Program majstorskog ispita za zvanje majstor mehaničar poljoprivredne mehanizacije

NN 5/2004 (15.1.2004.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor mehaničar poljoprivredne mehanizacije

ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

154

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o obrtu, («Narodne novine», br. 49/03), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE
MAJSTOR MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

 

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja, nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

-        gospodarstvo i pravni propisi,

-        osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Vođenje poslovanja

 Organizacija poslovanja

(obrt, trgovačko društvo)

 Od ideje do poslovnog plana

 

 Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

(sredstva za  nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije)

 Komuniciranje s djelatnicima i strankama

(značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja)

 Metode rukovođenja

(stilovi i metode rukovođenja,  tehnike motiviranja ,  tehnike rješavanja konflikata)

Uloga računala u poslovanju

(osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta)

 

Osnove marketinga

Značenje prodaje

 

Tržište

(novi trendovi na području marketinga,  tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta )

 

Troškovi i kalkulacije

(vrste troškova , kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja)

 

Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

(porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo )

 

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

(načini plaćanja, načini osiguranja naplate i  potraživanja)

 

 

Zaštita okoliša

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

 

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

 

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Ustrojstvo državne vlasti

(državna uprava, lokalna samouprava i uprava)

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

(pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta)

Organiziranost obrta

(komorski sustav)

Zakon o radu

(osnovni propisi o:  zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori i dopusti, obrazovanje i osposobljavanje za rad, plaća radnika, zdravstveno i mirovinsko osiguranje)

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

(fizičke i pravne osobe)

Trgovačka društva

(trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala,

 stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak)

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

(zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita)

 

V.

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Obrazovni sustav Republike Hrvatske

 

Osnovna pitanja stručnog obrazovanja

(struktura obrazovanja, značaj, ravnopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohodnost, veza obrazovanja i tržišta rada i  značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo)

Dvojni sustav obrazovanja

(zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mjesta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obrazovanja)

Izobrazba u obrtničkoj radionici

(podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje)

Planiranje i provođenje naukovanja

 

Pedagoška osnova obrazovanja

(proces učenja,  vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju)

Zadaće majstorastručnog učitelja

( poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave)

Mladi u obrazovanju

(pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti )

Socijalno komunikativne osnove vođenja ljudi

(verbalna, neverbalna komunikacija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo savladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje)

 

Zakonska regulativa

(Zakon o obrtu , nastavni planovi i programi, odredbe Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika,  odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti)

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja, nužna za samostalno obavljanje obrta u zvanju majstor mehaničar poljoprivredne mehanizacije iz sljedećih područja rada:

I. Područje rada

-         održavanje poljoprivrednih strojeva, aparata i ostalih uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo te njihovih sklopova i sustava;

-         održavanje motora s unutarnjim izgaranjem i sustava prijenosa snage;

-         opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo dodatnom opremom i priborom;

-         djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštita istih od korozije;

-         održavanje električnih uređaja te regulacijskih i upravljačkih uređaja na vozilima poljoprivredne mehanizacije;

-         ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočnih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova na vozilima poljoprivredne mehanizacije i ostalim uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, graditeljstvo i komunalije;

-         ispitivanje, traženje grešaka, montaža,  demontaža i namještanje mehaničkih, hidrauličkih,  električnih i elektroničkih sklopova i sustava;

-         djelomična izrada  pojedinih  dijelova vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije;

-         opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije dodatnom opremom i priborom.

 

II. Sadržaj ispita

Ispitni sadržaj majstorskog ispita za zvanje majstor mehaničar poljoprivredne mehanizacije obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

1.           Praktični dio ispita

 

Ispitaniku se na praktičnom dijelu ispita zadaje praktična zadaća iz sljedećih područja:

-         demontaža (rastavljanje) i montaža (sastavljanje) dijelova, pojedinih  sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije;

-         ispitivanje, namještanje i priključivanje mehaničkih, hidrauličkih, pneumatskih, električnih i elektroničkih sustava i uređaja prema uputama, crtežima i planovima spajanja;

-         stavljanje u pogon dijelova, skupina i sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije;

-         ugradnja uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova  ili nekoga drugoga dodatnog uređaja na mehanički, hidraulički ili pneumatski pogon;

-         instaliranje pojedinih uređaja za rad na polju, dvorištima ili unutrašnjosti zgrade;

-         opremanje i izmjena opreme s dodatnim dijelovima i uređajima;

-         ispitivanje električnih priključaka;

-         ocjena šteta na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, graditeljstvo i komunalije;

-         održavanje i priključivanje električnih uređaja;

-         mjerenje, ispitivanje i namještanje pritisaka u hidrauličkim i pneumatskim sustavima;

-         opremanje vozila, strojeva, aparata i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo,

      vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije dodatnom opremom i priborom;

-         proračun utroška materijala, pomoćnih materijala i dijelova.

