Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 9/2004 (23.1.2004.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

306

Na teme­lju članka 133. Zakona o javnom bi­lježništvu Skup­ština Hrvatske javnobi­lježničke komore održane 22. studenoga 2003. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE
Narodne novine«, br. 26/95, 32/96, 78/99, 27/01, 33/01)

Članak 1.

Dopu­njuje se članak 53. Statuta na način da se u stavku 2. iza točke 3. dodaje nova točka 4 koja glasi:

»Prihodi Hrvatskog upisnika oporuka«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom prihvaća­nja na Skupštini Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Članak 3.

Ovlašćuje se Upravni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta Hrvatske javnobi­lježničke komore koji će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: 701-01/04-01/1
Zagreb, 20. siječ­nja 2004.

Predsjednik
Hrvatske javnobi­lježničke komore
Ante Ilić, v. r.