Pravilnik o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav

NN 20/2004 (16.2.2004.), Pravilnik o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima uprave za zatvorski sustav

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

544

Na teme­lju članka 34. stavka 2. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01. i 11/02.), ministrica pravosuđa uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA POSLOVIMA OSIGURANJA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju ispu­njavati:

1. kandidati za prijam u državnu službu na poslove osigura­nja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (u da­lj­njem tekstu: kandidati),

2. državni službenici na poslovima osigura­nja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravo­suđa (u da­lj­njem tekstu: službenik pravosudne policije).

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se i način osniva­nja i sastav Povjerenstva za utvrđiva­nje posebne zdravstvene sposobnosti pri ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

(3) Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za utvrđiva­nje posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije, koji su propisani važećim propisima i međunarod­nim standardima medicine rada.

ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZA OCJENU POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 2.

(1) Posebna zdravstvena sposobnost kandidata utvrđuje se obav­lja­njem zdravstvenog pre­gleda.

(2) Posebna zdravstvena sposobnost službenika pravosudne policije utvrđuje se obav­lja­njem nadzornog zdravstvenog pre­gleda.

(3) Nadzorni zdravstveni pre­gled je:

1. redovni,

2. izvanredni.

(4) Redovni nadzorni zdravstveni pre­gled obav­lja se svake dvije godine. Na taj pre­gled službenika pravosudne policije upućuje se unutar četrdeset pet dana prije isteka roka za redovni pre­gled.

(5) Izvanredni nadzorni zdravstveni pre­gled obav­lja se u slučaju sum­nje da službenik pravosudne policije više nema posebnu zdravstvenu sposobnost, u roku od dvadeset i jedan dan od zaprima­nja zahtjeva za utvrđiva­nje te sposobnosti.

POVJERENSTVO ZA OCJENU POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 3.

(1) Ministar pravosuđa sklapa ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada, odnosno sa specijalističkom ordinacijom medicine rada. Zdravstveni pre­gledi kandidata i službenika pravosudne policije u pravilu se obav­ljaju u mjestu ­njihovog prebivališta, odnosno službe.

(2) Ocjenu o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti (u da­lj­njem tekstu: ocjena zdravstvene sposobnosti) donosi Povjerenstvo za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti (u da­lj­njem tekstu: Povjerenstvo).

(3) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, a imenuje ih ministar pravosuđa.

(4) Predsjednik Povjerenstva je doktor medicine _ specijalist medicine rada, a članovi su doktor medicine _ specijalist prihijatrije i psiholog.

UPUĆIVANJE NA ZDRAVSTVENI PREGLED

Članak 4.

(1) Zdravstveni pre­gled obav­lja se na teme­lju zahtjeva za utvrđiva­nje posebne zdravstvene sposobnosti (u da­lj­njem tekstu: zahtjev), čiji je izgled i sadržaj tiskan uz ovaj Pravilnik u prilogu 1. i ­nje­gov je sastavni dio.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka u odnosu na kandidate podnosi ravnate­lj Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravo­suđa (u da­lj­njem tekstu: ravnate­lj).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka u odnosu na službenika pravosudne policije podnosi upravite­lj kaznionice, odnosno zatvora (u da­lj­njem tekstu: upravite­lj), a može ga podnijeti i rav­nate­lj.

OPSEG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA OCJENU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 5.

(1) Zdravstveni pre­gled kandidata i nadzorni zdravstveni pre­gled obuhvaća:

1. osobne podatke,

2. anamnestičke podatke,

3. opći klinički pre­gled i pretrage:

– antropometrijski podaci: visina, težina, tjelesna građa,

– mjere­nje tlaka krvi, pulsa i tjelesne temperature,

– fizikalni pre­gled kože i vid­ljivih sluznica glave i vrata, prsnog koša i pluća, srčanog žilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava, lokomotornog sustava i kra­lježnice,

– ispitiva­nje vidnih sposobnosti,

– ispitiva­nje osjetila sluha,

– spirometrija,

– EKG u mirova­nju,

– laboratorijske pretrage: sedimentacija, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletna pretraga urina, te testovi na droge i metabolite,

– RTG prema kliničkim indikacijama (suspektan fizikalni nalaz, pozitivna fizikalna anamneza, jasni klinički simptomi),

– neurološki status,

– psihijatrijski pre­gled kojim se utvrđuje psihički status, a posebno utvrditi impulzivnost, agresivnost, snalaž­ljivost u iznenadnim i frustracijskim situacijama, te osobita paž­nja na antisocijalne i latentne sadističke osobine,

– psihologijska obrada: utvrđiva­nje općih i posebnih kogni­tiv­nih sposobnosti, procjena osobina ličnosti s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost; procjena motivacije.

