Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 17/2004 (9.2.2004.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

487

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječ­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-337/2
Zagreb, 4. ve­ljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01., 64/02. i 153/02.) članak 6. mije­nja se i glasi:

»Plaća dužnosnika utvrđena u člancima 4. i 5. ovoga Zakona uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu sudačkog, odnosno državnoodvjetničkog staža, a najviše za 20%.«

Članak 2.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Odredbe članka 5. i 7. ovoga Zakona neće se primje­njivati u 2004. godini.«

Članak 3.

Ovaj Zakona stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/04-01/01
Zagreb, 30. siječ­nja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.