Pravilnik o obrascima za polaganje državnoga stručnog ispita

NN 18/2004 (11.2.2004.), Pravilnik o obrascima za polaganje državnoga stručnog ispita

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED
ZA UPRAVU

540

Na temelju članka 44. stavka 2. Uredbe o stručnom osposob­ljavanju i usavršavanju državnih službenika (»Narodne novine« broj 78/03.) državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca prijave za polaganje državnog stručnog ispita – DSI-1, očevidnika o državnim stručnim ispitima – DSI-2, zapisnika o tijeku državnog stručnog ispita – DSI-3 i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu – DSI-4.

Članak 2.

Obrasci DSI-1, DSI-2, DSI-3 i DSI-4 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Obrasci iz stavka 1. ovog članka tiskaju se na papiru bijele boje.

2. PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

Obrazac prijave za polaganje državnog stručnog ispita ima četiri stranice i označen je oznakom DSI-1.

Dimenzije obrasca su 210 ´ 295 mm.

Članak 4.

Osoba koja treba polagati državni stručni ispit popunjava obrazac DSI-1 i podnosi ga čelniku tijela u kojem je u službi.

Čelnik tijela ovjerava podatke unesene u obrazac DSI-1 i dostavlja ih središnjem državnom tijelu nadležnom za poslove opće uprave.

Osobe koje nisu zaposlene u državnim tijelima popunjavaju obrazac DSI-1 i neposredno ga dostavljaju središnjem državnom tijelu nadležnom za poslove opće uprave.

Članak 5.

Središnje državno tijelo nadležno za poslove opće uprave po primitku prijave za polaganje državnog stručnog ispita upisuje istu  u  upisnik  predmeta  prvostupanjskog  upravnog  postupka (UP/I).

3. OČEVIDNIK O DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITIMA

Članak 6.

Obrazac očevidnika o državnim stručnim ispitima ima 1. stranicu i označen je oznakom DSI-2.

Dimenzije obrasca su 455 ´ 340 mm.

Očevidnik o državnim stručnim ispitima vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige s plavom presvlakom s obrojčanim stranicama od 1 do 100.

Članak 7.

Očevidnik se zaključuje krajem svake godine (31. prosinca).

4. OBRAZAC ZAPISNIKA O TIJEKU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 8.

Obrazac zapisnika o tijeku državnog stručnog ispita ima četiri stranice i označen je oznakom DSI-3.

Dimenzije obrasca su 210 ´ 295 mm.

5. SVJEDODŽBA O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU

Članak 9.

Obrazac svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu ima jednu stranicu i označen je oznakom DSI-4.

Obrazac DSI-4 tiskan je na punijem papiru u žutoj boji kao podlozi na kojoj se rubno nalazi u tamnijoj osnovnoj boji hrvatski pleter. Na podlozi su tiskani i morski valovi u odgovarajućoj nijansi osnovne boje, a u sredini svjedodžbe je u odgovarajućoj veličini grb Republike Hrvatske u tamnijoj nijansi osnovne boje.

Dimenzije obrasca su 210 ´ 290 mm.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita (»Narodne novine« broj 85/95.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-01/04-01/6
Urbroj: 515-07-04-1
Zagreb, 2. veljače 2004.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.