(2) Ovisno o čimbenicima važnim za ocjenu zdravstvene spo­sob­nosti mogu se obaviti i pretrage koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom.

(3) Kandidat, odnosno službenik pravosudne policije Povjerenstvu će predati potvrdu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o psihičkim, zaraznim i kroničnim nezaraznim bolestima.

(4) Ako ocijeni potrebnim za ocjenu posebne zdravstvene sposobnosti Povjerenstvo će neposredno od izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite zatražiti na uvid cjelovitu medicinsku dokumentaciju iz zdravstvenog kartona službenika pravosudne policije.

EVIDENCIJA O ZDRAVSTVENOM PREGLEDU

Članak 6.

(1) O obav­ljenim pre­gledima i pretragama vodi se Evidencija o zdravstvenom pre­gledu (u da­lj­njem tekstu: evidencija) na obras­cu koji je tiskan u prilogu 2. ovoga Pravilnika i ­nje­gov je sastavni dio.

(2) U Evidenciju se upisuju oznake (šifre) prema važećim međunarodnim klasifikacijama bolesti i standardima medicine rada.

(3) Evidencija i medicinska dokumentacija na teme­lju koje je doneseno miš­lje­nje, odnosno ocjena o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti, pohra­njuju se u zdravstvenoj ustanovi, odnosno speci­jalističkoj ordinaciji medicine rada iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i trajno čuvaju, a po jedan primjerak dostav­lja se pod­no­site­lju zahtjeva i Središ­njem uredu Uprave za zatvorski sustav, a kandidatu, odnosno službeniku pravosudne policije daje se na uvid.

OCJENA O POSEBNOJ ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

Članak 7.

(1) Ocjena o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za kandidata može biti:

1. sposoban,

2. nesposoban.

(2) Ocjena o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za službenika pravosudne policije može biti:

1. sposoban,

2. potreban ponovni pre­gled po završetku liječe­nja,

3. nesposoban.

(3) Ocjenu o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti Povjerenstvo će dati u roku od osam dana od obav­ljenog zdravstvenog pre­gleda iz članka 5. stavka 1., odnosno u roku od 30 dana od obav­ljenog zdravstvenog pre­gleda iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Upravite­lj će u slučaju ocjene o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti iz stavka 2. točka 3. ovoga članka, pokrenuti postupak radi utvrđiva­nja sposobnosti za obav­lja­nje poslova ovlaštene službene osobe pred nadležnom zdravstvenom komisijom iz članka 31. stavak 11. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primje­njuju se i na kandidate za službenike odjela osigura­nja i službenike odjela osigura­nja u odgojnom zavodu, kao i na kandidate za službenike osigura­nja i službenike osigura­nja pravosudnih tijela.

(2) Zahtjev za zdravstveni pre­gled kandidata za službenike osigura­nja i službenike osigura­nja pravosudnih tijela podnosi ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/60    Klasa: 011-02/04-08/3
Urbroj: 514-08-01-03-12 Urbroj: 534-05-01/7-04-2
Zagreb, 15. siječ­nja 2004. Zagreb, 26. siječ­nja 2004.

Ministrica pravosuđa     Ministar zdravstva i

Vesna Škare Ožbolt, v. r.       socijalne skrbi

                        prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

 

 

PRILOG 1.

 

 

                     

 

    REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV

......................................................................

    (Naziv ustrojstvene jedinice)

 

KLASA:

URBROJ:

......................................................................

(Mjesto i datum)

.........................................................................................................

(Naziv ovlaštene zdravstvene ustanove, odnosno specijalističke ordinacije medicine rada)

ZAHTJEV

ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Na teme­lju članka 4. Pravilnika o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osigura­nja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav radi ocjene posebne zdravstvene sposobnosti

a) kandidata ....................................................................................

(Prezime, očevo ime i ime)

b) ................................................................. rođ. ..........................

span>

s=T-87 style='margin-bottom:8.55pt'>          (Prezime, očevo ime i ime)

u ................................................................ službenika pravosudne

 

policije u zva­nju ............................................................ .......... ...

 

u ................................................................................................

