Program majstorskog ispita za zvanje majstor pećar

NN 5/2004 (15.1.2004.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor pećar

ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

156

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o obrtu, («Narodne novine», br. 49/03), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE
MAJSTOR PEĆAR

 

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

-        gospodarstvo i pravni propisi,

-        osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Vođenje poslovanja

 Organizacija poslovanja

( obrt, trgovačko društvo)

 Od ideje do poslovnog plana

 

 Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

(sredstva za  nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije)

 Komuniciranje s djelatnicima i strankama

(značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja)

 Metode rukovođenja

(stilovi i metode rukovođenja,  tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata)

Uloga računala u poslovanju

(osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta)

 

Osnove marketinga

Značenje prodaje

 

Tržište

(novi trendovi na području marketinga,  tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta )

 

Troškovi i kalkulacije

(vrste troškova , kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja)

 

Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

(porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo )

 

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

(načini plaćanja, načini osiguranja naplate i  potraživanja)

 

Zaštita okoliša

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

 

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

 

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Ustrojstvo državne vlasti

(državna uprava, lokalna samouprava i uprava)

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

(pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta)

Organiziranost obrta

(komorski sustav)

Zakon o radu

(osnovni propisi o:  zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori i dopusti, obrazovanje i osposobljavanje za rad, plaća radnika, zdravstveno i mirovinsko osiguranje)

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

(fizičke i pravne osobe)

Trgovačka društva

(trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala

 stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak)

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

(zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita)

 

V.

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Obrazovni sustav Republike Hrvatske

 

Osnovna pitanja stručnog obrazovanja

(struktura obrazovanja, značaj, ravnopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohodnost, veza obrazovanja i tržišta rada i  značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo)

Dvojni sustav obrazovanja

(zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mjesta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obrazovanja)

Izobrazba u obrtničkoj radionici

(podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje)

Planiranje i provođenje naukovanja

 

Pedagoška osnova obrazovanja

(proces učenja,  vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju)

Zadaće majstorastručnog učitelja

( poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave)

Mladi u obrazovanju

(pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti )

Socijalno komunikativne osnove vođenja ljudi

(verbalna, neverbalna komunikacija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo savladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje)

 

Zakonska regulativa

(Zakon o obrtu , nastavni planovi i programi, odredbe Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika,  odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti)

 

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

 

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja nužna za samostalno obavljanje obrta u zvanju majstor pećar iz sljedećih područja rada.

 

I.          Područje rada

 

1. Gradnja:

-         zidanih štednjaka,

-         kalijevih peći,

-         položenih kamina,

-         stojećih kamina,

-         krušnih peći,

-         poljskih peći,

-         kalioničkih peći,

-         talioničkih peći,

-         posebnih peći ;

2.zidna oblaganja pločicama;

3.podna oblaganja pločicama;

4.mozaik oblaganja pločicama;

5.vanjska oblaganja pločicama.

 

II. Sadržaj ispita

 

Ispitni sadržaj majstorskog ispita za zvanje majstor pećar obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

1. Praktični dio ispita

 

Ispitaniku se na praktičnom dijelu ispita zadaje praktična zadaća iz sljedećih područja:

 

Gradnja:

-         zidanih štednjaka,

-         kalijevih peći,

-         položenih kamina,

-         stojećih kamina,

-         krušnih peći,

-         poljskih peći,

-         kalioničkih peći,

-         talioničkih peći,

-         posebnih peći

-         unutrašnjosti visoke peći,

-         posebnih industrijskih peći.

Zidno i podno oblaganje pločicama.

Mozaička oblaganja pločicama.

 

 

Praktična izrada podrazumijeva:

 

-   razumijevanje potrebne dokumentacije,

-   poznavanje tehnologije gradnje i propisa kod izvođenja gradnje,

-   korištenje mjerila i mjernih uređaja

-   proračun količine i izbora materijala,

-   izbor i ugradnju gotovih elemenata,

-   poznavanje normativa i karakteristika dimnjaka,

-   tehnike rezanja i obrade materijala,

-   pripremu žbuke i mase za lijepljenje, mase za fugiranje i različitih premaza;

-   provjeru:

-   izbora mjesta i usmjerenja peći,

-   izbora i dimenzioniranja dimnjaka,

-   vertikalnosti i horizontalnosti peći,

-   kvalitete izrade i estetike peći.

