Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 16/2004 (6.2.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

470

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ob­ve­zama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-336/2
Zagreb, 4. veljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske,
Stjepan Mesić, v. r. 

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01. i 153/02.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

  predsjednik Republike Hrvatske,

  predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

  zastupnici u Hrvatskom saboru,

  predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

  guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

  glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

  pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

  tajnik Hrvatskoga sabora,

  tajnik Vlade Republike Hrvatske,

  glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

  tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

  zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

  zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske,

  državni tajnici,

  pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,

  pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamje­nici,

  pomoćnici ministara,

  tajnici ministarstava,

  zamjenici državnih tajnika u središnjim državnim uredima,

  ravnatelji, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih up­rav­­nih organizacija,

  predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

  ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvat­skog zavoda za zdravstveno osiguranje,

  rektori i prorektori sveučilišta,

  glavni državni rizničar,

  predstojnici ureda, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,

  dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu:

1.   a)  predsjednik Republike Hrvatske                                                        9,30

2.   a)  predsjednik Hrvatskoga sabora                                                          7,86

      b)  predsjednik Vlade Republike Hrvatske                                              7,86

      c)  predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske                                 7,86

3.   a)  potpredsjednik Hrvatskoga sabora                                                     7,14

      b)  potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske                                         7,14

      c)  guverner Hrvatske narodne banke                                                      7,14

      d)  zamjenik predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske                 7,14

4.   a)  predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora                                       6,42

      b)  suci Ustavnog suda Republike Hrvatske                                             6,42

      c)  ministri                                                                                               6,42

      d)  glavni državni revizor                                                                          6,42

      e)  pučki pravobranitelj                                                                           6,42

5.   a)  potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora                                  5,70

      b)  zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne banke                                5,70

6.   a)  zastupnici Hrvatskoga sabora                                                             5,27

      b)  tajnik Hrvatskoga sabora                                                                   5,27

      c)  tajnik Vlade Republike Hrvatske                                                        5,27

      d)  glavni tajnik Ustavnog sada Republike Hrvatske                                 5,27

      e)  tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske                                          5,27

       f)  državni tajnici                                                                                     5,27

      g)  zamjenici glavnoga državnog revizora                                                 5,27

      h)  rektor sveučilišta                                                                                5,27

       i)  pravobranitelj za djecu                                                                       5,27

       j)  pravobranitelj za ravnopravnost spolova                                             5,27

7.   a)  zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora                                                   4,98

      b)  zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske                                        4,98

      c)  glavni državni rizničar                                                                         4,98

      d)  prorektor sveučilišta                                                                           4,98

8.   a)  zamjenici pučkog pravobranitelja                                                        4,69

9.   a)  ravnatelji državnih upravnih organizacija                                              4,55

      b)  ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje                          4,55

      c)  direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje                         4,55

      d)  predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju                                      4,55

10. a)  pomoćnici ministara                                                                           4,26

      b)  tajnici ministarstava                                                                            4,26

      c)  zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju                      4,26

      d)  zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje         4,26

      e)  zamjenici pravobranitelja za djecu                                                      4,26

       f)  zamjenici pravobranitelja za ravnopravnost spolova                            4,26

      g)  zamjenici državnih tajnika u središnjim državnim uredima                     4,26

11. a)  zamjenici ravnatelja državnih upravnih organizacija                              4,12

12. a)  pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje        3,97

      b)  pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje       3,97

13. a)  pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija                         3,68.«                                

Članak 3.

Odredba članka 12. stavka 4. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika neće se primjenjivati u 2004. godini.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/01

Zagreb, 30. siječnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.