Statut Hrvatske psihološke komore

NN 15/2004 (4.2.2004.), Statut Hrvatske psihološke komore

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

458

Na teme­lju članka 31. Zakona o psihološkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 47/2003.), Skupština Hrvatske psiho­loške komore je na svojoj prvoj sjednici održanoj dana 13. prosinca 2003. godine donijela

STATUT

HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska psihološka komora (u da­lj­njem tekstu: Komora) je strukovna samostalna organizacija hrvatskih psihologa koja čuva ugled, čast i prava psihologa i psihologa vježbenika, skrbi da psiholozi i psiholozi vježbenici savjesno i u skladu sa zakonom obav­ljaju svoje poslove, te promiče, zastupa i usklađuje ­njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zem­lji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.

Članak 2.

Osnivači Komore su Hrvatsko psihološko društvo i Ministarstvo rada i socijalne skrbi sukladno Odluci o osniva­nju Hrvatske psihološke komore, klasa: 550-06/03-02/86 urbroj: 524-01-03-1, koji su donijeli dana 14. studenoga 2003.

Članak 3.

Naziv Komore je: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA.

Sjedište Komore je u Zagrebu, Mlinarska 38.

Članak 4.

Komora ima status pravne osobe.

U pravnom prometu s trećim osobama Komora istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun, a za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

Članak 5.

Komora ima grb koji se sastoji iz slova HYK ispod kojih su tri stepenice, a iznad kojih je portal u obliku jednakokračnog trokuta i pravokutnog podnožja. Na prvoj stepenici je napisan tekst »HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA«, a u portalu godina osniva­nja Hrvatske psihološke komore rimskim brojem
»MMIII«.

Komora ima znak koji se sastoji iz dva profila glave koje gledaju u lijevo i u desno, a između ­njih je grčko slovo »Y«.

Komora ima pečat okruglog oblika sa sljedećim tekstom: HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA na obodu i znakom Komore u sredini.

Komora ima žig koji je istovjetan pečatu.

Komora ima pečat i žig promjera 38 mm s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Komore, koji se koristi za javne ovlasti.

Naručiva­nje, uporaba i zamjena pečata i žiga s grbom Republike Hrvatske obav­lja se na način propisan zakonom uz odobre­nje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 6.

Članovi Komore su svi psiholozi na području Republike Hrvatske koji obav­ljaju psihološku djelatnost.

Članak 7.

Komora obav­lja s­ljedeće poslove kao javne ovlasti:

– donosi rješe­nje o izdava­nju, obnav­lja­nju i oduzima­nju opće i posebne dopusnice,

– donosi rješe­nje o dava­nju i prestanku odobre­nja za obav­lja­nje privatne psihološke prakse,

– vodi imenik psihologa koji obav­ljaju privatnu psihološku praksu, kao i druge evidencije.

Članak 8.

Pored poslova iz članka 7. Komora obav­lja i sljedeće poslove:

– stručni nadzor nad obav­lja­njem privatne psihološke djelatnosti,

– prati i proučava rad psihologa i uvjete za ­njihov rad,

– utvrđuje standarde, normative i cjenik usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti,

– utvrđuje popise psihodijagnostičkih sredstava i standarda za ­njihovu uporabu, te poduzima mjere zaštite od ­njihove neovlaštene izrade distribucije i primjene,

– prati i nadzire provođe­nje profesionalne psihološke etike i poduzima mjere, a posebno u slučajevima rješava­nja pritužbi na rad psihologa,

– daje stručno miš­lje­nje tijekom pripreme propisa koji se tiču psihološke djelatnosti,

– zastupa članove Komore u zaštiti ­njihovih profesionalnih interesa,

– sudjeluje u utvrđiva­nju i verifikaciji programa stručnog usavršava­nja psihologa,

– potiče i organizira stručno usavršava­nje članova Komore,

– surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama u zem­lji i inozemstvu,

– surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne uprave i re­gionalne (područne) samouprave u rješava­nju pita­nja značajnih za ostvariva­nje zadaća psihološke djelatnosti i pita­nja od opće­ga društvenog interesa,

– obav­lja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima Komore.

Članak 9.

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori kroz svoja prava i obveze:

Prava članova Komore su:

– pravo bira­nja tijela Komore i izbora u ta tijela,

– pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 8. ovog Statuta,

– pravo sudjelova­nja na seminarima i drugim stručnim sastancima koje organizira Komora.

Obveze članova Komore su:

– poštiva­nje svih propisa koje donose tijela Komore,

– redovito dostav­lja­nje podataka koje, prema svojim propisima, traži Komora,

– redovito plaća­nje članarine.