 

Praktična izrada podrazumijeva:

-         razumijevanje potrebne dokumentacije,

-         korištenje mjerila i mjernih uređaja,

-         izbor i ugradnja gotovih elemenata, sklopova i opreme,

-         ovladavanje vještinama i znanjem za obavljanje najsloženjih servisnih i remontnih radova,

-         točnost u radu,

-         organizacijske sposobnosti za pojedinačni i timski rad,

-         mogućnost provjere pravilnosti postupka izrade i ispitivanja kvalitete izrađenog uratka.

 

 

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje odredi ispitna komisija.

2.  Stručno – teorijski sadržaji potrebni za obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Zaštita na radu i ekologija

-   izvori, opasnosti i mjere zaštite na radu,

-   pružanje prve pomoći u raznim slučajevima,

-   poznavanje opasnosti od požara i eksplozije,

-   zaštita od direktnih i indirektnih dodira električnih vodova, otrovnih kemikalija, mehaničkih opasnosti i dr.,

-   sigurnost pri radu s ručnim alatom, mehaniziranim alatom i radnim strojevima,

-   mjerni postupci za ispitivanje djelotvornosti zaštitnih mjera,

-   propisi o zaštiti na radu,

-   zaštita radnog i životnog čovjekova okoliša (zaštita zraka, vode i tla).

2.2. Materijali

-   osnovna ispitivanja tehničkih materijala (čvrstoća, tvrdoća, primjenljivost oblika, otpornost protiv korozije i sl.);

-   čelik, ljevovi na bazi željeza,  obojeni metali, izbor, svojstva i primjena;

-   plastični materijali, izbor, svojstva i primjena;

-   goriva i maziva za vozila, izbor i svojstva;,

-   pogonski i pomoćni materijali, tekućine za hlađenje, sredstva za čišćenje, sredstva za zaštitu od korozije, sredstva za spajanje zavarivanjem lemljenjem, lijepljenjem i sl.

2.3. Konstrukcija poljoprivrednih vozila, strojeva, aparata i uređaja za   poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije

-    osnovni zahtjevi na mjere i oblike poljoprivrednih vozila, strojeva, aparata i uređaja za   poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije;

-   utvrđivanje i mjerenje vanjskih mjera karoserije, okvira i ovješenja kotača;

-   osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage;

-   osnovni proračuni kontrole čvrstoće vratila i nosača na vozilu;

-   skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i uputa o sastavu pojedinih sklopova i pribora na vozilima i ostalim uređajima;

-   skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih sklopova na vozilima i poljoprivrednoj mehanizaciji;

-   uporaba računala i korisničkih programa iz područja poljoprivrednih vozila, strojeva i uređaja;

-   utvrđivanje utroška materijala i rezervnih dijelova za popravak.

2.4. Tehnologija održavanja poljoprivrednih vozila, strojeva, aparata i uređaja za   poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije:

-   organiziranje procesa rada u  radionici;

-   izračunavanje utroška vremena materijala, dijelova i sklopova, energije i izračunavanje kapaciteta radionice;

-   planiranje rada, raspoređivanje poslova, praćenje i analiza provedbenog plana;

-   pregled poljoprivrednih strojeva, dijagnosticiranje i utvrđivanje kvarova;

-   proces pripreme gorive smjese kod motora s unutarnjim izgaranjem, otklanjanje nedostataka i podešavanje procesa;

-   proces paljenja gorive smjese, otklanjanje kvarova i podešavanje;

-   podmazivanje i hlađenje motora, otklanjanje nedostatka na dijelovima i uređajima;

-   mehanički, električni i hidraulički dijelovi i sklopovi motora i mjenjača, oštećenja i njihovo otklanjanje;

-   karoserije, okviri i ovješenje kotača, oštećenja i njihovo otklanjanje;

-   sustavi upravljanja poljoprivrednim strojevima i otklanjanje nedostataka;

-   kočni sustavi, nedostaci u radu i njihovo otklanjanje;

-   sustavi prečišćivanja ispušnih plinova, kvarovi i njihovo otklanjanje;

-   dodatni pribor i uređaji na poljoprivrednim strojevima, nepravilnost u radu i njihovo otklanjanje;

-   klimatski i drugi uvjeti zdravoga i sigurnog rada u radionici, zaštita radnoga i vanjskog okoliša.

2.5. Strojevi i uređaji

-   poznavanje osnovne građe i funkcije strojeva i uređaja u  radionici;

-   radni i ručni strojevi i alati za obradu i montažu;

-   uređaji za podizanje vozila;

-   uređaji za opskrbu radionica radnom energijom;

-   uređaji za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja;

-   specijalni aparati, naprave i uređaji za popravke mehaničkih oštećenja na poljoprivrednim strojevima;

-   čuvanje i tekuće održavanje strojeva i uređaja;

-   zaštitne mjere pri radu s pojedinim strojevima i uređajima.


2. 6. Uporaba računala u vođenju obrtničke radionice

-   baze podataka (materijal, stranke),

-   tehnički proračuni, proračuni troškova,

-   poslovna korespondencija,

-   vođenje poslovnih knjiga.

 

Klasa: 406-01/03-01/10

Ur. broj: 515-03-03-14

Zagreb, 17. prosinca 2003.

 

 

Ministar

Željko Pecek, v. r.