Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

NN 8/2004 (21.1.2004.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

231

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003) i članka 29. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 2004. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o naČelima za unutarnje ustrojstvo tijela drŽavne uprave

Članak 1.

U Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 43/2001) u članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ukoliko nije imenovan pomoćnik ministra za pojedinu up­rav­­nu organizaciju, tom upravnom organizacijom može uprav­ljati državni tajnik.«

Članak 2.

Članak 17. briše se.

Članak 3.

U članku 18. stavak 4. briše se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/04
Urbroj: 5030109-04-2
Zagreb, 15. siječnja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.