II. USTROJSTVO HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE

Članak 10.

Tijela Komore su:

1. Skupština Komore,

2. Upravni odbor Komore,

3. Predsjednik Komore,

4. Zamjenik predsjednika Komore,

5. Nadzorni odbor Komore,

6. Etički odbor Komore,

7. Sud časti Komore.

Skupština i Upravni odbor Komore mogu osnivati odbore i druga radna tijela Komore u skladu s općim aktima Komore.

Članak 11.

Mandat članova tijela Komore traje četiri godine.

Isti članovi Komore mogu biti uzastopno birani u isto tijelo Komore najviše dva puta.

III. SKUPŠTINA KOMORE

Članak 12.

Skupština je najviše tijelo Komore.

Skupština obav­lja sljedeće poslove:

1. donosi:

– Statut Komore uz suglasnost nadležnih ministarstava,

– Kodeks etike psihološke djelatnosti,

– godiš­nji plan rada Komore i financijski plan Komore,

– odluku o visini članarine,

2. izabire i razrješuje:

– predsjednika Komore,

– zamjenika predsjednika Komore,

– članove Upravnog odbora Komore,

– članove Nadzornog odbora Komore,

– članove Etičkog odbora Komore,

– članove Suda časti Komore prvog i drugog stup­nja,

3. ocje­njuje, rasprav­lja i donosi odluke:

– o izvješćima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Eti­č­kog odbora, Suda časti i drugih stalnih i povremenih tijela Komore,

– o žalbama na rješe­nja predsjednika Komore, osim odluka sudova Komore,

– o izvješćima provedbi godiš­nje­g plana rada te o financijskom poslova­nju i zak­ljučnom računu Komore,

– iz djelokruga rada Komore koja su propisana ovim Statutom.

Članak 13.

Skupština se sastaje po potrebi, a najma­nje dvaput godiš­nje, radi donoše­nja usvaja­nja godiš­nje­g plana i izvješća o radu iz prethodnog razdob­lja i neposredno nakon izrade završnog računa Komore.

Skupštinu saziva predsjednik Komore dostav­lja­njem poziva svim članovima Komore najma­nje 20 dana prije održava­nja sjednice.

Na Skupštinu se pozivaju svi članovi Komore, koji u roku od 10 dana prije održava­nja Skupštine trebaju potvrditi svoj dolazak na Skupštinu.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održava­nja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Saziva­nje Izvanredne skupštine može se zatražiti teme­ljem prikup­ljenih 10% potpisa članova Komore te prema odredbama članka 25., stavak 3. ovog Statuta.

Članak 14.

Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

Članak 15.

Skupština Komore na neposrednim i tajnim izborima bira članove Upravnog odbora Komore, predsjednika i zamjenika pred­sjednika Komore, članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore te članove Suda časti Komore prvog i drugog stup­nja.

IV. UPRAVNI ODBOR KOMORE

Članak 16.

Uporavni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje uprav­lja Komorom između dviju skupština Komore.

Upravni odbor Komore ima 11 članova, a bira ih Skupština na način da predsjednik i zamjenik predsjednika Komore te predstavnici osnivača ulaze u sastav Upravnog odbora po položaju, a ostalih 7 članova bira Skupština između preostalih članova Skupštine.

Predsjednik Komore po položaju je predsjednik Upravnog odbora.

Članak 17.

Upravni odbor Komore obav­lja sljedeće poslove:

1. izvršava odluke Skupštine,

2. priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu,

3. predlaže Skupštini kandidate za članove Nadzornog odbora Komore, članove Etičkog odbora Komore i za članove Sudova časti Komore,

4. obav­lja poslove propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti,

5. osniva stručna povjerenstva,

6. priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,

7. priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i prijedloge drugih općih akata Komore,

8. donosi pravilnike i druge opće akte Komore,

9. obav­lja izbor tajnika Komore na teme­lju javnog natječaja,

10. obav­lja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,

11. nadzire financijsko poslova­nje i uprav­lja sredstvima Komore,

12. donosi odluke o cijenama usluga Komore,

13. izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,

14. donosi odluku o brisa­nju člana iz Re­gistra članstva,

15. potiče stručno usavršava­nje članova Komore,

16. obav­lja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Članak 18.

Upravni odbor Komore pravova­ljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke su pravova­ljane ako se za ­njih izjasni najma­nje 6 (šest) nazočnih članova.

V. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KOMORE

Članak 19.

Predsjednik Komore predstav­lja i zastupa Komoru u okviru djelatnosti Komore.

Zamjenik predsjednika Komore zamje­njuje predsjednika Komore u slučaju ­nje­govog izbiva­nja ili spriječenosti, a može obav­ljati i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.

