Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

NN 23/2004 (23.2.2004.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

669

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001 i 199/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. veljače 2004. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za mlade

I.

U Odluci o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, broj 111/2003), u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Savjet čine:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za dru­štvene djelatnosti, predsjednik Savjeta,

zamjenici predsjednika Savjeta:

– ministar znanosti, obrazovanja i športa,

– ministar zdravstva i socijalne skrbi,

– predstavnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugenera­cijske solidarnosti,

– tajnik,

članovi:

– predstavnik Ministarstva kulture,

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,

– predstavnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzet­ništva,

– predstavnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugenera­cijske solidarnosti,

– predstavnik Ureda za udruge,

– 3 predstavnika iz znanstvenih i stručnih ustanova,

– 4 predstavnika iz udruga mladih i za mlade.«.

II.

U točkama IV. i VII. riječi: »Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti« u odgo­va­rajućem padežu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-02/07
Urbroj: 5030108-04-1
Zagreb, 18. veljače 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.