Uredba o prestanku rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale

NN 8/2004 (21.1.2004.), Uredba o prestanku rada Ureda Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

234

Na teme­lju članka 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječ­nja 2004. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZATOČENE I NESTALE

Članak 1.

Danom stupa­nja na snagu ove Uredbe prestaje s radom Ured Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale (u da­lj­njem tekstu: Ured), a Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za zato­čene i nestale (»Narodne novine«, broj 70/2001), prestaje važiti.

Članak 2.

Danom prestanka rada Ureda poslove, dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, opremu te prava i obveze Ureda, preuzima Ministarstvo obite­lji, branite­lja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 3.

Danom prestanka rada Ureda državne službenike i na­mješ­tenike preuzima Ministarstvo obite­lji, branite­lja i među­gene­racij­ske solidarnosti.

Preuzeti državni službenici i namještenici nastav­ljaju s radom, na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku preuzima­nja, do donoše­nja rješe­nja o rasporedu državnih službenika i namje­štenika na radna mjesta, sukladno Uredbi o unutar­njem ustrojstvu Ministarstva obite­lji, branite­lja i međugeneracijske solidarnosti.

Državni službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni na način utvrđen u stavku 2. ovog članka, stavit će se na raspo­laga­nje Vladi Republike Hrvatske u skladu s propisima koji se odnose na državne službenike i namještenike.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 022-03/04-01/08
Urbroj: 5030104-04-3
Zagreb, 15. siječ­nja 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.