Članak 20.

Predsjednik Komore obav­lja sljedeće poslove:

1. saziva i predsjedava Skupštini,

2. izvršava odluke Skupštine,

3. predsjedava Upravnom odboru,

4. potpisuje ugovore koje sklapa Komora do iznosa od 20.000 kuna samostalno, od 20.000 do 100.000 kuna uz suglasnost Upravnog odbora a preko 100.000 kuna uz suglasnost Skupštine Komore,

5. izdaje rješe­nja na teme­lju odluka koje donose tijela Komore, osim rješe­nja i odluka Suda časti Komore,

6. obav­lja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor,

7. predstav­lja Komoru prema trećim osobama i institucijama.

Članak 21.

Za obav­lja­nje svog posla predsjednik i zamjenik predsjednika Komore odgovaraju Upravnom odboru i Skupštini Komore.

VI. NADZORNI ODBOR KOMORE

Članak 22.

Nadzorni odbor Komore ima 5 članova koje bira Skupština Komore, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.

Član Nadzornog odbora Komore ne može biti član Upravnog odbora Komore.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 23.

Nadzorni odbor Komore na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora, rukovodi ­nje­govim radom i obav­lja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština Komore.

Nadzorni odbor Komore pravova­ljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina ­nje­govih članova, a pravova­ljane odluke donosi ako se za ­njih izjasni najma­nje 3 nazočna člana.

Članak 24.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

– primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Komore,

– materijalno-financijsko poslova­nje i korište­nje imovine Komore,

– transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,

– ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,

– obav­lja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Članak 25.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslova­nju Komore. Predsjednik Komore, zamjenik predsjednika Komore i Upravni odbor Komore i drugi članovi upravnog odbora dužni su bez odgađa­nja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora Komore mogu sudjelovati u radu sjednica Upravnog odbora Komore, ali bez prava odlučiva­nja.

Nadzorni odbor može zatražiti saziva­nje sjednica Upravnog odbora Komore i Skupštine Komore ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslova­nju Komore, nemarnosti u izvr­ša­va­nju poslova ili povrede Statuta Komore i drugih općih akata Komore.

VII. ETIČKI ODBOR KOMORE

Članak 26.

Etički odbor Komore ima 5 članova, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana.

Etički odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova odbora.

Članak 27.

Etički odbor Komore obav­lja s­ljedeće poslove:

– priprema nacrte izmjena i dopuna Kodeksa etike psiho­loš­ke djelatnosti,

– prati i nadzire provođe­nje pravila etike u psihološkoj djelatnosti i predlaže poduzima­nje odgovarajućih mjera u slučaju ­njihovog krše­nja,

– razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,

– obav­lja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Upravni odbor.

VIII. SUD ČASTI KOMORE

Članak 28.

Sud časti Komore prvog i drugog stup­nja su disciplinska tijela Komore pred kojim psiholozi i psiholozi vježbenici odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda psihološke djelatnosti.

Težom povredom smatrat će se osobito narušava­nje ugleda psihološke djelatnosti kao samostalne, a teža povreda je i svako narušava­nje dužnosti, ugleda i Kodeksa psihološke etike koje ima teže znače­nje s obzirom na prirodu povrijeđene dužnosti, štetu i druge pos­ljedice, te s obzirom na okolnosti pod kojima je rad­nja izvršena ili propuštena.

Lakša povreda je narušava­nje dužnosti ugleda i Kodeksa psihološke etike koje je lakše­g znače­nja.

Pobliže odredbe što se smatra težom i lakšom povredom dužnosti, ugleda i Kodeksa psihološke etike utvrđuju se općim aktom Komore.

Članak 29.

Novčana kazna može se izreći za laku povredu u visini od 2.000,00 do 5.000,00 kn a za tešku povredu od 6.000,00 do 20.000,00 kn.

Novčane kazne se koriste za financira­nje djelatnosti Komore.

Članak 30.

Disciplinski postupak pokreće predsjednik Komore po službenoj dužnosti ili na zahtjev Nadzornog odbora.

U disciplinskom postupku na odgovarajući način primje­njuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku.

Način rada sudova časti uredit će se općim aktom Komore.

Članak 31.

Sud časti u prvom stup­nju rješava po zahtjevu za pokreta­nje disciplinskog postupka tijela iz članka 30., stavka 1. ovoga Statuta.

Sud časti Komore u prvom stup­nju ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koje bira Skupština Komore.

Sud časti Komore u drugom stup­nju rješava po prigovorima na odluke Suda časti Komore prvog stup­nja.

