Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 18/2004 (11.2.2004.), Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

491

Na teme­lju odredbe članka 106. Ustava Republike Hrvatske te članak 5. Odluke o Uredu predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 80/00 i 6/04), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

DAVOR BOŽINOVIĆ imenuje se predstojnikom Ureda pred­­­sjednika Republike Hrvatske.

Ova Odluka stupa na snagu 10. ve­ljače 2004. godine.

Broj: 01-081-04-363/I
Zagreb, 4. ve­ljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.