Program majstorskog ispita za zvanje majstor precizni mehaničar

NN 5/2004 (15.1.2004.), Program majstorskog ispita za zvanje majstor precizni mehaničar

ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo

157

Na temelju članka 58. stavak 2. Zakona o obrtu, («Narodne novine», br. 49/03), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PROGRAM

MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZVANJE
MAJSTOR PRECIZNI MEHANIČAR

 

I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja nužna za bavljenje obrtom i poduzetništvom te posebnog dijela koji se odnosi na svako pojedino zanimanje.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja postavljaju se iz sljedećih ispitnih područja:

-        gospodarstvo i pravni propisi,

-        osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Vođenje poslovanja

 Organizacija poslovanja

( obrt, trgovačko društvo)

 Od ideje do poslovnog plana

 

 Poslovni plan kao poduzetničko oruđe

(sredstva za  nabavu dugotrajne imovine, obrtna sredstva i investicije)

 Komuniciranje s djelatnicima i strankama

(značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnog komuniciranja)

 Metode rukovođenja

(stilovi i metode rukovođenja,  tehnike motiviranja, tehnike rješavanja konflikata)

Uloga računala u poslovanju

(osnovna znanja informatike, funkcije računala u poslovanju obrta)

 

Osnove marketinga

Značenje prodaje

 

Tržište

(novi trendovi na području marketinga,  tržišna strategija, metode prodaje i komunikacije, poznavanje konkurencije, istraživanje tržišta )

 

Troškovi i kalkulacije

(vrste troškova , kalkulacija cijene proizvoda i usluga, pokazatelji poslovanja)

 

Financijsko-ekonomsko područje

Porezi

(porezni sustav, vrste poreza, porezno zakonodavstvo )

 

Vođenje poslovnih knjiga

 

Platni promet

(načini plaćanja, načini osiguranja naplate i  potraživanja)

 

 

Zaštita okoliša

Etika i pravo okoliša

 

Pravno uređenje zaštite okoliša u Hrvatskoj

 

Suvremene tehnologije zaštite okoliša

 

 

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

 

Ustrojstvo državne vlasti

(državna uprava, lokalna samouprava i uprava)

Gospodarsko pravo

 

Zakon o obrtu i zakonski uvjeti za obavljanje obrta

(pojam obrta i obrtnika, uvjeti za obavljanje, vrste obrta, upis obrta u obrtni registar, poslovanje i prestanak obrta, trgovačka društva i obavljanje obrta)

Organiziranost obrta

(komorski sustav)

Zakon o radu

(osnovni propisi o:  zasnivanju i prestanku radnog odnosa, radno vrijeme radnika, odmori i dopusti, obrazovanje i osposobljavanje za rad, plaća radnika, zdravstveno i mirovinsko osiguranje)

Zakonodavstvo vezano uz obrazovanje naučnika i majstora

 

Zapošljavanje

 

Carinski propisi

 

Pravni subjekti, pravna i poslovna sposobnost

(fizičke i pravne osobe)

Trgovačka društva

(trgovac pojedinac, društva osoba i društva kapitala,

 stečajni postupak, likvidacija i ovršni postupak)

Nasljedno pravo

 

Zemljišne knjige, posjed i vlasništvo

 

Zaštita na radu

(zaštita na radu, zaštita od požara i zdravstvena zaštita)

 

V.

Područje osnova podučavanja naučnika obuhvaća sljedeće programske cjeline:

Obrazovni sustav Republike Hrvatske

 

Osnovna pitanja stručnog obrazovanja

(struktura obrazovanja, značaj, ravnopravnost šansi, mobilnost, vertikalna i horizontalna prohodnost, veza obrazovanja i tržišta rada i  značenje strukovnog obrazovanja za pojedinca i društvo)

Dvojni sustav obrazovanja

(zadaće škole, zadaće obrtničkih radionica, suradnja različitih mjesta za realizaciju prakse, polazne točke za osiguranje kvalitete obrazovanja)

Izobrazba u obrtničkoj radionici

(podučavanje, odgajanje, vrednovanje, nadzor, savjetovanje)

