Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

NN 17/2004 (9.2.2004.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

488

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o up­rav­nim pristojbama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječ­nja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-339/2
Zagreb, 4. ve­ljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00. i 163/03.), u članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema sred­njem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja poslovne godine.«

U stavku 4. riječi: »(u daljnjem tekstu: konzularni ured)« brišu se.

Članak 2.

U Tarifi upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama Tarifni broj 10. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje, odnosno produženje vize, odobrenja za privremeni boravak, odobrenja za stalni boravak, osobne iskaznice za stranca i radne dozvole

1.

za putnu i tranzitnu vizu

160,00

2.

za grupnu vizu na zajedničkoj putnoj ispravi

 

 

za svaku osobu po

40,00

3.

za poslovnu dozvolu

150,00

4.

za odobrenje za privremeni boravak

 150,00

5.

za odobrenje stalnog boravka

 450,00

6.

za ovjereni prijepis odobrenja za stalni boravak

 100,00

7.

za izdavanje osobne iskaznice za stranca

 50,00

8.

za radnu dozvolu

 100,00

9.

za graničnu propusnicu

 50,00.

Napomena:

Pristojba se ne plaća za spise i radnje za priznavanje statusa izbjeglica.«

Članak 3.

Tarifni broj 11. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1.

za granično odobrenje

200,00

2.

za odobrenje članu posade za kretanje u

 

 

mjestu boravka

100,00

3.

za skupno granično odobrenje članovima

 

 

posade za kretanje u mjestu boravka

150,00

4.

za odobrenje za prijenos oružja i streljiva

 

 

preko teritorija Republike Hrvatske

150,00

 

5.

 

za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog
športskog oružja za vrijeme boravka u
Republici Hrvatskoj

300,00.«

 

 

                                                                                             

Članak 4.

U Tarifnom broju 12., u Napomeni uz Tarifni broj, u trećoj rečenici, nakon riječi: »mogu naplaćivati i« dodaju se riječi: »diplomatske misije i«.

Članak 5.

Tarifni broj 78. mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu strancima:

1.

za putnu vizu, za jedan ulazak, ili za tranzitnu,
odnosno zrakoplovno-tranzitnu vizu, za jedan
tranzit

160,00

 

2.

za putnu vizu, za dva ulaska ili za tranzitnu,
odnosno zrakoplovno-tranzitnu vizu, za dva
tranzita

200,00

 

3.

za putnu vizu, za neograničen broj ulazaka,
ili tranzitnu, odnosno zrakoplovno-tranzitnu
vizu, za neograničen broj tranzita

320,00

4.

za grupnu vizu na zajedničkoj putnoj ispravi
za svaku osobu po

40,00

 

 

                                                                                                        

                                                                                               

Napomena:

1. Za zahtjev za vizu za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba u 50% manjem iznosu od propisanog.

2. Za zahtjev za vizu na putnu ispravu u kojoj su upisani i članovi obitelji nositelja putne isprave plaća se jedna pristojba.

3. Iznimno, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može, pod uvjetom reciprociteta, osloboditi plaćanja konzularnih pristojbi za vize osoba koje dolaze u Republiku Hrvatsku radi poslovne, kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju, ako oslobođenje od pristojbi predlože državna tijela ili ustanove Republike Hrvatske na čiji poziv te osobe dolaze.«

Članak 6.

Iza Tarifnog broja 78. dodaju se dva Tarifna broja koja glase:

»Tar. br. 78.a

Za zahtjeve za odobrenje za prvi privremeni boravak koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu strancima.                                                                                                         160,00.

Tar. br. 78.b

Za zahtjeve za izdavanje poslovne dozvole                                                160,00.«

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/04-01/01

Zagreb, 30. siječnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.