Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 21/2004 (18.2.2004.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

568

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim sužbenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. veljače 2004. godine donijela

UREDBU

O izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloŽenosti poslova u drŽavnoj sluŽbi

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003 i 197/2003), u članku 2. stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, ispred dosadašnje točke 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. tajnik kabineta ministra              2,50

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.«

Dosadašnje točke 1.–11. postaju točke 2.–12.

U točki 5. iza riječi: »tajnik kabineta« dodaje se riječ: »ravnatelja«.

U točki 9. iza riječi: »tajnik kabineta« dodaje se riječ: »ravnatelja«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. podstavku a) Radna mjesta I. vrste, ispred dosadašnje točke 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. glasnogovornik savjetnik ministra                       2,50

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.«

Dosadašnje točke 1. – 6. postaju točke 2. – 7.

U Stručnim uvjetima iza točke 2. riječi: »za točku 1.« zamjenjuju se riječima: »za točku 2.«.

U Stručnim uvjetima iza točke 7. riječi: »za točke 2. – 6.« zamjenjuju se riječima: »za točke 3. – 7.«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, naslov »Ostali« i točka 1., brišu se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/04

Urbroj: 5030109-04-1

Zagreb, 3. veljače 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.