Planiranje i provođenje naukovanja

 

Pedagoška osnova obrazovanja

(proces učenja,  vrste učenja, nastavne situacije i tipične teškoće u učenju, motivacija i pomoć u učenju)

Zadaće majstora – stručnog učitelja

( poduka u radnoj sredini putem naloga, provjera uspjeha naukovanja, pismena provjera, sustav ocjenjivanja, mapa praktične nastave)

Mladi u obrazovanju

(pubertet, adolescencija, odraslost, habitualne osobine, socijalno porijeklo, okruženje, prethodno obrazovanje, pozitivno stajalište prema mladima, prepoznavanje teškoća uvjetovano razvojem, motiviranje i prenošenje odgovornosti )

Socijalno komunikativne osnove vođenja ljudi

(verbalna, neverbalna komunikacija, prepoznavanje konflikata i pravila za njihovo savladavanje, socijalno ponašanje i autoritativno djelovanje)

 

Zakonska regulativa

(Zakon o obrtu , nastavni planovi i programi, odredbe Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odredbe Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, odredbe Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika,  odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita i odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti)

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina, navedeni u poglavljima III., IV. i V., osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja, nužna za samostalno obavljanje obrta u zvanju majstor precizni mehaničar iz sljedećih područja rada.

I. Područje rada

Sastavljanje, montaža i demontaža strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica u području:

-         uredske tehnike,

-         mjerila mase,

-         konfekcijskih strojeva,

-         optičkih instrumenata,

-         ispitivanje, mjerenje, utvrđivanje i otklanjanje grešaka i smetnji pri radu strojeva,  i uređaja iz navedenih područja,

-         ugradnja i ispitivanje hidrauličnih, mehaničkih i pneumatskih sustava upravljanja,

-         programiranje numerički upravljanih strojeva.

II. Sadržaj ispita

Ispitni sadržaj majstorskog ispita za zvanje majstor precizni mehaničar obuhvaća sljedeće programske cjeline:

1. Praktični dio ispita

Ispitaniku se na praktičnom dijelu ispita zadaje praktična zadaća iz sljedećih područja:

1. uredska tehnika

-         poznavanje principa rada i rukovanje uredskom tehnikom,

-         utvrđivanje kvara, popravak i održavanje uredskih strojeva i opreme (fotokopirni strojevi, printeri, registar blagajne, mehaničke i elektroničke sabirnice, pisaći strojevi...);

2. mjerila mase

-         osnovne konstrukcije vaga i primjena točnosti,

-         princip rada i rukovanje mjerilima mase,

-         zakonski propisi za mjerila mase,

-         popravak i dimenzioniranje utega,

-         utvrđivanje kvara, ispitivanje točnosti, popravak, podešavanje, niveliranje i održavanje mjerila mase.

3. konfekcijski strojevi

-         poznavanje principa rada i rukovanje konfekcijskim strojevima,

-         utvrđivanje kvara, popravak, podešavanje i održavanje konfekcijskih strojeva: običnih i specijalnih;

4.    optički instrumenti

-         poznavanje principa rada i rukovanje optičkim instrumentima i aparatima,

-         utvrđivanje kvara, popravak, podešavanje i održavanje optičkih instrumenata i aparata: fotoaparata, dvogleda, libela, geodetskih instrumenata, mikroskopa i sl.

Praktična izrada podrazumijeva:

-         poznavanje vrste i svojstva materijala kao i  rad s materijalima koji se koriste u preciznoj mehanici (čelici, obojeni metali i legure, plastične mase, drvo, guma, koža, tekstil i drugi),

-         poznavanje standardnih oznaka materijala,

-         uporaba sredstava za čišćenje, podmazivanje i konzerviranje,

-         izrada dijelova u preciznoj  mehanici postupcima ručne i strojne obrade (piljenje, turpijanje, grecanje, izrada navoja, bušenje, razvrtavanje, tokarenje, glodanje, brušenje i slično),

-         spajanje materijala zavarivanjem, lemljenjem, zakivanjem, lijepljenjem, previjanjem, vijcima i maticama, klinovima, oprugama, zaticima i svornjacima,

