(komorski sustav)

Zakon o radu

(osnovni propisi o:  zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori i dopusti, obrazovanje i osposobljavanje za rad, plaća radnika, zdravstveno i mirovinsko osiguranje)

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

(fizičke i pravne osobe)

Trgovačka društva

(trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala

 stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak)

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

(zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita)

 

IV.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima II. i III., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na ispitima o stručnoj osposobljenosti.

 

V.

Posebni dio ispita obuhvaća slijedeće ispitne sadržaje:

-         radnu probu ,

-         stručne sadržaje nužne za obavljanje zanimanja

Osim radne probe i stručnih sadržaja nužnih za obavljanje zanimanja posebni dio ispita može obuhvaćati i izradu stručnog rada.»

 

II

U točki VI. stavak 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

            «Ispitni sadržaji posebnog dijela ispita  za zanimanja čija složenost je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima («Narodne novine», br. 87/01) u Listi vezanih i povlaštenih obrta označena s brojem 2. su sljedeći:»

U točki VI. brišu se točke 2.,  3., 4.  Dosadašnje točke 5., 6., postaju točke 2., 3.. Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4.  DRVOTOKAR

Radna proba

Obrada drveta:

-   razumijevanje zadanog praktičnog uratka,

-   poznavanje radne dokumentacije izrade uratka,

-   utvrđivanje najpovoljnijeg postupka izrade uratka,

-   izbor materijala, elemenata i sklopova uratka,

-   izbor radnog stroja, alata, naprava i uređaja,

-   izbor ručnog i strojnog alata, naprava i uređaja,

-   postavljanje i učvršćivanje materijala i alata na tokarilicu,

-   puštanje tokarilice u rad i vođenje procesa rada,

-   izrada zadanog uratka postupcima tokarenja,

-   izvođenje vanjskog i unutarnjeg tokarenja elemenata,

-   izvođenje specijalnih tokarenja elemenata,

-   mjerenje i kontrole elemenata i sklopova uratka.

-   Provjera:

-          brušenja i uporabe ručnoga i strojnog alata,

-          postupaka ručne obrade drva,

-          postupaka strojne obrade drva,

-          održavanja radnih strojeva, alata i uređaja,

      -     provođenja zaštite rada kod tokarenja.

 

Kod praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi ispitna komisija.

Stručni sadržaji

-   sigurnost na radu i zaštitu okoliša,

-   oblici energije i njeno racionalno korištenje,

-   planiranje, priprema i izvođenje procesa rada,

-   izbor materijala, alata, uređaja i strojeva,

-   vrste, sastav, svojstva, greške i uporaba drva,

-   piljena građa, furniri i ukočene ploče,

-   prirodno i umjetno sušenje drva,

-   plastični materijali, papir i tekstil,

-   metalni okovi, staklo i kitovi,

-   ljepila i površinski premazi drva,

-   mjerenje i zacrtavanje materijala,

-   ručno i strojno krojenje materijala,

-   ručni alati i radovi alatima,

-   ručni strojevi i radovi strojevima,

-   izvođenje obrade drva tokarenjem,

-   ručno i strojno brušenje ručnih alata,

-   ručno i strojno brušenje strojnih alata,

-   hidraulični radni strojevi i uređaji,

-   pneumatski radni strojevi i uređaji,

-   postupci i uređaji za prešanje materijala,

-   postupci savijanja i lijepljenja materijala,

-   funkcionalno i estetsko opremanje interijera,

-   funkcionalno i estetsko opremanje eksterijera,

-   radni otpaci i njihov transport uređajima,

-   održavanje radnih strojeva, alata i uređaja.

 

Zaštita na radu i ekologija

-   izvori, opasnosti i mjere zaštite na radu,

-   pružanje prve pomoći u raznim slučajevima,

-   poznavanje opasnosti od požara i eksplozije,

-   zaštita od direktnih i indirektnih dodira električnih vodova, otrovnih kemikalija, mehaničkih opasnosti i dr. «

Dosadašnja točka 7. postaje točka 5.

Iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. koje glase:

»6. ZAVARIVAČ PLINOM

 

Radna proba

-   pripremanje materijala i aparata za zavarivanje prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji,

-   zavarivanje složenih konstrukcija u raznim položajima i različitih debljina materijala (zavarivanje cijevi i limova, dijelova karoserije vozila, metalnih konstrukcija kotlova, brodskih konstrukcija, instalacija za grijanje i sl.),

-   rezanje plamenom te krojenje elemenata različitih oblika u raznim položajima

-   kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva.,

 

Kod praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi ispitna komisija.

 

Stručni sadržaji

 

-   podjela i vrsta spojeva te priprema spoja za zavarivanje,

-   označivanje zavarenog spoja,

-   plinovi, korištenje i svojstva (kisik, acetilen, argon, ugljični dioksid),

-   poznavanje uređaja za plinsko zavarivanje (cjevovod, osigurači, redukcijski ventili, plamenici i dr.),

-   vrste spojeva i položaji zavarivanja,

-   čimbenici koji utječu na kvalitetu zavarivanja,

-   pogreške kod zavarivanja i njihovo ispitivanje te otklanjanje,

-   naprezanje i deformacije u zavarenom spoju,

-   mjere zaštite pri zavarivanju.