Odluka suda časti Komore u drugom stup­nju je konačna i izvršna.

Sud časti Komore u drugom stup­nju ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koje bira Skupština Komore.

Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti suci sudova časti Komore.

Sud časti Komore u prvom stup­nju i Sud časti Komore u drugom stup­nju na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira svog predsjednika i zamjenika predsjednika.

IX. TAJNIŠTVO KOMORE

Članak 32.

Tajništvo Komore je stručna služba Komore koje obav­lja sve stručne i administrativne poslove za tijela Komore iz članka 10. Statuta Komore.

Tajništvo Komore čine tajnik Komore i drugi radnici tajništva sukladno općem aktu kojim se uređuje unutar­nji ustroj Komore.

Tajništvo Komore obav­lja sljedeće poslove:

– priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština Komore,

– priprema nacrte općih akata koje donosi Upravni odbor Komore,

– vodi re­gistar članova Komore,

– vodi evidencije o vježbenicima, o mentorima vježbenika, o izdanim općim dopusnicama, o izdanim posebnim dopusnicama, o psiholozima koji obav­ljaju privatnu psihološku praksu, o stručnom usavršava­nju članova Komore, o provedenim stručnim nadzorima, o psihodijagnostičkim instrumentima,

– obav­lja poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s aktima Komore,

– vodi postupak za upis, obustavu i prestanak vježbe psihologa vježbenika, na zahtjev vježbenika i drugih nadležnih službi kod kojih se vodi evidencija zapoš­ljava­nja, a pobliže odredbe o postupku za upis, obustavu i prestanak vježbe te za obav­lja­nje vježbe utvrđuju se općim aktom Komore,

– obav­lja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe stručnih povjerenstava Komore u skladu s aktima Komore.

Tajnik Komore profesionalno obav­lja poslove iz nadležnosti Komore.

Tajnik Komore obav­lja sljedeće poslove:

– vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora Komore,

– uprav­lja tajništvom Komore koje dnevno obav­lja poslove između dviju sjednica Upravnog odbora.

Tajnik Komore bira se putem javnog natječaja sukladno čl. 17. ovog Statuta, prema uvjetima koje propisuje Upravni odbor Komore općim aktom kojim se uređuje unutar­nji ustroj Komore.

Tajnik Komore za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Komore.

X. IZVORI FINANCIRANJA KOMORE

Članak 33.

Izvori financira­nja Komore su:

1. sredstva za početak rada Komore,

2. članarina,

3. prihod od obav­lja­nja djelatnosti,

4. donacije,

5. drugi izvori.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Provedbeni akti koje treba donijeti Komora su sljedeći:

– Poslovnik o radu Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o financijsko-materijalnom poslova­nju Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o pravima i odgovornostima članova Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelova­nja Suda časti i disciplinskom postupku pri Hrvatskoj psihološkoj komori,

– Pravilnik o izdava­nju, obnav­lja­nju i oduzima­nju dopusnica Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o izdava­nju, obnav­lja­nju i oduzima­nju odobre­nja za privatnu psihološku praksu,

– Nomenklatura i cjenik psiholoških usluga,

– Pravilnik o načinu oglašava­nja rada i načinu istica­nja naziva psihologa koji obav­lja privatnu praksu,

– Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršava­nja i provjere stručnosti psihologa i prijavi stručnog skupa za usavršava­nje psihologa,

– Pravilnik o re­gistru članova Hrvatske psihološke komore,

– Pravilnik o stručnom nadzoru psihologa,

– Pravilnik Hrvatske psihološke komore o psiho­dijag­nostič­kim instrumentima i pravima korisnika,

– Pravilnik o radu stručnih povjerenstava,

i ostali pravilnici sukladno razvoju psihološke djelatnosti, koji se donose u roku od godine dana od dana osniva­nja Komore, osim onih koji nisu izrijekom navedeni.

Pravilnik o izdava­nju, obnav­lja­nju i oduzima­nju dopusnica Hrvatske psihološke komore i Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršava­nja i provjere stručnosti psihologa i prijavi stručnog skupa za usavršava­nje psihologa donosi Skup­ština Hrvatske psihološke komore.

Ostale provedbene akte iz 1. stavka ovog članka donosi Upravni odbor Hrvatske psihološke komore, nakon javne rasprave u traja­nju od mjesec dana.

Članak 35.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po istom postupku kako se donosi Statut.

Članak 36.

Ovaj Statut objav­ljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom dava­nja suglasnosti ministra rada i socijalne skrbi.

Zagreb, 13. prosinca 2003.

Predsjednica
Hrvatske psihološke komore
S­nježana Biga-Friganović, v. r.