-         izradu i montažu mjerenjem, kontrolom,  ispitivanjem sirovog izratka ili sklopova,

-         izbor najpovoljnijeg tehnološkog postupka rada,

-         programiranje numerički upravljanih strojeva,

-         izbor režima rada i određivanje vremena izrade ili montaže,

-         izbor alata i pribora osnovnog i pomoćnog materijala  kao i proračun troškova,

-         samostalno utvrđivanje pogrešaka i smetnji strojeva i uređaja i njihovog otklanjanja,

-         samostalnu izrade i montaže strojeva posebne namjene i međufazne kontrole,

-         pridržavanje normi i propisa zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša.

2.  Stručno –teorijski sadržaji potrebni za obavljanje poslova primjerenih obrtu

2.1. Poznavanje ekoloških propisa, propisa o zaštiti na radu, osobnoj sigurnosti, protupožarnih propisa i propisa o zaštiti okoliša.

 2.2. Materijali

-         čelik, legirajući elementi u čeliku,

-         konstrukcijski čelik - vrste, sastav i namjena,

-         specijalni čelici: vrste, sadržaj, svojstva i namjena,

-         alatni ugljični čelici,

-         lijevano željezo

-         obojeni metali: vrste, svojstva i namjena,

-         najznačajniji utjecaji na primjenu strukture i svojstva metala,

-         ostali materijali upotrebljavani u radionicama,

-         ispitivanje tehničkih materijala ,

-         standardi oblika i dimenzija poluproizvoda za gradnju strojeva,

-         izbor metalnih materijala sa stajališta funkcije,

-         izbor plastičnih materijala sa stajališta funkcije,

-         izbor tehničkih materijala sa stajališta obrade i montaže,

-         traženje materijala u standardima i tablicama,

-         otpad tehničkih materijala i zaštita okoliša.

2.3. Konstrukcija i primjena steznih alata i naprava

-         elementi konstruiranja,

-         konstruiranje steznih alata (sastavnih dijelova i sklopova alata),

-         postupci konstruiranja elemenata i mehanizama,

-         postupci konstruiranja alata za grupnu obradu.

2.4. Tehnologija obrade i montaže

-         organizacija procesa rada, struktura i organizacija zanatske radionice,

-         planiranje izrade, raspoređivanje posla, analiza i praćenje operativnog plana,

-         izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade,

-         gospodarsko određivanje vremena izrade, izvršenje normi i njihova realnost,

-         proces obrade dijelova strojeva povezivanjem različitih postupaka u maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji,

-         proces izrade ručnih i strojnih reznih alata, reznih sprava ili instrumenata u maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji,

-         mjerenje i kontrola u izradi i montaži alata, strojnih dijelova i sklopova,

-         klimatski i drugi radni uvjeti u radionici.

2.5. Strojevi i uređaji

Poznavanje osnova građe strojeva i funkcije strojeva, uređaja i alata u području:

-         uredska tehnika,

-         mjerila mase,

-         konfekcijski strojevi,

-         optički instrumenti,

-         poznavanje elemenata strojeva: radna vretena, prijenosnici, prihvatni elementi, uređaji za kopiranje,

-         poznavanje prigona: električni prigoni, prigoni sa zupčanicima i hidraulični prigoni,

-         numerički (brojčano) upravljani strojevi,

-         uređaji za ulaz i izlaz podataka kao i nositelji podataka kod numerički upravljanih strojeva,

-         električni i elektronski elementi u radnom procesu,

-         održavanje strojeva i uređaja,

-         zaštitne mjere pri radu na strojevima i uređajima.


2.6. Uporaba računala u vođenju obrtničke radionice

- baze podataka (materijal, stranke),

- tehnički proračuni, proračuni troškova,

- poslovna korespondencija,

- vođenje poslovnih knjiga.

 

Klasa: 406-01/03-01/10

Ur. broj: 515-03-03-17

Zagreb, 17. prosinca 2003.

 

 

Ministar

Željko Pecek, v. r.