Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 17/2004 (9.2.2004.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

485

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječ­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-340/2
Zagreb, 4. ve­ljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 94/01. i 122/02.) naziv Glave VIII. mijenja se i glasi: »Psihosocijalna skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji«.

Članak 2.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Radi provođenja psihosocijalne skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sukladno Nacionalnom programu psihosocijalne pomoći stradalnicima iz Domovinskog rata nadležni ured državne uprave u jedinici po­dručne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba vode posebne evidencije.«

Članak 3.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članovi tima Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata pri županiji i Gradu Zagrebu dužni su po potrebi obilaziti hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji radi pružanja odgovarajuće psihosocijalne pomoći.«

Članak 4.

Članak 94. briše se.

Članak 5.

Članak 95. briše se.

Članak 6.

Novčana primanja iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koja nisu isplaćena korisniku, odnosno članovima njegove obitelji primjenom odredbi članka 94. i 95. toga Zakona isplatit će se korisniku u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/04-01/01
Zagreb, 30. siječnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.