Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

NN 20/2004 (16.2.2004.), Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

549

Na temelju članka 17., stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« br. 107/03) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ NA VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Članak 2.

(1) Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: posebna naknada) obračunava se i plaća u skladu s Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (»Narodne novine«, br. 2/04) na temelju rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Posebna naknada obračunava se i plaća jednom godišnje prilikom registracije vozila, odnosno ovjere njegove tehničke ispravnosti.

(3) Naplatu posebne naknade na temelju rješenja Fonda obav­lja pravna osoba ovlaštena za registraciju, odnosno ovjeru tehničke ispravnosti vozila na motorni pogon, sukladno ovom Pravilniku i ugovoru koji Fond sklapa s pravnom osobom ovla­štenom za registraciju, odnosno tehničku ispravnost vozila.

Članak 3.

(1) Registracija vozila, odnosno ovjera tehničke ispravnosti vozila obavlja se nakon što je uplaćena posebna naknada prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 56/96) i Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (»Narodne novine«, br. 12/93, 22/93, 19/96 i 104/02).

(2) Dokaz da je plaćena posebna naknada uvjet je za pristupanje registraciji vozila, odnosno ovjeri tehničke ispravnosti vozila.

Članak 4.

(1) Ako se u istoj godini obavlja privremena registracija i registracija vozila, posebna naknada plaća se pri obavljanju privremene registracije a ne pri registraciji vozila.

(2) Strane pravne i fizičke osobe plaćaju posebnu naknadu na vozila ako na području Republike Hrvatske obavljaju registraciju svojih vozila ili ovjeru tehničke ispravnosti vozila.

Članak 5.

(1) Za vozila na motorni pogon koje koriste Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane, odnosno vozila oruža­nih snaga Republike Hrvatske, posebna naknada plaća se na temelju rješenja Fonda koje se izdaje tim tijelima sukladno Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: Uredba).

(2) Plaćanje posebne naknade sukladno stavku 1. ovoga članka odnosi se na vozila na motorni pogon upisana u Upisnik o registriranim vozilima Ministarstva unutarnjih poslova, koji se vodi u sjedištu toga Ministarstva, sukladno članku 19. Pravilnika o registraciji i opremi te uvjetima za upravljanje vozilima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 55/94.), i na motorna vozila upisana u Evidenciju registriranih vozila Ministarstva obrane, odnosno vozila oružanih snaga Republike Hrvatske koja se vodi u glavnoj logističkoj bazi sukladno članku 2. Pravilnika o registraciji vojnih vozila (»Na­rod­ne novine«, broj 79/02).

(3) Pobliži način plaćanja posebnih naknada s tijelima iz stav­ka 1. ovoga članka uređuje Fond ugovorom koji sklapa s tim tijelima za svaku kalendarsku godinu.

(4) Za vozila označena diplomatskim registarskim tablicama na plaćanje posebne naknade i način plaćanja primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika i Pravilnika o registraciji vozila na mo­torni pogon i priključnih vozila.

Članak 6.

(1) Vlasnici i ovlaštenici prava na vozilima starosti iznad 30 godina (»oldtimeri«) mogu ostvariti povlašteni korektivni koeficijent od 0,10% uz podnošenje potvrde o povijesnoj vrijednosti vozila koju je izdala mjerodavna udruga.

(2) Mjerodavna udruga je svaka registrirana udruga u kojoj su članovi udruge vlasnici vozila ili ovlaštenici prava na vozilu koje ima povijesnu vrijednost.

(3) Potvrda udruge o povijesnoj vrijednosti vozila »oldtimera« sadrži podatke o vozilu, i to: registarsku oznaku, vrstu vozila, godinu proizvodnje i opis osnovnih značajki na temelju kojih je vozilo steklo i zadržalo status vozila povijesne vrijednosti.

(4) Valjanost potvrde iz stavka 3. ovoga članka je 5 godina.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2004. godine.

Klasa: 351-01/04-01/0049
Urbroj: 531-01/04-3
Zagreb, 9. veljače 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.