 

Zaštita na radu i ekologija

 

-   izvori, opasnosti i mjere zaštite na radu.

-   pružanje prve pomoći u raznim slučajevima,

-   poznavanje opasnosti od požara i eksplozije,

-   zaštita od direktnih i indirektnih dodira električnih vodova, otrovnih kemikalija, mehaničkih opasnosti i dr.

 

 

7. ELEKTROZAVARIVAČ

Radna proba

Ručno elektrolučno zavarivanje različitim postupcima (REL-TIG, REL-MIG, REL-MAG i dr.):

-   proučavanje tehničko-tehnološke dokumentacije i odabiranje postupaka zavarivanja,

-   pripremanje materijala za zavarivanje,

-   podešavanje uređaja za zavarivanje (agregata, transformatora, ispravljača itd.),

-   pripremanje i podešavanje predmeta koji se zavaruju te oblika zavara,

-   zavarivanje u raznim položajima i spojevi različitih oblika i dubina, te zavari koji podliježu provjeri korijena, statičkom i dinamičkom ispitivanju,

-   zavarivanje plinskih spremnika i dijelova koji podliježu rendgenskom i drugom ispitivanju,

-   kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva elemenata;

Elektrootporno zavarivanje:

-   pripremanje materijala i aparata za zavarivanje,

-   elektrootporno točkasto zavarivanje,

-   elektrootporno projekcijsko zavarivanje punih materijala i limova,

-   elektrootporno točkasto zavarivanje s više točaka po pravcu i zakrivljenoj liniji, sučeljno i šavno zavarivanje,

-   kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva elemenata.

 

Kod praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi ispitna komisija.

Stručni sadržaji

-   podjela i vrste spojeva te priprema spoja za zavarivanje,

-   označivanje zavarenog spoja,

-   osnovne značajke različitih postupaka elektrolučnog zavarivanja,

-   pogreške i način njihova otklanjanja,

-   izbor postupka zavarivanja,

-   naprezanja i deformacije u zavarenom spoju,

-   mjere zaštite pri zavarivanju i utjecaj postupka na zdravlje zavarivača,

-   obrada zavarenih spojeva,

-   osnovna znanja o materijalima i elementima pogodnim za elektrozavarivanje.

 

Zaštita na radu i ekologija

-      izvori, opasnosti i mjere zaštite na radu,

-   pružanje prve pomoći u raznim slučajevima,

-   poznavanje opasnosti od požara i eksplozije,

-   zaštita od direktnih i indirektnih dodira električnih vodova, otrovnih kemikalija, mehaničkih opasnosti i dr

Točka 8. briše se.

Dosadašnje točke 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., i 15.

Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. POMOĆNI PRODAVAČ

Radna proba

a) kreiranje asortimana, nabave i preuzimanja robe,

b) organizacija i vođenje poslova u prodavaonici,

c) organizacija skladištenja i upravljanja zalihama,

d) osobna prodaja i isporuka naručene robe,

e) blagajničko poslovanje i rad na registar-blagajni.

 

Kod praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

 

Stručni sadržaj

Tehnologija i poznavanje robe

-         žitarice i žitne prerađevine,

-         voće i voćne prerađevine,

-         povrće i prerađevine od povrća,

-         prerađevine,

-         šećer, med i ostala sladila,

-         konditorski proizvodi,

-         meso i mesne prerađevine,

-         riba i riblje prerađevine,

-         ulja i masti,

-         mlijeko i mliječne prerađevine,

-         jaja,

-         kava, kavovine i čaj,

-         začini,

-         alkoholna i

-         bezalkoholna pića,

-         duhan i duhanske prerađevine,

-         sredstva za osobnu higijenu,

-         papir i proizvodi od papira,

-         uredski pribor i pribor za pisanje,

-         tekstil i proizvodi od tekstila,

-         staklo i proizvodi od stakla,

-         proizvodi od kože,

-         proizvodi za poljodjelstvo.

 

Organizacija prodavaonice

-         vanjski izgled prodajnog mjesta – kioska,

-         unutrašnje uređenje poslovnog prostora i oznake,

-         djelatnici,

-         asortiman proizvoda,

-         označivanje proizvoda,

-         naplaćivanje prodanih proizvoda,

-         odlaganje ambalaže i otpada.

 

Zaštita na radu

-         Zakon o zaštiti na radu

-         Zakon o zaštiti od požara,

-         mjere zaštite na radu – obveze i odgovornosti poslodavca i radnika u primjeni mjera zaštite na radu,

-         radna odjeća i obuća u funkciji  prepoznatljivosti i zaštite na radu,

-         osobna higijena, uljepšavanje i njega lica i tijela.«

Točke 22., 23. i 24. brišu se.

Dosadašnje točke 25. i 26. postaju točke 22. i 23.

 

 

Klasa: 406-01/03-01/10

Ur. broj: 515-03-03-61

Zagreb, 17. prosinca 2003.

 

 

Ministar

Željko Pecek, v. r.