Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona

NN 17/2004 (9.2.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona

HRVATSKI SABOR

484

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Obite­ljskog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječ­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-341/2
Zagreb, 4. ve­ljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Obiteljskom zakonu (»Narodne novine«, br. 116/03.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.«

Članak 2.

U članku 28. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na odnose nastale posvojenjem.«

Članak 3.

Članak 39. briše se.

Članak 4.

U članku 42. stavku 2. riječi: »bračni drug« zamjenjuju se riječju: »muž«.

Članak 5.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Postupak posredovanja provodi se:

1) kad se postupak radi razvoda braka pokreće tužbom,

2) kad se postupak radi razvoda braka pokreće sporazumnim zahtjevom, a bračni drugovi imaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb na­kon punoljetnosti.«

Članak 6.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Djetetova majka jest žena koja ga je rodila.«

 Članak 7.

U članku 86. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Tužba radi osporavanja očinstva može se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana saznanja da je do začeća došlo na način iz stavka 1. ovoga članka, a najkasnije do navršene sedme godine života djeteta.

(5) Ako muž prije rođenja djeteta sazna da je do začeća došlo na način iz stavka 1. ovoga članka, tužbu radi osporavanja očinstva može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.«

Članak 8.

U članku 135. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi propisat će metode kojima će se utvrditi podobnost za posvojenje, način izrade mišljenja o podobnosti te način vođenja središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima.«

Članak 9.

U članku 158. stavku 1. brojka: »174« zamjenjuje se brojkom: »152«.

Članak 10.

U članku 168. točki 5. riječ: »štićenika« zamjenjuje se riječju: »osobe«.

Članak 11.

U članku 187. stavku 5. brojka: »153« zamjenjuje se brojkom: »174«.

Članak 12.

U članku 222. stavku 1. riječi: »koja je trajala dulje vrijeme,« brišu se.

Članak 13.

U članku 235. stavku 1. brojka: »302« zamjenjuje se broj­kom: »300«.

Članak 14.

U članku 365. stavku 2. iza brojke: »122« dodaje se brojka: »135«.

Članak 15.

U članku 367. stavku 1. riječi: »još šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »do 30. rujna 2004.«.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/04-01/01
Zagreb, 30. siječnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.