 

Kandidat mora znati provjeriti pravilnost postupka izrade i ispitati kvalitetu izrađenog uratka, pridržavati se propisa kod gradnje te propisa zaštite na radu i zaštite okoliša.

 

2.  Stručno– teorijski sadržaji potrebni za obavljanje poslova primjerenih obrtu

 

2. 1. Zaštita na radu i ekologija

- izvori, opasnosti i mjere zaštite na radu,

-    pružanje prve pomoći u raznim slučajevima,

-    poznavanje opasnosti od požara i eksplozije,

-    zaštita od direktnih i indirektnih dodira električnih vodova, otrovnih kemikalija, mehaničkih opasnosti, štetnih plinova i dr.,

-    sigurnost pri radu s ručnim alatom, mehaniziranim alatom i radnim strojevima,

-    mjerni postupci za ispitivanje djelotvornosti zaštitnih mjera,

-    propisi o zaštiti na radu,

-    zaštita radnog i životnog čovjekova okoliša (zaštita zraka, vode i tla).

 

2. 2. Materijali za pećare

 

-   vrste pećarskih materijala,

-   vrste keramičkih materijala,

-   fizikalna svojstva materijala,

-   mehanička svojstva materijala,

-   keramičke pločice i opeke,

-   kameni i betonski materijali,

-   metalni materijali i elementi,

-   staklo i plastične mase,

-   drvo, papir i tekstil,

-   izolacijski i vatrostalni materijali,

-   materijali za mort i žbuku,

-   materijali za slojne podloge peći,

-   materijali za popunjavanje i fugiranje,

-   materijali za površinsko premazivanje peći,

-   postupci pri izboru i uporabi materijala,

-   izbor i uporaba konstrukcijskih elemenata,

-   otpadci radnog materijala i njihovo zbrinjavanje.

 

2. 3 Alati i strojevi

 

-   izbor vrste alata za obradu i montažu,

-   uporaba standardnoga i ispravnog alata,

-   vrste ručnog i strojnog alata,

-   uporaba ručnih keramičarskih pila,

-   uporaba strojnih keramičarskih pila,

-   uporaba ručnih keramičarskih bušilica,

-   uporaba strojnih keramičarskih bušilica,

-   uporaba ručnih keramičarskih brusilica,

-   uporaba strojnih keramičarskih brusilica,

-   vrste i uporaba pećarskih naprava i uređaja,

-   čuvanje i održavanje alata, strojeva i uređaja,

-   poštivanje sigurnosti kod rada radnim sredstvima.

 

1. 4. Radna dokumentacija i konstrukcije

 

-   vrste i sastav radne dokumentacije,

-   očitavanje radioničkih nacrta i skica,

-   očitavanje sastavnih i shematskih nacrta,

-   uporaba standarda, tablica i kataloga,

-   analiza tehnološke dokumentacije,

-   analiza jednostavnih konstrukcija peći,

-   analiza složenih konstrukcija peći,

-   analiza konstrukcija dimnih kanala peći,

-   uporaba standarda pri konstruiranju,

-   poštivanje normi i propisa kod gradnje.

 

2.5. Organizacija i obračun radova

 

-   radna, tehnološka i planska dokumentacija,

-   sustavi označavanja radne dokumentacije,

-   obračun količina i njihovih vrsta,

-   normiranje i analiza cijena,

-   obračun radova i troškova,

-   priprema i organizacija radova.

 

2. 6. Uporaba računala u vođenju obrtničke radionice:

- baze podataka (materijal, stranke),

- tehnički proračuni, proračuni troškova,

- poslovna korespondencija,    

- vođenje poslovnih knjiga.

 

Klasa: 406-01/03-01/10

Ur. broj: 515-03-03-16

Zagreb, 17. prosinca 2003.

 

 

Ministar

Željko Pecek, v. r.