(Naziv ustrojstvene jedinice)

upućujemo na:

a) zdravstveni pre­gled kandidata

b) redovni nadzorni zdravstveni pre­gled službenika pravosudne policije

c) izvanredni nadzorni zdravstveni pre­gled službenika pravosudne policije.

M. P.

              ..........................................................................

                                      (Ovlaštena osoba)

 

 

PRILOG 2.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

(ovlaštena zdravstvena ustanova, odnosno

specijalistička ordinacija medicine rada)

EVIDENCIJA O ZDRAVSTVENOM
PREGLEDU

           

Datum upisa .........................................

ZDRAVSTVENI PREGLED:

A) kandidata

B) redovni nadzorni zdravstveni pre­gled službenika pravosudne policije

C) izvanredni nadzorni zdravstveni pre­gled službenika pravo­sud­ne policije

OSOBNI PODACI

Prezime i ime ....................................... Ime oca ..........................

Datum i mjesto rođe­nja ..................................................................

Mjesto i adresa prebivališta ...........................................................

Spol ......................................   Bračno sta­nje ..................................

Školska sprema i zanima­nje ..........................................................

Radno mjesto i gdje .......................................................................

Broj osobne iskaznice .......................... izdane od .......................

ANAMNEZA I STATUS

OSOBNA (bolesti pluća, jetre, srca, krvoži­lja, zglobova, visoki RR, frakture, šećerna bolest): .........................................................

.........................................................................................................

OBITELJSKA (šećerna bolest, bolest srca, visoki RR, duševne bolesti – alkoholizam – psihoze – padavica):.......................................

..........................................................................................................

Visina ................ Težina ................      Puls ................ RR ..............

Opći izgled .....................................................................................

Glava i vrat ....................................................................................

Sluznice ..........................................      Koža ....................................

Limfne žlijezde ...............................       Grudni koš ..........................

Srce ................................................     Pluća ...................................

Trbušni organi ................................................................................

Genitourinarni organi .....................................................................

Kra­lježnica .....................................................................................

Gor­nji udovi ...................................      Do­nji udovi .........................

LABORATORIJSKI NALAZ

SE .......... E .......... Hgb .......... I .......... GUK .......... WaR ..........

URIN: Alb ...................... Sach ...................... Sed .......................

RTG srca i pluća ............................................................................

EKG ...............................................................................................

OSTALI NALAZI ..........................................................................

MIŠLJENJE:    a) sposoban

                        b) nesposoban

                                      ––––––––––––––––––––––––––––––––

                                          (potpis ovlaštenog doktora medicine)

OFTALMOLOŠKI PREGLED

VISUS – OD ................................       TONUS ...............................

          – OS .................................

FUNDUS ........................................................................................

OSTALI NALAZI .........................................................................

MIŠLJENJE:    a) sposoban

                        b) nesposoban

                                       ––––––––––––––––––––––––––––––––

                                             (potpis specijaliste oftalmologa)

NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED

ANAMNEZA:

Trauma glave: – bez gubitka svijesti – s gubitkom svijesti

Nesvjestice .....................................      Vrtoglavice .........................

Alkohol ...........................................     Padavica ..............................

Ostalo..............................................................................................

Liječe­nje kod neuropsihijatra: DA – ambulantno – bolničko NE

Neurološki status ............................................................................

Psihički status ................................................................................

EEG ................................................................................................

Ostalo .............................................................................................

MIŠLJENJE:    a) sposoban

                        b) nesposoban

                                       ––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                   (potpis ovlaštenog doktora

                                                      medicine specijaliste)

PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE

PNT .................................................    RPM ....................................

RSB .................................................    TRL ....................................

MMPI ..............................................    MMQ ..................................

ULA ...............................................     ULB ....................................

TAM ...............................................     BS .......................................

D .....................................................................................................

INTERVJU .....................................................................................

OSTALO ........................................................................................

MIŠLJENJE:    a) sposoban

                        b) nesposoban

                                       ––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                       (potpis psihologa)

OSTALI SPECIJALISTIČKI NALAZI (prema potrebi)

Otorinolaringolog ...........................................................................

Ortoped ...........................................................................................

Reumatolog ....................................................................................

Internist ..........................................................................................

Ginekolog .......................................................................................

Ostali ..............................................................................................

OCJENA POVJERENSTVA:

A) sposoban

B) potreban ponovni pre­gled po završetku liječe­nja

C) nesposoban

Predsjednik: ..................................... .......

Član: ................................................ ......         M.P.

             Član:   .....................................................